Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -28 พ.ย. 2560 รวม 7 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ลิงค์: https://iqepi.com/41451/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 28 พ.ย. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานคร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา วิเคราะห์เชิงลึกด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในทุกมิติ และจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๒) ศึกษา วิเคราะห์เชิงลึกเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล งานนโยบายพิเศษ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
๓) ศึกษา วิเคราะห์เชิงลึก และสนับสนุนในการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และสนับสนุนโครงการจัดทำข้อมูลสำหรับนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
๕)ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และติดตามการดำเนินการตามนโยบายและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมในส่วนภูมิภาค
๖) ร่วมคณะเดินทางเพื่อติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ในส่วนภูมิภาค
๗) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในส่วนภูมิภาค
๘) รวบรวมจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๙) ติดตาม สืบค้น และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากมติคณะรัฐมนตรี สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทวิเคราะห์และอื่น ๆ และรายงานให้ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนให้รายงานทันที
๑๐) จัดทำหนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญผู้ชี้แจง หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม และหนังสือราชการอื่น ๆ
๑๑) จัดเตรียมการประชุม ทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม
๑๒) จดบันทึก เรียบเรียง สรุปผลการประชุม จัดระบบและรวบรวมข้อมูลเอกสารการประชุม
๑๓) จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้เป็นฐานข้อมูลประเทศ

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน/โครงการ บริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ และสรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๒) ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล งานการประชุม งานนโยบายพิเศษ และประสานงานการเมืองกับองค์กรต่าง ๆ
๓) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ
ให้ข้อมูล คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาในเบื้องต้น อำนวยความสะดวกแก่บุคคลหรือหน่วยงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
– การปฏิรูปประเทศ
– ทิศทางการพัฒนาประเทศ
– องค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
– การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานการเมือง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือนิติศาสตร์ และ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และร่างหนังสือเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการและทางการเมือง ในภารกิจด้านกิจการรัฐสภา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานคณะกรรมาธิการ ร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือ และงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๒) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และร่างหนังสือเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการและทางการเมืองต่อนายกรัฐมนตรีในงานที่เกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิรูปกฎหมาย
๓) ติดตามและจัดทำรายงานความคืบหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคร่างพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย
๔) จัดทำหนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญผู้ชี้แจง หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม และหนังสือราชการอื่น ๆ รวมถึงจัดเตรียมการประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จดบันทึกการประชุม เรียบเรียงและสรุปผลการประชุม จัดระบบและรวบรวมข้อมูลเอกสารการประชุม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน/โครงการ บริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด และสรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๒) ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการรัฐสภา งานด้านนิติบัญญัติ งานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง รวมถึงงานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ
ให้ข้อมูล คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกิจการรัฐสภาในเบื้องต้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่บุคคลหรือหน่วยงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการปฏิรูปประเทศ
– ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง งานด้านนิติบัญญัติ การประสานกิจการรัฐสภา และการปฏิรูปกฎหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาษา วรรณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ และ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๒. งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี รวมถึงการแปลข้อความบรรยายการแสดงทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการจัดงานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะของรัฐบาล
๓. รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐาน วัฒนธรรม และค่านิยม แล้วนำมากำหนดท่าทีในการแสดงอัธยาศัยของนายกรัฐมนตรี และการกำหนดรูปแบบ วิธีการ ในการดำเนินงาน อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศ
๔. การต้อนรับ/รับรอง และดูแลประมุข ผู้นำ หัวหน้ารัฐบาลและบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การเยือน และไม่เป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล หรือแขกของนายกรัฐมนตรี
๕. การทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานพิธีการต่าง ๆ เช่น พิธีลงนามความตกลง งานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ และงานสโมสรสันนิบาตฯ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
– ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
– การปฏิรูปประเทศ
– สถานการณ์โลกปัจจุบัน
๒. ความรู้ในงานพิธีการ
๓. การเขียนและแปลภาษาอังกฤษ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษา วรรณคดี หรือสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ และ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. งานวิชาการ เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๑) ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปประเด็น งานเอกสารต่างๆ ในอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย และจากองค์กรต่างๆ
๒) ยกร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ตามคำสั่งการ
๓) จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศในประเด็นสำคัญที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานเลขานุการ
๑) พิจารณากลั่นกรองงานวาระงานของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย การเชิญเป็นประธานในพิธีต่างๆ และการขออนุญาตเข้าพบ
๒) งานอำนวยการสำนักงาน บริหารจัดการให้ภารกิจประจำวันของผู้บริหารเป็นไปตามที่กำหนดไว้และประสานงานบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) จัดทำเอกสารการเดินทางต่างจังหวัดของผู้บริหาร ข้อมูลด้านสารัตถะ และการเบิกจ่ายงบประมาณการเดินทาง

๓. ด้านการประสานงาน
๑) ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๒) ประสานการทำงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน

๔. งานภารกิจเร่งด่วนตามคำสั่งการ
๑) การประมวลข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบสำคัญๆ ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
๒) จดบันทึกการประชุมย่อย และติดตามผลการประชุมต่าง ๆ
๓) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การปฏิรูปประเทศ นโยบายและการดำเนินการของรัฐบาล
– ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ การวิเคราะห์ และสรุปประเด็นสำคัญของเรื่อง

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments