Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ธ.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ลิงค์: https://iqepi.com/42148/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านกองทุนสวัสดิการคพ.
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ธ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : – ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารงานการเงิน บัญชี งบประมาณ งานบุคคล และการบริหารทั่วไปอื่น ๆ ของสวัสดิการอย่างน้อย 3 ครั้งต่องวด
– ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– จัดเตรียมวาระและเอกสารประกอบการประชุม ประสานการประชุม อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อระยะเวลาของสัญญาจ้าง หรือจำนวนครั้งตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– งานด้านการจัดหารายได้เข้าสวัสดิการ เช่นจัดฝึกอบรม จัดกิจกรรมการกุศล อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อระยะเวลาของสัญญา หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อระยะเวลาของสัญญา หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– ปรับปรุง…
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารงานการเงิน บัญชี งบประมาณ งานบุคคล และการบริหารทั่วไปอื่น ๆ ของสวัสดิการอย่างน้อย 3 ครั้งต่องวด
– ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– จัดเตรียมวาระและเอกสารประกอบการประชุม ประสานการประชุม อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อระยะเวลาของสัญญาจ้าง หรือจำนวนครั้งตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– งานด้านการจัดหารายได้เข้าสวัสดิการ เช่นจัดฝึกอบรม จัดกิจกรรมการกุศล อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อระยะเวลาของสัญญา หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อระยะเวลาของสัญญา หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– ปรับปรุงระเบียบสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการกำหนด
– ควบคุมการจัดหาเครื่องดื่มและอาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับการประชุม อบรม สัมนา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวันทำงาน
– งานธุรการ ร่าง โต้ ตอบ หนังสือของสวัสดิกรมควบคุมมลพิษ อย่างน้อย 10 ครั้งต่องวด
– ควบคุมการดูแลศูนย์อาหารสวัสดิการ คพ. และห้องออกกำลังกาย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่องวด
– ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง อย่างน้อย 1 ครั้งต่องวด
– ปรับปรุงระเบียบสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการกำหนด
– ควบคุมการจัดหาเครื่องดื่มและอาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับการประชุม อบรม สัมนา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวันทำงาน
– งานธุรการ ร่าง โต้ ตอบ หนังสือของสวัสดิกรมควบคุมมลพิษ อย่างน้อย 10 ครั้งต่องวด
– ควบคุมการดูแลศูนย์อาหารสวัสดิการ คพ. และห้องออกกำลังกาย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่องวด
– ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง อย่างน้อย 1 ครั้งต่องวด
คุณสมบัติ : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๓. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงาน ตามเงื่อนไขได้
๔. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๕. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๖. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายช่วยอำนวยการนักบริหาร(สวัสิดการ คพ.) ชั้น 2
หรือส่งเมลล์มาที่ presto.oonsb@gmail.com พร้อมด้วย
1.รูปถ่าย และสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
2.บัตรประชาชน
3.ทะเบียนบ้าน
4. transcript
5.เอกสารการผ่านงาน
6. Resume
ผู้ประสานงาน : นางสาวยุพิน คิดสม [presto(dot)oonsb@gmail.com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 022982049
ระยะเวลารับสมัคร : 29-Nov-17 ถึง 08-Dec-17

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments