Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ย. -30 พ.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://iqepi.com/41793/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างประปา,พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบิน 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 30 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กองบิน 2กรุงเทพมหานคร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี แผนกการเงิน กองบิน 2
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.พนักงานการเงินและบัญชี
– คุณวุฒิ ปวช.สาขาวิชา/สาขางานการบัญชี
– เพศ ชาย/ หญิง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบัญชีแยกประเภท และทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
4. ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
5. รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รับจ่ายเฉพาะในหน้าที่ของตน
6. ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินไปจ่าย
7. เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
8. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป (ความรู้รอบตัว) – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
วิธีการประเมิน : ทดสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน)

– ทักษะ
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน (สอบปฏิบัติ)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล – การทำงานเป็นทีม – มนุษยสัมพันธ์ – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : ช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 2
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ช่างประปา คุณวุฒิ
– ปวช.หรือต้องมีทักษะในงานช่างประปา ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
(กรณีไม่ได้จบสาขางานก่อสร้าง ต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปีจากหน่วยงาน)
– เพศ ชาย
รับคุณวุฒิตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่รับสูงกว่าหรือเทียบเท่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงาน
ช่างประปา งานสุขภัณฑ์ และท่อน้ำต่างๆ
2. ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างประปา
3. ช่วยเหลือในการผลิตน้ำ จ่ายน้ำ และขุดเจาะน้ำบาดาล
4. ตรวจและทดสอบงานช่างประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างประปา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
7. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป (ความรู้รอบตัว) – ความรู้ความสามารถทางงานประปา – ความปลอดภัยทางงานช่าง
วิธีการประเมิน : การทดสอบวิชาการ (ข้อเขียน)

– ทักษะ
– ความสามารถในการปฏิบัติงานช่างประปา
วิธีการประเมิน : การทดสอบตัวอย่างงาน (สอบปฏิบัติ)

– สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล – การทำงานเป็นทีม – มนุษยสัมพันธ์ – ความคิดริเริ่ม
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพอากาศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments