Categories
งานราชการอื่นๆ

กยศ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-6 พ.ย. 2560 รวม 30 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กยศ.

กยศ.

ลิงค์: https://iqepi.com/41610/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กยศ.กรุงเทพมหานคร

กยศ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็ฯหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่คราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 30 อัตรา โดยอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,750 บาท ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

3.1.1 สัญชาติไทย

3.1.2 เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

3.2 ลักษณะต้องห้าม

3.2.1 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3.2.2 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือองค์การอื่นๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3.2.3 ไม่เป็ฯผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

3.2.4 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

5. เอกสารประกอบการรับสมัคร

5.1 ใบสมัครตามรูปแบบที่กงอทุนฯ กำหนด

6.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) จำนวน 1 รูป

6.3 สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับง

6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

6.5 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (เฉพาะเพศชาย) 1 ฉบับ

6.6 สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

6.7 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ)

ทั้งนี้ ใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

6. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลอืกยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560

6.1 ยืนใบสมัครพร้อมเอสการและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

6.2 ยื่นใบสมครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrsl@studentloan.or.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

6.3 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ ภายในันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ. :ตนเอง  ,mail  ,email
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 พ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments