Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ต.ค. -20 ต.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ลิงค์: https://iqepi.com/41329/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ต.ค. – 20 ต.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาบตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔£1อ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน                  งานบริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง             นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลักษณะงาน ๑. ปฏิบัติงาบเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการ ควบคุมภายใน และกำหนดการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทและ ลักษณะการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลใบ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะห์ความถูกต้องของการ บันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน จัดทำร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ

ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี ๓. ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชี หรือปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี ๔. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ

๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back office เช่น โปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมระบบวันทำการระบบ GFMIS ๆลฯ ๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๔ อัตรา

๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗

ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๓) แล

ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยจะประเมินบุคคลเพื่อต่อสัญญาจ้างทุกปี

/๒. คุณสมบัติทั่วไป…

๒. คุณสมบัติทวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร คุณสมบัติทวไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ตากว่า ๑๗ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นผู้มืกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตพิ่นเทืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะ กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจชองสังคม

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที,ผ่านการเลือกสรรในวันที,ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะต้อง ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างชองส่วนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นชองรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างชองราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าไม่ตํ่ากว่านี้ในทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยทิต

๓. การรับสมัคร

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานคลัง อาคาร ๒ ชั้น ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ วันที่ ๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ใบวันและเวลาราชการ (เว้นวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อดรับสมัคร เวลา ๑๕.๐๐ น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไต้ที่ โทร ๐ ๒๕๗๙ ๓๔๕๖ ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

(๒) สำเนารายงานผลการศึกษา และสำเนารายงานใบปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ และ ได้รับอนุมัติจากผู้มือำนาจอนุมัติภายใบวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

/ในกรณี…

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาฃาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนด วันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ

๑ ฉบับ

(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ซื่อ – สกุล (ในกรณีที่ซื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

(๔) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและ

ลงซื่อกำกับไว้ด้วย

๓.๓ ค่าธรรมเนียมลอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ วันที่ยื่นใบสมัครในอัตรา ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแตในกรณีที่เบ็เนผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเปีนผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงกับวุฒิของตำแหน่ง ที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร ดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการไต้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เปีนโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงาน ตรวจบัญฃีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และ ผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้

๔. การประกาศรายชื่อฝัมีสีทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ ประเมินสมรรถนะ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะประกาศ รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๔๖๐ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และทาง http://bangkok.cad.go.th

/๔. หลักเกณฑ์…

 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผ้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

สมรรถนะคะแนนเต็มวิธีการประเมิน
ความรู้

๑. ความรู้เกี่ยวกับบัญชี ๒. ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี

๑๐๐สอบข้อเขียน
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ

ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เซ่น โปรแกรม Microsoft Word Microsoft excel และการใช้ฟ้งก์ซั่นในการคำนวณ

&ทดสอบปฏิบัติ
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น

–          การทำงานเป็นทีม

–         มนุษยสัมพันธ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์

–          ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

–         บุคลิกภาพ ไหวพริบ ปฏิภาณ

๕0สอบสัมภาษณ์
รวม๒๐๐

 

 

๖. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะ ไม่ตํ่าก’ว่าร้อยละ ๖๐

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนน สอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบ ก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๗. การประกาศรายซื่อและการขึ้นบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร จะประกาศรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนสอบในวันพุธที่ ๑๕: พฤศจิกายน๒๕๖๐ ณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร อาคารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และทาง http://bangkok.cad.go.th โดยบัญชีรายขื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มี ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

๘.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๘.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนด

๘.๓ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของราชการส่วนท้องถิ่น

๘.๔ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญา จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายืนด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments