Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ต.ค. -17 พ.ย. 2560 รวม 5 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://iqepi.com/41515/ หรือ
ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,830
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: (จังหวัดชายแดนใต้)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ต.ค. – 17 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนใต้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน การชันสูตรโรคสัตว์ ปฏิบัติงานด้านป้องกัน ควบคุม กำจัดโรคสัตว์ การพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียมและด้านการผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการผสมเทียม พัฒนามาตรฐาน ด้านการกักสัตว์ ด้านการเลี้ยงสัตว์ปลอดโรค ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสำหรับสัตว์ การตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การสัตวแพทย์สาธารณุสุข ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ด้านสุขภาพสัตว์
– ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์
– การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
– สูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
– โรคสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
(2) ด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข
– โรงฆ่าสัตว์
– การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์
(3) กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์
– กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
– กฎหมายว่าด้วยควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
– กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
– กฎหมายว่าด้วยควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
– กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
– กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์
(4) นโยบาย และภารกิจของกรมปศุสัตว์ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล
ทักษะ/สมรรถนะ : ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมปศุสัตว์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments