Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ 12 ต.ค. -31 ต.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://iqepi.com/41336/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ต.ค. – 31 ต.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมหม่อนไหมกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

หนาที่ความรบผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ ทํางาน ปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 1. ดานการปฏิบัติการ (1) ราง โตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ เพื่อใชในการติดตอประสานงานกับองคกรระหวางประเทศ (2) รวบรวมขอมูล วิเคราะหและติดตามประเมินผล จัดทําบันทึก สรุปรายงานการ ประชุมความรวมมือระหวางประเทศเพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา (3) จัดเตรียมขอมูลสําหรับการเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ เพื่อให การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด (4) สงเสริม สนับสนุน ดําเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาฝกอบรม ดูงาน ผูเชี่ยวชาญ วัสดุ อุปกรณอาสาสมัคร องคการพัฒนาเอกชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานความรวมมือ เพื่อใหการ ดําเนินการเปนไปดวยความราบรื่น 2. ดานการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนนการวางแผนการท ิ ํางานของหนวยงานหรอื โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 2 3. ดานการประสานงาน (1) ประสานการทางานร ํ วมกนทั งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน  เพื่อใหเกดิ ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกยวกับขอมูลขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมม  ือในการดาเนํ ินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 4. ดานการบริการ (1) เผยแพรความรูทั่วไปดานการตางประเทศแกผูมาติดตอเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดี และถูกตอง เผยแพรความรูใหคําปรึกษาและชี้แจงตอบปญหาดานการตางประเทศแกผูที่มาติดตอเพื่อให เกิดความเขาใจอันดีและถูกตองตามระเบียบกฎหมาย (2) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานดานตางประเทศเพื่อจัดทําเปนฐานขอมูล คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางอักษรศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองเปรียบทียบ ปรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. กำหนดใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ งานวิเทศส้ัมพันธ์ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ว้ันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

เอกสาร และหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 2. สำเนาปริญญาบัตร 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-558-7924 ต่อ 310 – 311

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมหม่อนไหม :ตนเอง

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments