กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 พ.ย. -4 ธ.ค. 2560 รวม 8 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลิงค์: https://iqepi.com/41986/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นายสัตวแพทย์,นักฟิสิกส์รังสี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 18,000-25,200
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรุงเทพมหานคร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงานช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ ที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางกฎหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาโท (ด้านจุลชีววิทยา)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจชันสูตรโรค พิสูจน์ยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ เช่น บักเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา ฯลฯ การเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ ทั้งเชื้อบัคเตรีและไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน ท๊อกซอยด์ ฯลฯ และมาตรฐานอื่น ๆ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการระบาดของโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อสนับสนุนการป้องกันรักษาโรค ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง การจัดทำตำรายาแห่งประเทศไทย การตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารเสพติด การตรวจวิเคราะห์ สารพิษชนิดต่าง ๆ จากเลือด ปัสสาวะ อวัยวะผู้ป่วย ผู้ตาย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สมุนไพรทางพฤกษาศาสตร์ เภสัชเวท พฤกษเคมี เภสัชวิทยา ฯลฯ เพื่อหาสารสำคัญและทดลองผลิตเป็นยารักษาโรค สอบเทียบ วิธีตรวจวิเคราะห์ ตรวจชันสูตร รวมทั้งห้องปฏิบัติการ และพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ ตรวจซ่อม จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานวิเคราะห์วิจัย ทดลองเกี่ยวกับวิชาการกีฏวิทยาและสัตววิทยาทางการแพทย์ ตรวจสอบเครื่องกำเนินรังสี การวัดปริมาณรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ ปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนการสอน ฝึกอบรม นิเทศงานสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาเอก (ด้านจุลชีววิทยา)
อัตราเงินเดือน : 25,200 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจชันสูตรโรค พิสูจน์ยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ เช่น บักเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา ฯลฯ การเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ ทั้งเชื้อบัคเตรีและไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน ท๊อกซอยด์ ฯลฯ และมาตรฐานอื่น ๆ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการระบาดของโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อสนับสนุนการป้องกันรักษาโรค ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง การจัดทำตำรายาแห่งประเทศไทย การตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารเสพติด การตรวจวิเคราะห์ สารพิษชนิดต่าง ๆ จากเลือด ปัสสาวะ อวัยวะผู้ป่วย ผู้ตาย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สมุนไพรทางพฤกษาศาสตร์ เภสัชเวท พฤกษเคมี เภสัชวิทยา ฯลฯ เพื่อหาสารสำคัญและทดลองผลิตเป็นยารักษาโรค สอบเทียบ วิธีตรวจวิเคราะห์ ตรวจชันสูตร รวมทั้งห้องปฏิบัติการ และพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ ตรวจซ่อม จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานวิเคราะห์วิจัย ทดลองเกี่ยวกับวิชาการกีฏวิทยาและสัตววิทยาทางการแพทย์ ตรวจสอบเครื่องกำเนินรังสี การวัดปริมาณรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ ปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนการสอน ฝึกอบรม นิเทศงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักฟิสิกส์รังสี
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์รังสี โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์วิจัยทางด้านฟิสิกส์รังสี การตรวจสอบอุปกรณ์รังสีเพื่อให้เครื่องกำเนิดรังสีอยู่ในสภาพที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ตรวจสอบการแผ่รังสีทั้งในด้านการแพทย์ อุสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัตถุกัมมันตรังสี การนำเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ การติดตั้งและต่ออายุเครื่องกำเนิดรังสีเอ็กซ์ การศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาเทคนิคการวัดรังสี การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากรังสี และการป้องกันรังสี เสนอแนะเกี่ยวกับการวางกฎ หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการแผ่รังสี เพื่อสอดคล้องกับการปฏิบัติในต่างประเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ได้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์
อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการสัตวแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ การสำรวจโรค การกำจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ การส่งเสริมละพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์ การค้นคว้าทดลองในการผลิตชีวภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ เพื่อให้ได้วิธีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิต การศึกษาและวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่นำความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย สิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ฯลฯ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทั้งมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลด้านมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำผลมาใช้ประกอบการส่งเสริม พัฒนา จัดการระบบ คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments