Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-20 ต.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://iqepi.com/41310/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้างานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ต.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานพัสดุ
สานักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานพัสดุ สานักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งหัวหน้างานพัสดุ สังกัดสานักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
ข้อ 2 ผู้ที่จะดารงตาแหน่งหัวหน้างานพัสดุ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และต้องมี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การณ์ในตาแหน่งบริหารงานพัสดุ ไม่ต่ากว่าระดับหัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา
2.4 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หากได้รับการคัดเลือกจะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติงานเต็มเวลา
2.5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
2.6 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
กรณีเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ให้ยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเข้ารับการทดสอบตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอบ
กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร โดยมีคะแนนผลสอบไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
-คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
-คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่น้อยกว่า 3 คะแนน (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
-คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่น้อยกว่า 29 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
-คะแนน TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 390 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
-คะแนน TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
-คะแนน MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
-๒-
2.7 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลดาเนินการหรือรับรอง
กรณียังไม่ผ่านการอบรม หากได้รับคัดเลือก จะแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนในตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ภายใน 1 ปี
/ข้อ 3 ลักษณะ…
ข้อ 3 ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป
3.1 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน ทางด้านงานพัสดุอย่างสูง ในฐานะหัวหน้างาน
3.2 กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ติดตาม ประเมินผลงาน และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 4 การได้มาซึ่งผู้สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้างานพัสดุ สานักงานคณบดี
4.1 ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
4.2 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
– ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb
– สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
– สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จานวน ๑ ฉบับ
– สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
– ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
– หนังสือรับรองการทางานที่แสดงประสบการณ์การทางานด้านงานพัสดุ
4.3 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
ข้อ 5 วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ จะพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งหัวหน้างานพัสดุโดยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ จากผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศ ข้อ 4.3
ข้อ 6 เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผู้สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้างานพัสดุ
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทางาน ผลงาน ประกอบกับผลการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหา
ข้อ 7 ค่าตอบแทน
-๓-
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนเป็นอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มค่าประสบการณ์การทางานที่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเงินค่าตอบแทนสาหรับการดารงตาแหน่งหัวหน้างาน

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยมหิดล :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments