Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://iqepi.com/42103/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างโครงสร้างอากาศยาน,พนักงานธุรการ,พนักงานสื่อสาร,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศเชียงใหม่

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ช่างโครงสร้างอากาศยาน
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องยนต์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ และต้องมีใบรับรองการผ่านงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ
ของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงาน
๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบโครงสร้างชิ้นส่วนผิวบุลำตัว และพื้นบังคับของอากาศยานที่สร้างด้วยโลหะหรือวัตถุผสม ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒. ทำแบบ (Mould) และขึ้นรูปชิ้นส่วนของโครงสร้าง
๓. เตรียมวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ตรวจสอบการชำรุดเสียหายเพื่อเสนอแนะการซ่อม
๕. ช่วยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโครงสร้างอากาศยาน และด้านนิรภัยโรงงาน
๖. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานและคุณภาพของงานให้เป็นตามเอกสารเทคนิค (Technical Order)
๗. ทำความสะอาดและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโครงสร้างอากาศยาน ภายใต้การควบคุมของบังคับบัญชา
๙. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น หรือ ม.ปลาย (ม.3, ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงาน
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
๒. รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๓. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
๔. ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสื่อสาร แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคนิค กองบิน ๔๑
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น หรือ ม.ปลาย (ม.3, ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงาน
๑. เข้าและถอดรหัส รวมทั้งดักรับข่าว
๒. เป็นพนักงานรับ-ส่ง วิทยุโทรพิมพ์ รวมทั้งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สื่อสาร
๓. ใช้เครื่องมือสื่อสารต่อต้านและตอบโต้ทางด้านการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการสื่อสารภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๕. ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ แผนกสวัสดิการ กองบิน ๔๑
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น หรือ ม.ปลาย (ม.3, ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงาน
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม
ฌาปนสถาน และสถานที่อื่นๆ ที่กำหนด
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ
๓. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
๔. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
๕. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพอากาศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments