Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ต.ค. -17 พ.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://iqepi.com/41520/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-12,650
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ต.ค. – 17 พ.ย. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับ ควบคุม กำกับ ดูแล การเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการด้านอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ การเก็บข้อมูลและเลี้ยงสัตว์ทดลอง จัดทำทะเบียนสัตว์ สำรวจสัตว์ การส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังมีหัวข้อต่อไปนี้
1. การบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ (150 คะแนน)
1.1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการผลิตพันธุ์สัตว์
– ชนิดและพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ
– หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
– การจัดการโรงเรือน อุปกรณ์ และการวางแผนผังฟาร์ม
1.2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาหารสัตว์
– ชนิดและประเภทของอาหารสัตว์ (อาหารข้น อาหารหยาบ และ TMR)
– การนำวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้เป็นอาหารสัตว์
– การคำนวณสูตรอาหารสัตว์
1.3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลสัตว์
– หลักการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์
– โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญในประเทศไทย
2. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (50 คะแนน)
– หลักและวิธีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
– เทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์
ทักษะ/สมรรถนะ : เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมปศุสัตว์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments