Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 ต.ค. 2560 รวม 13 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/41574/ หรือ
ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,พยาบาล,นักโภชนาการ,นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,นักโภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,410-17,570
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
——————————————–
ด้วยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จ ำนวน 13 อัตรำ รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ฝ่ายบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ ส านักงานตรวจสอบ
จ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ก ำกับและควบคุมให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำงำนตรวจสอบ ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบให้เหมำะสมกับนโยบำยกำรตรวจสอบ ก ำกับและด ำเนินกำรท ำกำรวิเครำะห์และประเมินผ ล
แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ควบคุมและด ำเนินกำรจัดท ำ Website และระบบ
กำรให้ค ำปรึกษำของส ำนักงำน จัดสร้ำงระบบ E-Learning และกำรทดสอบ ควบคุมและด ำเนินกำรร่วมจัดท ำวำระ
กำรประชุมเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ ควบคุมกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับระบบสำรสนะทศของงำนตรวจสอบ
ให้มีประสิทธิภำพ ก ำกับดูแลงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป เช่น งำนสำรบรรณและจัดเก็บเอกสำร งำนบริหำรงำนบุคคล
งำนบริหำรพัสดุ งำนบัญชี-กำรเงิน งำนงบประมำณ งำนกำรประชุม และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1) ไม่จ ำกัดเพศ อำยุ40 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3) วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี หรือปริญญำโท ทุกสำขำ
4) มีประสบกำรณ์ตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อย 3 ปีขึ้นไปจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
5) มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดท ำ Website จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
6) สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐำน และหรือโปรแกรมส ำเร็จอื่นๆ ได้ดี เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนต่ำงๆ
2. หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 กลุ่มงานสารนิเทศ ส านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร
ส านักงานบริหาร จ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วำงแผน จัดท ำแผนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ให้แก่องค์กร และหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์
และก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด รวมถึงดูและระบบ ในกำรท ำงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ คือ งำนสื่อสำรมวลชน
งำนบริกำรข้อมูล และงำนธุรกำร-กำรเงิน งำนพัสดุ-ครุภัณฑ์ ส่งเสริม และพัฒนำงำนกำรเผยแพร่ข่ำวในยุคดิจิทัลโดยใช้
สื่อออนไลน์ Social Media และสื่อรูปแบบใหม่ๆ สร้ำงสรรค์แนวคิดในกำรปฏิบัติงำนให้ทันตำมยุคสมัยด้วย
-2-
กำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำงำน สู่กำรพัฒนำองค์กร วำงแผนกำรใช้งบประมำณ และทรัพยำกรภำยในส ำนักงำน
อย่ำงมีคุณค่ำ และคุ้มค่ำอย่ำงมืออำชีพ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1. ไม่จ ำกัดเพศ อำยุ40 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3.วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีขึ้นไป สำขำนิเทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ สื่อสำรมวลชน และ
กำรประชำสัมพันธ์
4. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป
5. มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรทีมงำน
6. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ทั้งกำรพูด อ่ำนและเขียนได้อย่ำงดี
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์3-5 กลุ่มงานสารนิเทศ ส านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร
ส านักงานบริหาร จ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. วำงแผนงำน โครงกำรและกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงควำมเชื่อถือ
ศรัทธำ โดยกำรน ำเสนอข้อมูลต่ำงๆ ขององค์กรออกไปในวงกว้ำง
2. คัดเลือกเครื่องมือและช่องทำงที่เหมำะสมเพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ เช่น สิ่งพิมพ์ กิจกรรม หรือ
กำรจัดท ำข่ำวสำรเผยแพร่ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมนิยมให้กับองค์กร
3. มีทักษะด้ำนกำรเขียนสคริปต์/บทควำม/บทโทรทัศน์ เพื่อกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
4. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเครื่องมือต่ำงๆ เช่น สื่อมวลชนทุกแขนง และสื่อสังคมออนไลน์
5. จัดหำ จัดท ำข้อควำมที่เหมำะสมกับกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดควำมรู้สึก เชื่อถือ สร้ำงควำมนิยม
และดึงดูดใจ
6. จัดท ำข่ำวสำร หรือจัดเตรียมกำรแถลงข่ำวให้กับผู้บริหำรในองค์กร
7. จัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสื่อสำรสู่กลุ่มเป้ำหมำยตลอดจนสำธำรณชนทั่วไป สิ่งพิมพ์ รวมถึง
รำยงำนประจ ำปี จดหมำยข่ำว นิตยสำร บทควำม แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น
7. จัดเก็บข่ำวขององค์กร เพื่อกำรตรวจสอบและพิจำรณำว่ำมีผลกระทบต่อองค์กร และชี้แจง
ข้อเท็จจริงโดยทันทีเพื่อไม่ให้เกิดควำมเข้ำใจผิดต่อกำรด ำเนินงำนของสภำกำชำดไทย
8. ประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์ แก้ไขปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุตำมนโยบำยและ
เป้ำหมำย และจัดท ำรำยงำนผลกำรประชำสัมพันธ์ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะ
10. ท ำหน้ำที่ต้อนรับและตอบข้อซักถำมผู้มำติดต่อ หรือบุคคลส ำคัญ โดยต้องสร้ำงควำมพึงพอใจและ
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1) ไม่จ ำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 36 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
-3-
3) วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี หรือปริญญำโท ด้ำนวำรสำรศำสตร์ นิเทศศำสตร์ ด้ำนกำรสื่อสำรมวลชน
ด้ำนประชำสัมพันธ์
4) มีควำมรู้ภำษำอังกฤษดี สื่อสำรได้ ทั้งพูด อ่ำนและเขียน
5) ใช้เครื่องมือสื่อสำรได้ทุกชนิด รวมทั้งคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet
หำกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ได้จะได้รับกำรพิจำรณำพิเศษ
6) มีทักษะด้ำนกำรเขียน และกำรพูดเพื่อกำรสื่อสำร สนใจแสวงหำควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
วิชำชีพ และมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด มีควำมสนใจด้ำนศิลปะกำรสื่อสำรควำมหมำย
ประเภทต่ำงๆ
7) มีมนุษยสัมพันธ์ดีทั้งต่อบุคลำกรภำยในและภำยนอก รู้จักกำรสร้ำงเครือข่ำยกับผู้สื่อข่ำว
สื่อสำรมวลชน องค์กรต่ำงๆ
8) มีปฏิภำณไหวพริบดี สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ทันทีเมื่อเกิดกำรผิดพลำดในกำรสื่อสำร
ประชำสัมพันธ์
9) มีควำมอดทน และพร้อมที่จะท ำงำนในเวลำใดก็ได้ และสำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำน
ต่ำงจังหวัดได้
4. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์3-5 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ส านักวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานบริหาร จ านวน 1อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนวิเทศสัมพันธ์ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษในกำรท ำงำน และปฏิบัติหน้ำที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบของหัวหน้ำฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1) ไม่จ ำกัดเพศ อำยุ22-40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3) วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีขึ้นไปทำงด้ำนอักษรศำสตร์ ศิลปะศำสตร์ มนุษยศำสตร์ เอก
ภำษำอังกฤษ และด้ำนสังคมศำสตร์ หลักสูตรนำนำชำติ
4) มีควำมรู้ภำษำอังกฤษ อ่ำน พูด เขียน ได้อย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
5) สำมำรถแปล สรุป และเขียนรำยงำนภำษำไทย และภำษำอังกฤษได้ดี
6) สำมำรถติดต่อประสำนงำนได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภำพดี เสียสละเวลำให้กับงำนได้ดี ทั้ง ใน
และนอกเวลำรำชกำร
7) สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และอุปกรณ์ส ำนักงำนได้ดี
8) หำกมีประสบกำรณ์จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
5. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ส านักงานบริหารระบบกายภาพ จ านวน 2อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ ด้ำน Hardware Software Network & Security
ของหน่วยงำน รับผิดชอบงำน IT Website ลงโปรแกรม กำรติดตั้ง HW SW และ อุปกรณ์ต่อพ่วง ดูรับผิดชอบกำรใช้
โปรแกรม BIM สำมำรถวิเครำะห์งำนเบื้อต้น เก็บข้อมูล และจัดท ำเอกสำร IT รวมถึงงำนพัสดุและครุภัณฑ์จัดท ำ
แผนงำน/โครงกำร และดูแลงำน Project ประสำนงำน สรุปควำมก้ำวหน้ำ และจัดท ำรำยงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย และ
ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้ง
-4-
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1. ไม่จ ำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3.วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีหรือปริญญำโท ด้ำนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน และมีควำมรู้งำน Hardware Software Network & Security
5.มีควำมรู้ด้ำน Infrastructure IT และ Routing Protocol
6.มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ในกำรติดตั้งหรือใช้งำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เครือข่ำย
7.สำมำรถเขียนแผน/โครงกำร Project base, Project Management จัดท ำคู่มือ เอกสำร และ
รำยงำนต่ำงๆ ได้
8.มีทักษะภำษำอังกฤษ สำมำรถสื่อสำรได้
6. พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ท ำหน้ำที่เจำะเก็บโลหิต ดูแลระบบคุณภำพงำนเจำะเก็บโลหิต ดูแลรับผิดชอบกำรจัดเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้กับกำรรับบริจำคโลหิต กำรติดตำมผู้บริจำคโลหิตที่พบผลผิดปกติ และดูแลประสำนงำนกำรเชิญ
ผู้บริจำคโลหิตมำ post counseling
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1. เพศหญิง อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.วุฒิกำรศึกษำพยำบำลศำสตรบัณฑิต และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
3.ถ้ำมีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สำมำรถเดินทำงไปกลับได้สะดวกจะได้รับ
กำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
7. พยาบาล 3-5 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจ านวน 2อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ท ำหน้ำที่เจำะเก็บโลหิต ดูแลระบบคุณภำพงำนเจำะเก็บโลหิต ดูแลรับผิดชอบกำรจัดเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้กับกำรรับบริจำคโลหิต กำรติดตำมผู้บริจำคโลหิตที่พบผลผิดปกติ และดูแลประสำนงำนกำรเชิญ
ผู้บริจำคโลหิตมำ post counseling
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1) ไม่จ ำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
2) วุฒิกำรศึกษำพยำบำลศำสตรบัณฑิต และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
-5-
8. นักโภชนาการ 3-5 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อัตราเงินเดือน จ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ร่วมวำงแผนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ก ำกับดูแลงำนเกี่ยวกับกำรก ำหนดรำยกำรอำหำรที่
เหมำะสมกับสภำพร่ำงกำยและควำมต้องกำรของผู้ป่วย ควบคุมแนะน ำกำรประกอบอำหำรส ำหรับผู้ป่วยและ
เจ้ำหน้ำที่ ควบคุมกำรปฏิบัติงำนในงำนโภชนำกำร ค ำนวณพลังงำนที่ผู้ป่วยเฉพำะโรคแต่ละรำยจะได้รับตำมใบสั่ง
ของแพทย์ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้ป่วยหรือบุคคลที่มีปัญหำทำงโภชนำกำร จัดซื้อวัตถุดิบ ทั้งอำหำรสดและ
เครื่องปรุง และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1. เพศหญิง อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีสำขำอำหำรโภชนำกำร หรือเทียบเท่ำ
3. มีควำมรู้ด้ำนโภชนบ ำบัดและสุขำภิบำลอำหำร
4. ประเมินสภำวะโภชนำกำรผู้ป่วยได้
5. มีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำหำรได้เป็นอย่ำงดี
6. จัดซื้อวัตถุดิบทั้งอำหำรสดและเครื่องปรุงได้เป็นอย่ำงดี
7. ต้องไม่เป็นผู้ที่ต้องโทษใดๆ ทั้งสิ้น
9. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติจ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งำนด้ำนกำรบริกำร
1. งำนตรวจคัดกรองคุณภำพโลหิต ได้แก่ infectious markers, Blood grouping, Unexpected
Antibody และ NAT testing
2. งำนเตรียมส่วนประกอบโลหิต
3. งำนรับบริจำคโลหิต
4. เบิก-จ่ำยโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ให้กับโรงพยำบำล
5. ตรวจสอบ และทบทวนผลกำรตรวจคุณภำพโลหิต
6. ส่งผลกำรตรวจคุณภำพโลหิตทำงโทรสำร และ E-mail
7. ตรวจสอบสต๊อกโลหิต น้ ำยำ และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
งำนด้ำนคุณภำพ
1. ตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน ตรวจ self assessment
2. ควบคุมเอกสำร จัดเก็บ ทบทวน และตรวจสอบเอกสำรคุณภำพของภำคฯ
3. รวบรวมสถิติ และข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรตรวจคุณภำพโลหิต
4. ท ำ validate เครื่องมือในห้องปฏิบัติกำร ท ำ Quality Control ทั้ง Internal และ External
control
-6-
5. รวบรวมสถิติกำรติดเชื้อ HIV, HCV และ HBV ที่ตรวจด้วยวิธีทำง Serology และ NAT
6. ส่งตัวอย่ำงโลหิตเพื่อตรวจยืนยันและแยกเชื้อ HIV, HCV และ HBV ที่ตรวจด้วยวิธี NAT
ที่ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
7. จัดส่งโลหิต และน้ ำยำให้กับโรงพยำบำลเครือข่ำยในกรณีฉุกเฉิน
8. ติดต่อประสำนงำนกับศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ โรงพยำบำลในเครือข่ำย และหน่วยงำนอื่นๆ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1. ไม่จ ำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้วหรือทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเทคนิคกำรแพทย์ และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
4. หำกมีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สำมำรถเดินทำงไปกลับได้สะดวก
และสำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำ หรือวันหยุดเสำร์-อำทิตย์ ได้ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยะ จ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบงำนกำรเงินและงำนบัญชี ประกอบด้วย ลงทะเบียน เก็บหลักฐำน และเอกสำรที่เกี่ยวกับ
กำรเงินและบัญชี ท ำเบิกค่ำดูแลรักษำผู้บริจำคอวัยวะ ค่ำตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติงำน วำงบิลและเก็บเงินค่ำบริกำรอวัยวะ
และเนื้อเยื่อ ช่วยจัดท ำเลิกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1. ไม่จ ำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้วหรือทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำกำรเงิน หรือบัญชี
4. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้ส ำนักงำนได้ดี
5. มีควำมคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถอุทิศตน ทุ่มเท และเสียสละ
เวลำให้กับงำน
6. หำกได้รับกำรคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย ก ำหนดวงเงิน
ค้ ำประกัน 50,000 – 200,000 บำท หรือบุคคลค้ ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย
11. ผู้ช่วยนักโภชนาการ 1-4 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดเตรียมวัตถุดิบ ในกำรประกอบอำหำร ค ำนวณพลังงำนที่ผู้ป่วยเฉพำะโรคแต่ละรำยจะได้รับตำม
ใบสั่งของแพทย์ ประกอบอำหำร จัดซื้อวัตถุดิบ ทั้งอำหำรสด และเครื่องปรุง และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
7. เพศหญิง อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
8. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำ
อำหำรและโภชนำกำร คหกรรมศำสตร์
-7-
9. มีควำมรู้ด้ำนโภชนบ ำบัด
10. จัดเตรียมวัตถุดิบก่อนปรุงอำหำรได้เป็นอย่ำงดี
11. มีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำหำรได้เป็นอย่ำงดี
12. จัดซื้อวัตถุดิบทั้งอำหำรสดและเครื่องปรุงได้เป็นอย่ำงดี
13. ต้องไม่เป็นผู้ที่ต้องโทษใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษา ที่ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นๆ ดังตาราง
วุฒิกำรศึกษำ อัตรำเงินเดือน ขั้น(บำท) ค่ำครองชีพชั่วครำวเพิ่ม รวมเดือนละ(บำท)
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 9,410 2,000 11,410
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,520 1,765 13,285
ปริญญำตรี 15,060 – 15,060
ปริญญำโท 17,570 – 17,570
การรับสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำมำรถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรตำมขั้นตอนดังนี้
1.1) เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู“ใบสมัครออนไลน์”
1.2) กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ต าแหน่งที่สมัคร ฝ่าย/กลุ่มงาน/
หน่วยงานและส านักงาน รวมทั้งชื่อตัว – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และรายการอื่นๆ ที่มีเครื่องหมาย *
1.3) พิมพ์ใบสมัครในกระดำษ A4
2. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
วุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 100 บาท
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 150 บาท
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตำมรำยละเอียดดังนี้
3. เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว ให้ด ำเนินกำรดังนี้
3.1) แนบหลักฐำนกำรช ำระเงินเป็นไฟล์เข้ำมำที่ jobtrc.redcross.or.th โดยกำรเข้ำไปที่ “ค้นหา
ใบสมัคร” และกรอกหมำยเลขบัตรประชำชน
3.2) แนบหลักฐำนกำรช ำระเงินตำม (3.1) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หำกพ้นก ำหนดตำมวันที่ก ำหนด
จะไม่มีสิทธิสอบแข่งขันในต ำแหน่งที่สมัครสอบและทำงส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ชื่อบัญชี ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 406-216064-6 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
-8-
4. ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี
ขนำด 1 นิ้ว พร้อมลงลำยมือชื่อในใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครสอบให้ครบถ้วนและน ำมำยื่นในวัน
สอบแข่งขัน (เฉพำะต ำแหน่งล ำดับที่ 1 – 5 และ 10-11)
ส่วนต ำแหน่งล ำดับที่ 6 – 9 ต้องส่งใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่
แว่นตำด ำ ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนำด 1 นิ้ว พร้อมลงลำยมือชื่อในใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครสอบให้
ครบถ้วน ส่งมาทางไปรษณีย์ ที่อยู่ ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่ำ “ส่งใบสมัครงาน” ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
5. เงื่อนไขในกำรสมัครสอบ
5.1) ผู้สมัครสำมำรถสมัครสอบได้เพียงต ำแหน่งเดียวเท่ำนั้น
5.2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยวันปิดรับสมัครสอบ
5.3) ในกำรสมัครสอบตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรองควำมถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่ำว ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน
5.4) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัคร และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตำมควำมจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสาร หลักฐาน
คุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบในต าแหน่งดังกล่าว จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแข่งขัน
การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลจะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบจำกผู้สมัครสอบที่ได้รับช ำระเงิน
ถูกต้องและได้แจ้งกำรช ำระเงินเข้ำมำแล้ว พร้อมทั้งก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ที่ปิดประกำศชั้นล่ำง อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ สภำกำชำดไทย และทำง
http://jobtrc.redcross.or.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน”
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
1)การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ประกอบด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรศึกษำวิเครำะห์และสรุปผล วิชำภำษำไทย ควำมรู้เกี่ยวกับสภำกำชำดไทย เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
หมำยเหตุ สอบเฉพำะต ำแหน่ง ล ำดับที่ 1 – 5 และ 10-11
2) การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีกำรสอบ
ข้อเขียนตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่งงำนที่สมัคร
หมำยเหตุ สอบเฉพำะต ำแหน่ง ล ำดับที่ 1 – 5 และ 10-11
-9-
3) การสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อวัดทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
หมำยเหตุ สอบเฉพำะต ำแหน่ง ล ำดับที่ 1 – 5 และ 10-11
4) การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์
เพื่อประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
ผู้สมัครต ำแหน่งล ำดับที่ 1 – 5 และ 10-11 ต้องสอบผ่ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่งก่อน จึงจะมีสิทธิสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) ต่อไป
ส ำหรับผู้สมัครต ำแหน่งล ำดับที่ 6 – 9 สอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) เพียงอย่ำงเดียว
โดยไม่ต้องสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง และภำคปฏิบัติกำรใช้คอมพิวเตอร์
ในกำรปฏิบัติงำน
เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่น
1) ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตำด ำขนำด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 1 ปี
จ ำนวน 1 รูป
2) ส ำเนำปริญญำบัตร และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มี
คุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำก
สภำมหำวิทยำลัยภำยในวันปิดรับสมัครสอบ จ ำนวน 1 ฉบับ
3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอายุจ ำนวน 1 ฉบับ
4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ
5) ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นำมสกุล) ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน)
จ ำนวน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำอนุญำตให้มำสอบ (ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทย) จ ำนวน 1 ฉบับ
7) เอกสำรกำรช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จ ำนวน 1 ฉบับ
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครต ำแหน่ง ล ำดับที่ 1 –5 ต้องได้คะแนนสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ข้อเขียน) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 และ
ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) และต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ทั้งนี้ คะแนนกำรสอบ
ภำคปฏิบัติกำรใช้คอมพิวเตอร์จะไม่น ำมำรวมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินดังกล่ำว
ผู้สมัครต ำแหน่ง ล ำดับที่ 10-11 ต้องได้คะแนนสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ข้อเขียน) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 และ
ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ถึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) และต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ทั้งนี้ คะแนนกำรสอบ
ภำคปฏิบัติกำรใช้คอมพิวเตอร์จะไม่น ำมำรวมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินดังกล่ำว
ผู้สมัครต ำแหน่ง ล ำดับที่ 6-9จะต้องได้คะแนนกำรวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60
จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
-10-
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1) ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตำมล ำดับคะแนนรวมจำก
มำกไปน้อย
2) กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี โดยบัญชีรำยชื่อ
ดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นไปเมื่อครบก ำหนด 2 ปี หรือถ้ำมีกำรสอบแข่งขันในต ำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้
และได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่
การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละต ำแหน่ง จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยได้รับ
เงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ก ำหนด และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น ตำมที่ระบุไว้ในประกำศรับสมัคร
ประกำศ ณ วันที่ 9 ตุลำคม พ.ศ. 2560
ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย

 


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments