Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -28 พ.ย. 2560 รวม 7 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ลิงค์: https://iqepi.com/41570/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 28 พ.ย. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานคร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักเลขาสิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาสิการนายกรัฐมนตรี
ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะตำเนินการสอบแข่งขับเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕:๔๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขับ โดยมีรายละเอียดดังต่อใปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งดั้ง
๑.๑ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิปติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)
๑.๒ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานการเมือง)
๑.๓ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบ้ตการ (ด้านพิธีการ)
๑.๔ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๑ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) จำนวน ๒ ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิขารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสังคม สงเคราะห์ศาสตร์

๒.๒ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงาบการเมือง)
จำนวน ๓ ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่ ก.พ. รับรอง ใบสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือนิติศาสตร์ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่ ก.พ. รับรอง ใบสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือนิติศาสตร์

๒.๓ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ)
จำนวน ๑ ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ไต้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบไต้ในระคับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประคาสนศาสตร์) ภาษา วรรณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศวสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ

๒.๔ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษา วรรณคดี หรือสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments