Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ธ.ค. -4 ม.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://iqepi.com/42076/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ธ.ค. – 4 ม.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรุงเทพมหานคร

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและช่วยจัดทําเอกสาร ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้จัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
(2) สํารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินงาน ภายในหน่วยงาน
(3) ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชน เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน
(4) ให้บริการด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงทั่ว ๆ ไป เพื่อไขข้อข้องใจและช่วยตอบคําถามให้แก่ประชาชน
(5) ดําเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจอันดี เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล
2.ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน
(2) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดําเนินงานสําเร็จ ลุล่วง
(3) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อใช้ในงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ
(4) อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ด้วยการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ตามที่ตนปฏิบัติ หน้าที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ดีจากรัฐ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
2. ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงาน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานขั้นตอนเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นําส่ง การซ่อมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อ การใช้งาน
(2) ทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดําเนินงาน
(3) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินงาน
(4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
(5) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(6) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2.ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
(2) รวบรวม ติดตาม จัดทำข้อมูล บันทึกและสรุปรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสาน จัดเตรียมการจัดประชุม และงานพิธีการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(3) ประสาน/อำนวยความสะดวก
– การสำรองและออกบัตรโดยสารเครื่องบิน/ออกหนังสือเดินทางราชการ (passport)/ หนังสือลงตราประทับ (visa) ให้แก่คณะผู้แทน ที่เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศหรือในประเทศ
– การรับ-ส่ง/ต้อนรับ คณะผู้แทน/ผู้บริหารที่เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศหรือในประเทศ และคณะผู้แทนจากต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมการประชุม/หารือราชการกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง/กรม
4. ด้านการบริการ
จัดประชุม/เตรียมการงานพิธีการต่าง ๆ อาทิ ที่พัก ห้องประชุม พาหนะ ของที่ระลึก เป็นต้น
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
2. ความสำคัญของงานวิเทศสัมพันธ์
3. ความรู้เกี่ยวกับงานพิธีการและหลักพิธีการทูต
4. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือทางบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือทางการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวาง ระบบ การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการ ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกําหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและ การถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
(4) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผนอัตรากําลังของส่วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการ ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
(9) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4.ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(3) ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
3. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments