Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ต.ค. -9 พ.ย. 2560 รวม 5 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ลิงค์: https://iqepi.com/41312/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 9 พ.ย. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราซการ
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะตำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕(ริ) และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง กำหนดบีจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนด อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน หรือที่ ก.พ. จะกำหนด ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการตรวจสอบบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความยุ่งยากน้อย เพื่อให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และหลักปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบ บัญชีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ CAQC

(๒) จัดทำร่างรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน และกระดาษทำการ เสนอผู้สอบบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและเป็นข้อมูลประกอบการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

(๓) วางรูปแบบบัญชีชองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ และ วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรูปแบบบัญชีที่เหมาะสมลับประเภทการตำเนินธุรกิจ และการบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด รวมทั้ง การบันทึกข้อมูลตามระบบงานและประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการตรวจสอบบัญชีประมวลผลข้อมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำเป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัดใช้โปรแกรมช่วยตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ใข้คอมพิวเตอร์ เป็น IT Provider แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(๔) วางรูปแบบบัญชีให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีรูปแบบ บัญชีที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ

(๕) งานแนะ,นำด้านการบัญชี ได้แก่ ข่วยดำเนินการสัมมนา นิเทศ และเสริมสร้าง ความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี

(๖) ช่วยวิเคราะห์สอบทาน รายงานการสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดทำข้อสังเกตในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี

(๗) ช่วยปฏิบัติงาน กำกับ ดูแลสหกรณ์ที่ถ่ายโอนงานให้ภาคเอกขนตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการบัญชี

(๘) ช่วยปฏิบัติงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาคเอกซน เพื่อให้ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชี

(๙) ช่วยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและ

ตัวขี้วัด

๓.๒ ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

๓.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวซ้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ ด้านการบริการ

(๑) ให้ดำแนะนำ ตอบบีญหาเบื้องด้นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ และ ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยซน์

(๒) บันทึกข้อมูล ทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านทางระบบ สารสนเทศ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำข้อมูลไบัเ,ข้ประโยชน์ด้านการศึกษา และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และอื่น ๆ

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมืคุณสมบัติทั่วไป และไม่มืลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่ง พระราซบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ ตังต่อไปนี้ ก. คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มืสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธึ๋ใจ ข. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตพื่นเพื่อน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม (๔) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดขอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยดำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐ

(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราขบัญญัติ ระเบียบข้าราขการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราซบัญญัตินี้ตาม

กฎหมายอื่น

(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราขการ หรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มืลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร สอบแช่งขันไต้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแช่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแช่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๔๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘ ๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ใดัรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร ๔. การรับสมัครสอบ

๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครไต้ทางอินเทอร์ฌ็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ ตลอด๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครไต้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นตามขั้นตอน ด้งฟ้

(๑) เปิดเว็บไซต์ http://iob.cad.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ,,

(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบล้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนด แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น CD เป็นต้น

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๔.๒ นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายในเวลาทำการ ของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น ลำดับที่ในการสมัคร จะมีผลต่อลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีคะแนนสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน

๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๓๐๐ บาท

(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท คาธรรมเนียมจะไม,จ่ายคืนใหไม1ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน ๕.๔ ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลข ประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจาก ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว ๒ วันทำการ ในกรณีที่ไม่พบข้อมูล ผู้สมัครต้องติดต่อกับธนาคาร สาขาที่ชำระเงินเท่านั้น ภายในวันที่ ร)๕ พฤศจิกายน ๒(£๖๐ ๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ

๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของ ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร ของ สถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น เป็นเกณฑ์

๖.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างด้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือขื่อ และรับรองความถูกต้อง ข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมืความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๑๓๗

๖.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบล้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มืความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ สมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ด้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

๗. การประกาศรายขื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะประกาศรายขื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกียวกับการสอบ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๖๐ ทางเว็บไซต์ http://iob.cad.go.th และ http://vwvw.cad.go.th หัวข้อ “การประกาศรายขื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

๘. หลกสูตรและวธการสอบ

๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที,ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) จะทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้

(๑) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญขี และงบการเงินที่เกี่ยวกับกรอบแนวคิด สำหรับการรายงานทางการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียน (ลูกหนี้ หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ, สินค้าคงเหลือ) เงินลงทุน (เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน, เงินลงทุนในบริษัทร่วม) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม สัญญาเข่า สินทรัพย์โม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ภาษีเงินไต้ หนี้สิน รายไต้ สัญญาก่อสร้าง การบัญชีต้นทุน การน่าเสนองบการเงิน การเปีดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตลอดจน เรื่องอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภา วิขาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในบีจจุบัน

(๒) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไป และแม่บทสำหรับงานให้ความเชื่อมั่น หน้าที่ และความรับผิดขอบของผู้สอบบัญชี กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี หลักฐาน การสอบบัญชี วิธีรวบรวมหลักฐานการบัญชี วิธีการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญในงบการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ลือหุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การ วางแผนการตรวจสอบงบการเงิน การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้ การ พิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น การสรุปผลการตรวจสอบ และการรายงาน การสอบทานงบการเงิน ทั่งนี้ให้รวมการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชีของกิจการที่ใช้ คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลด้วย

๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเช้ากับ ผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของ ผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ไต้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่น ๆ ที่จำเป็น ของตำแหน่ง

ทั่งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใขัเฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๙. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

๙.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์ณ็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบล้วน

๙.๒ สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มืคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและไต้รับอนุมัติจากผู้มื อำนาจอนุมัติ ภายในวันปีดรับสมัครจำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระตับปริญญาตรี คู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนระตับ ปวท., ปวส. หรือ อนุปริญญา ด้วย

ทั่งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็น เกณฑโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปีดรับสมัคร คือ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในกรณีที่ไม่สามารถ นำหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น่าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิซาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปีดรับสมัคร มายื่นแทน

๙.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประซาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๙.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เซ่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)ใบเปลี่ยนซื่อ นามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ (ในกรณี ซื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

๙.๕ สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรีอสูงกว่า จำนวน ๑ ฉบับ

๙.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่

 • วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

-โรคเห้าข้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

 • โรคติดยาเสพติดให้เทษ
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง

-โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นซัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด (โดยให้น่ามายื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง,, ลงซื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง จะต้องได้ คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องได้ คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะประกาศการชื้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตามลำดับ คะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสม กับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ ในสำดับที่ดืกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงสำดับตามเลขประจำตัวสอบ

การชื้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะชื้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศชื้น บัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ชื้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามสำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑

๑๓. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และ เสมอภาค ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์ในทำนอง เดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเซื่อและแจ้งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทราบด้วย

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ธ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments