Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ต.ค. -24 ต.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://iqepi.com/41314/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 24 ต.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

 

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป

ด้วย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) โดยปฏิบัติงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕:๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕:๕:๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังชองพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๔๑๓/๒๕:๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทบเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑.ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน          ชื่อตำแหน่ง                    จำนวนอัตราว่าง

บริหารทั่วไป          พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสบเทศ)           ๑ อัตรา

๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบท้ายประกาศนี้

๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงัน ๑๘,๐๐๐ บาท

และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๖ กำหนดไว้

๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ ๒๔๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ โดยใน ระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงาบราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้

๑.๔ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปบี้

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑.๑ มีสัญ’ไทติ’ไทย

๒.๑.๒ มีอายุ’ไม่ตาก’ว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ้นเหืเอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้โนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราขการพลเรือน

๒.๑.(ะ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง

๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษ มาแล้วเกินห้าปี

การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราฃการให้บุคคลผู้นั้น ต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม,เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบ ที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย (เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐)

๒.๑.๗ ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราขการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราฃการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ ราฃการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้!ม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นและมีความรู้ความสามารถที่กำหนดไว้ในรายละเอียด แนบท้ายประกาศฯ นี้

ทั้งนี้ คุณวุฒิดังกล่าวซึ่งเป็นคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่นำมาใช้สมัครต้อง – เป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว

๓. การรับสมัคร

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันการอาชีวศีกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ (ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเข้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)

 

๓.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเปีนผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จ การศึกษาและไต้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปีดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเปีบผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร/ประกาศบียบัตร ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สถานศึกษานั้นๆ เปีนเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันจดรับสมัคร ๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน ๑ ฉบับ ๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๒.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เข่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนขื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ขื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางการทหาร (ใบ สด.๘ 1 ใบ สด.๙ และใบ สด.๔๓) เปีนต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงขื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๕ ไว้ทุกฉบับ

๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ วิธีสมัคร

ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ตังนี้ ๓.๔.๑ ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร สถาบันการอาขีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ หรือขอรับไต้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร

๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครขื่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัครและใบสมัคร ให้ครบทุกข่องรายการ และลงขื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรืยบร้อย

๓.๔.๓ ติดรูปถ่าย จำนวน ๑ รูป ลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน ๒ รูป ลงในบัตร ประจำตัวผู้สมัครสอบในข่องที่กำหนดให้เรียบร้อย

๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่น ภายในวันเวลาและสถานที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓.๑

๓.๔.๔ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครไต้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครขำระเงิน ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงขื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตร ประจำตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน สมรรถนะโดยการสอบ

๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔. ของประกาศฯ นี้

๓.๕ เงื่อนไขการรับสมัคร

๓.๔.๑ สถาบันการอาขีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ขอสงวนสิทธิรับการพิจารณา เอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการ และไต้กรอกข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และไต้ดำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ในประกาศๆ นี้

/ ครบถ้วนทุกขั้นตอน..

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครหรือกรอกข้อความใบเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน สมนูรณ์ หรือไม่ได้ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายขื่อในประกาศ รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเช้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น

๓.๔.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณๅฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร ตามประกาศรับสมัครฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มี สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเสือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราซการและจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด

๓.๕.๓ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันตามประกาศรับสมัครนี้

๔. การประกาศรายขีอผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ จะประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ ประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที,ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๔๖๐ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

๕. หลักเกณฑ์และวิธการเลือกสรร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัคร ด้วยวิธีการสอบ ในแต่ละตำแหน่งที่เป็ดรับสมัคร ดังต่อไปนี้

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ส่วนที่ ๑ ะ ความรู้ความสามารถทั่วไป

–                  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๔๖๐

–                  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๔๔๖

–                  พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดชองเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๔๓๙

–                  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑

–                  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๔๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง

–                  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐

–                  ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์บีจจุบัน

–                  ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย

–                  ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้ โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน

๔๐ สอบข้อเขียน

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ส่วนที่ ๒ ะ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

– ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัคร

๕๐ สอบข้อเขียน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

ส่วนที่ ๓ ะ – มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน

–                  การคิดวิเคราะห์

–                  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ

–                  การสื่อสารโดยการพูด

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์

 

 

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป

๖. เกณฑ์การตัดสิน

๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่

๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓ ๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ไม่ตํ่าก’ว่าร้อยละ ๖๐

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่ตํ่าก’ว่าร้อยละ ๖๐ (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจ กระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบใน ส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น)

๖.๓ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑

๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ๖.๕ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

๗. การประกาศบัญชีรายขื่อ และการขึ้นบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๗.๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ จะประกาศรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

๗.๒ การประกาศบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๗.๒.๑ บัญชีรายขื่อดังกล่าว จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่หนื่งไปหาผู้ ที่ได้ค ะแนนรวมตํ่าสุด โดยผู้อยู่ในลำดับตันจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

๗.๒.๒ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนตามข้อ ๗.๒.๑ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณา ดังนี้

(๑) ให้ผู้1ด้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า (๒) ล้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับทีดีกว่า

(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ เอ มากกว่า

เมินผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

๗.๓ หากมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ จะขึ้นบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เมินเวลา ๒ มิ

ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายซื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เมินอันยกเลิกการขึ้นบัญชี ของผู้นั้นด้วย ได้แก่

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด (๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราขการตามกำหนดวัน เวลา ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ (๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เมินไปตามเงื่อนไข และ/ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ ระบุไว้ในข้อ ๓.๔ ของประกาศฯ นี้

๘. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทำสัญญาจ้างตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ กำหนด ดังนี้

๘.๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ จะจ้างพนักงานครั้งแรกตามลำดับ คะแนนที่สอบได้ของผู้เข้าสอบผ่านการเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ ๘.๒ ใบกรณีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้า จะจัดจ้างพนักงานราฃการโดยพิจารณาบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้นๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชี รายซื่อของตำแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายซื่อเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว

๘.๓ การทำสัญญาจ้างให้เมินไปตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท้วไป

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง         พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

เลขที่ตำแหน่ง        ๓๐๕๒       กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ที่ตั้งเลขที่ ๔๖๐/๔๔ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๒. หน้าที่และความรับผิดขอบของงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นของหน่วยงาน เซ่น การจัดระบบการ ใช้ขุดคำสั่งระบบ ขุดคำสั่งประยุกตํ เป็นต้น

๒. ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการหลักฐานข้อมูลในระดับเบื้องต้นของหน่วยงาน เซ่น การจัดทำ ฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การใช้ระบบเครือข่ายในหน่วยงาน การแก้ไขข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การพัฒนาข้อมูล เป็นต้น

๓. ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเบื้องต้นของหน่วยงาน เซ่น การออกแบบ และจัดทำสื่อสารสนเทศ รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการด้านสนเทศ รวมทั่งการออกแบบ จัดทำปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

๔. การติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน ๕. ประสานงาน การให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบ’ปีญ,หา และขี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงาบที่เกี่ยวข้อง

๖. ปฏิบัติงาบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในระดับเดียวกันทางสาขาวิขาบริหารธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิฃา สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มืวิขาเกี่ยวข้องกับลักษณะงานตามตำแหน่ง ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments