Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 พ.ย. 2560 รวม 100 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ลิงค์: https://iqepi.com/41620/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน,100อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรี

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 100 อัตรา

1.คุณสมบัติทั่วไป

1.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป มี สด.8 แล้ว) โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในปี 2561 (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 (ผู้ที่เกิด พ.ศ.2533-2543)

1.2 เพศชาย สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน ในวันยื่นใบสมัคร (ไม่รับผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา)

1.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

1.4 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

1.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540), และ ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ ในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้ ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออก

1.6 ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า (แขน: ไม่เกินกึ่งกลางของแขนท่อนบนนับจากหัวไห่ถึงข้อศอก, ขา: ไม่เกินกึ่งกลางขาท่อนบนนับจากโคนขากับหัวเข่า หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการซึ่งคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่พบร่องรอยการเจาะหู, ตาไม่บอดสี อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

1.8 ไม่อยู่ในสมณเพศ

๑.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
๑.๑๐ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทั้งเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๒. ข้อกำหนด
๒.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไวในข้อ ๑.๒ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๒ กรณีตรวจพบประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้
ออกจากราชการ
๒.๓ กรณีรับราชการไม่ครบ ๑ ปี ตั้งแต่วันบรรจุเป็นต้นไป ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องเสีย
ค่าปรับจำนวน ๓ เท่าชองเงินเดือน
๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๓.๑ ใบสมัคร (ตามแบบชองหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกำหนด)
๓.๒ เอกสารแสดงคุณวุฒิ (ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงและสำเนา) จำนวน ๑ ชุด ๓.๓ บัตรประจำตัวประซาซนผู้สมัคร (ฉบับตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ)
๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านชองผู้สมัคร และบิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด
๓.๖ สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า ชองบิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด
๓.๗ สำเนาสูติบัตรชองผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๘ หนังสือสำคัญทางทหาร (สด.๘) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๙ หนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดเดิม (ก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน) จำนวน ๑ ฉบับ ๓.๑๐ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน) ๓.๑๑ สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เซ่น หลักฐานการเปลี่ยนซื่อตัว, ซื่อสกุล, ใบมรณบัตร
ถ้าบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ
๔. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๔.๑ คันพื้น ๓๒ ครั้งขึ้นไป (เกณฑ์ผ่าน)
๔.๒ ลุก – นั่ง ๔๐ ครั้งขึ้นไป (เกณฑ์ผ่าน) ๔.๓ ดึงข้อ ๙ ครั้งขึ้นไป (เกณฑ์ผ่าน)
๔.๔ วิ่ง ๑.๖ กม. ไม่เกิน ๘ นาที (เกณฑ์ผ่าน) ๔.๔ ว่ายนํ้า ๑๐๐ ม. ไม่เกิน ๒.๓๔ นาที (เกณฑ์ผ่าน)
๔.๒ คณิตศาสตร์ ๔.๓ วิทยาศาสตร์ ๔.๔ ภาษาอังกฤษ
๔.๔ หน้าที่’พลเมือง’ที่ดี
๔.๑ ภาษาไทย
(๒๐ คะแนน) (๒๐ คะแนน) (๒๐ คะแนน) (๒๐ คะแนน) (๒๐ คะแนน)
๔. การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทำการทดสอบ ดังนี้.
๖. การสอบสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๗. กำหนดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร, วันรับสมัคร
๗.๑ จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลซุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ
๗.๒ รับสมัครใน ๓๐ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลซุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐
โดยแยกการรับสมัครฯ ดังนี้-
– หมายเลขใบสมัคร ๐๐๐๑ – ๐๕๐๐ รับสมัครฯ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
– หมายเลขใบสมัคร ๐๕๐๑ – ๑๐๐๐ รับสมัครฯ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
– หมายเลขใบสมัคร ๑๐๐๑ – ๑๕๐๐ รับสมัครฯ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
– หมายเลขใบสมัคร ๑๕๐๑ – ๒๐๐๐ รับสมัครฯ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
– หมายเลขใบสมัคร ๒๐๐๑ ขึ้นไป รับสมัครฯ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๘. สอบคัดเลือก
๘.๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ใน ๘- ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามลืหราชเดโซ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัว ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการ สงครามพิเศษ เวลา ๐๖๐๐-๐๗๐๐ การแต่งกาย : ชุดกีฬากางเกงชาสั้น เสื้อยืดคอกลมลืชา’วล้วน1โม่มีลวดลาย และ ให้น่ากางเกงว่ายนํ้า, บัตรประจำตัวประซาซน, บัตรประจำตัวสอบ, ปากกา มาด้วย (รับประทานอาหารเช้าให้ เรียบร้อย มารายงานตัวเกิน ๐๗๐๐ ถือว่าสละสิทธึ๋, ไมมสิทธิเช้าทดสอบ) สำหรับวันทดสอบจะกำหนดไว้ใน บัตรประจำตัวสอบ ผู้ที่ทดสอบตกท่าใดท่าหนึ่งลือว่าไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายจะไม่มืสิทธิสอบ ภาควิชาการ
๘.๒ ทดสอบภาควิชาการ ใน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกองทัพบก อุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายผ่าน ให้!ปรายงานตัวที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา บริเวณ หน้าศาลเจ้าแม่จามเทวี เวลา ๑๒๐๐ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ น่าปากกา ลืนํ้าเงิน, บัตรประจำตัวประซาซน, บัตรประจำตัวสอบ มาด้วย (รับประทาน อาหารกลางวันให้เรียบร้อย)
๘.๓ สอบสัมภาษณ์ ใน ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ รายงานตัว ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่จามเทวี เวลา ๑๒๐๐ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ พร้อมกับน่าบัตรประจำตัวประซาซน และบัตรประจำตัวสอบมาแสดงต่อผู้คุมสอบ (รับประทาน อาหารเช้า ให้เรียบร้อย) ผู้ที่มาช้ากว่ากำหนดลือว่าสละสิทธไม่อนุญาตให้เช้าสอบ
๙. ประกาศผลสอบรอบแรกใน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) และทางเว็บไซต์ www.swcom.mi.th
๑๐. การตรวจโรคและทดสอบจิตเวช
๑๐.๑ สำคับที่ ๑-๑๐๐ ใน ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มารายงานตัวตรวจโรค ณ แหล่งชุมนุม ทหารรบพิเศษ (๑) เวลา ๐๗๐๐
๑๐.๒ สำคับที่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ใน ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มารายงานตัวตรวจโรค ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) เวลา ๐๗๐๐
๑๑. พิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจประวัติอาชญากร ใน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยให้ผู้ที่ผ่าน การคัดเลือกในขั้นต้น ลำดับที่ ๑ – ๒๐๐ มารายงานตัว ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ เวลา ๐๗๐๐
๑๒. ประกาศผลรอบสุดท้าย ใน ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตัวจริง ๑๐๐ อัตรา (ประกาศเรียงตาม หมายเลขประจำตัวสอบ) และบุคคลอะไหล่เรียงตามลำดับคะแนน
๑๓. ใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้สอบได้ตัวจริงลำดับที่ ๑ – ๑๐๐ มารายงานตัวทำสัญญา ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑)
๑๔. การตรวจประวัติอาชญากร ถ้าตรวจพบมืคดีอาญา และเกี่ยวช้องกับยาเสพติดทั้งผู้ค้า/ผู้เสพ หรือมืพฤติกรรมที่เกี่ยวช้องกับยาเสพติด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะตัดสิทธึ๋ในการบรรจุเช้ารับราชการ โดยเรียกบุคคลอะไหล่ขั้นมาทดแทน
๑๕. ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๐๐ ให้ผู้ที่สอบได้ตัวจริงและทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว มารายงานตัวเพื่อเช้ารับการ’ฝึกปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) (บรรจุเช้ารับราชการ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) ระยะเวลาการฝึก ๘ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๖. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ (๐๓๖) ๔๑๓๔๑๒ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือทางเว็บไซต์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ www.swcom.mi.th
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑
(ลงซื่อ)
พลโท สุนัย ประภูซะเนย์ ( สุนัย ประภูซะเนย์ )
ผู้บัญซาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
กองกำลังพล
โทร ๐๓๖-๔๑๓๔๑๒
คาเตปี’น ตามที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้เปีดสอบคัดเลือก
บุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน นั้น หน่วยได้ดำเนินการ ด้วยความบริสุทธึ๋ ยุติธรรม โปร่งใส ด้งนั้นหากตรวจพบว่าบุคคลใดที่ กระทำการสอบโดยทุจริต ไม่ว่าจะลักษณะใดๆ ก็ตามจะดำเนินคดีต่อผู้ ทุจริตตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป


วิธีการสมัครงานข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments