Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 พ.ย. -23 พ.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://iqepi.com/41850/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง,นายช่างตรวจสภาพรถ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 พ.ย. – 23 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานคร

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้
(2) ศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผน
(3) วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนา การขนส่งและคมนาคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค
(4) ดำเนินการด้านทะเบียนและภาษี และด้านใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย
(5) ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ (2) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (1) ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก ความปลอดภัย และสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (2) กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (1) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (2) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (3) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (4) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยให้เรียงลำดับที่ได้จากผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
(1) ทางพณิชยการ
(2) ทางบริหารธุรกิจ
(3) ทางการบัญชี
(4) ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนส่ง การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด
(2) พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ การรับชำระภาษี การโอนรถ การย้ายรถ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ รวมทั้งการดำเนินการทางทะเบียนรถเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(3) ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
(4) ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง การใช้สถานีขนส่งทางบกเพื่อกำกับดูแลการขนส่ง ให้เป็นระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ (2) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (1) กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (2) กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (3) ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก ประกอบการขนส่ง และสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (1) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (2) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (3) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (4) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยให้เรียงลำดับที่ได้จากผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างตรวจสภาพรถ

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้
(1) สาขาวิชาช่างยนต์
(2) สาขาวิชาเครื่องกล
(3) สาขาวิชาช่างเครื่องกล
(4) สาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์
(5) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ตรวจสอบรายละเอียดรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการรับรองหรือให้ความเห็นชอบแบบรถตามที่กฎหมายกำหนด
(2) ตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องตรวจสภาพรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้อง
(3) ช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(4) ตรวจ ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องตรวจสภาพรถ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและการรับรองเครื่องตรวจสภาพรถ รวมทั้งช่วยในการปฏิบัติการทดสอบมลพิษในห้องปฏิบัติการทดสอบไอเสียของรถ
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ (2) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (1) ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ขนาดใหญ่ (2) ความรู้เกี่ยวกับลักษณะรถที่ใช้ในทางธุรกิจการขนส่ง (3) วิวัฒนาการในด้านยานยนต์และรถขนาดใหญ่ในปัจจุบัน (4) แนวคิดในการทำงานในตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ (5) รถในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ (6) ความรู้ทางช่างยนต์สำหรับรถใช้ก๊าซ LPG และ CNG (7) ความรู้ด้านช่างตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (1) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (2) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (3) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (4) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยให้เรียงลำดับที่ได้จากผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments