Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 พ.ย. -17 พ.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

ลิงค์: https://iqepi.com/41738/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ย. – 17 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำนครราชสีมา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับเงินทุกประเภทที่จ่ายให้ผู้
มีสิทธิรับเงินโดยการโอนผ่านทางธนาคาร พร้อมตรวจสอบ Bank Statement และจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีเสนอผู้มีอำนาจลงนามทุกวันที่เกิดรายการ
(2) ตรวจสอบและบันทึกรายการหักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS
(3) จัดทำรายการต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต แยกตามสำนักฯ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดเทียบกับรายการจาก CGD – Dosting ส่งหน่วยงานตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
(4) จัดทำรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
(5) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
และด้านการบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(6) ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน
(7) จัดทำทะเบียนคุมการยืม/คืนเอกสารทางบัญชีเพื่อสะดวกในการสืบค้นและป้องกันการสูญหาย
(8) จัดเก็บเอกสารทางบัญชีและจัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บเอกสารเรียงตามเลขที่เอกสารขอเบิก
(ฎีกา) พร้อมระบุเลขที่กล่อง/ชั้น/สถานที่ในการจัดเก็บที่ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อการสืบค้น
(9) ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุของหน่วยงานเพื่อให้มี
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(10) ติดต่อและติดตามงาน รวมทั้งประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(11) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(12) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ การจัดทำบัญชีตามหลักเกณฑ์
และนโยบายบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
(13) จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพยากรน้ำ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments