Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ต.ค. -31 ต.ค. 2560 รวม 9 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://iqepi.com/41415/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,แพทย์แผนไทย,พยาบาลวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ต.ค. – 31 ต.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขปราจีนบุรี

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาดัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงาน ราชการลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕ไร ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6. ซื่อตำแหน่ง กลุ่มงาบ และรายละเอียดการจ้างงาบ    ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งชองผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีลัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ตากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตพินเพ้อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งช้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ไน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษ มาแล้วเกินห้าปี
(๓!) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นชองรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นช้าราชการหรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซื่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ค. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหนาที่ โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๖๐ ถืงวันที ๓๑ ตุลาคม ๒๔๖๐ ในวันและเวลาราขการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียด ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร ๐๓๗- ๒๑๗๑๒๘

ตำแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี

บริหารทั่วไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ๑ อัตรา ๑๘,๐๐๐ บาท
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
กลุ่มงาบ หน่วยงาบ อัตราว่าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่รันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาชาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาชาวิชาใดสาชาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวช้างต้น ค่าสมัตรสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง    นายช่างเทคนิค
กลุ่มงาน    เทคนิค
หน่วยงาน    ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
อัตราว่าง    ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน    ๑๑,๒๘๐ บาท/ปวซ.
๑๓,๐๑๐ บาท/ปวท.
๑๓,๘๐๐ บาท/ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนัยบัตรวิขาขีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิขาใดวิขาหนึ่ง ทางซ่างยนต์ ทางซ่างกลโรงงาน ทางซ่างโลหะ ทางซ่างไฟฟ้า ทางซ่างไฟฟ้ากำลัง ทางซ่างก่อสร้าง ทางซ่าง ยนต์ ทางซ่างโยธา ทางซ่างอิเล็กทรอนิคส์ ทางซ่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือสาขาวิซาใดสาขาวิซาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิขาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางด้งกล่าวข้างด้น
ได้รับประกาศนัยบัตรวิฃาขีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตรกว่านี๋ในสาขาวิขา เทคนิคสถา’บีตยกรรม เทคนิควิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค วิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคนิควิศวกรรม คอมพิวเตอร์ สาขาวิซาหนึ่งวิขาใดทางซ่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟ้สิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิขาใดสาขาวิขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิขาดังกล่าวข้างด้น
ได้รับประกาศนัยบัตรวิซาขีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิขา การเครื่องกล สาขาวิขาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปิตยกรรม สาขาวิซาการก่อสร้าง สาขาวิขาไฟฟ้า กำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิขาโยธา สาขาวิฃาหนึ่งวิขาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟ้สีกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิขาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิซาดังกล่าวข้างต้น


ชื่อตำแหน่ง    เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มงาน หน่วยงาน อัตราว่าง ค่าตอบแทน
ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ๑ อัตรา
๑๓,๘๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาบีตยกรรม การก่อสร้างไฟฟ้า กำลัง อีเล็กทรอนิคส์ หรือสาชาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างด้น


ดำแหบ่ง    แพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน    วิชาชีพเฉพาะ
หน่วยงาบ    งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานผู้ปวยนอก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
อัตราว่าง    ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน    ๑๙,๐๐๐ บาท

คุณสมบ้ตเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณรุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาชาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคสืลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรม ไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์


ตำแหน่ง    พยาบาลวิขาชีพ
วิซาชีพเฉพาะ
งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ๓ อัตรา ๑๙,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ ในสาขาวิขาการพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลขั้นหนี่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนี่ง


ตำแหน่ง    นักวิซาการศึกษา
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ๑ อัตรา
๑๘,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา


ซี่อตำแหน่ง    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป
หน่วยงาน    โรงพยาบาลเท้าพระยาอภัยภูเบศร
อัตราว่าง    ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน    ๑๘,๐๐๐ บาท

คุณสมบ้ตเฉพาะตำแหบ่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตรกว่านี้ ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาตาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทศนิคการแพทย์ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสืกษาศาสตร์ทางชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนี้งหรือหลายสาขาวิชาด้งกล่าวข้างด้น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments