Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ 16 ต.ค. -20 ต.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://iqepi.com/41308/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ต.ค. – 20 ต.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

 


วิธีการสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป(ครู)โดยปฏิบัติงานใน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ ของประคาสคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกพนักงานราชการและแบบสัญญา จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลัง พนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ซื่อตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ ซื่อกลุ่มงาน          ซื่อตำแหน่ง             จ้านวนอัตราว่าง

บริหารงานทั่วไป        พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)       ๑ อัตรา

ซื่อตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) รหัสวิชา ๓๐๕ กลุ่มวิชา การตลาด คุณวุฒิการตลาด / การชาย / ธุรกิจค้าปลีก / การจัดการธุรกิจค้าปลีก / การจัดการทั่วไป (การตลาด) /ธุรกิจศึกษา (การตลาด) / การโฆษณา

๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ตำแหน่งในกลุ่มงาบบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จ้านวนเงิน ๑๘,0๐๐ บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทบ พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดไว้

๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานราชการ ตามประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้

๑.๕ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า สังกัดสำนักงาบ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย

๒.๑.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวนสุดท้ายของการรับสมัคร)

๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไต้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟันเทืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง

๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ

๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราขการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราขการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วน ราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เตือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๒.๒.๑ ไต้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาตาม เอกสารแนบท้ายและที่ กพ. รับรองแล้ว

๒.๒.๒ มืใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ รับรองสิทธ์ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มืใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องไต้รับอนุมัติ ภายในวันเปีดรับสมัครเท่าบั้น

๓. การรับสมัคร

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเบีา อ.เวียง ป่าเบีา จ.เชียงราย โดยสมัครไต้ตั้งแต่วันที่ ๑๖- ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถง ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถง ๑๖.๓๐ น.

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑X๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่ เกิน ๑ ปี (นับถึงวันสุดท้ายชองการรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป(ใช่ตดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)

 

๓.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและไ.ด้รับ อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปีดริบัสมัดรจำนวนอย่างน้อย จำนวน ๒ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันเป็ดรับสมัคร

๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน จำนวนุ ๑ ฉบับ ๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๒.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เข่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนขื่อและนามสกุล (ใน กรณีที่ขื่อและนามกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.๘ ใบสด.๙ และ ใบสด. ๔๓) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๒.๖ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิขาขีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิขาขีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ด้วย และให้ผู้สมัครเชียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงขื่อกำกับไวิในสำเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๖ ไว้ ทุกฉบับ

๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๓0๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสัน

๓.๔ วิธีการสมัคร

ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ตังนี้

๓.๔.๑ ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเปีา หรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร หรือทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.wpptech.ac.th

๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และใบ สมัครให้ครบถ้วนทุกซ่องรายการและลงขื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย

๓.๔.๓ ติดรูปถ่ายจำนวน ๑ รูปลงในใบสมัคร และติดรูปถ่ายจำนวน ๒ รูป ลงในบัตร ประจำตัวผู้สมัครสอบในซ่องที่กำหนดให้เรียบร้อย

๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายให้เรียบร้อยและ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้นและให้ยื่น ภายในวันเวลาและสถานที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓.๑

๓.๔.๔ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงิน ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ ๓.๓ และลงขื่อผู้สมัครในบันท่กประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรันบัตรประจำตัว ผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบ

๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔.

ของประกาศฯ นี้

๓.๕ เงื่อนไชการรับสมัคร

๓.๕.๑ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ขอสงวนสิทธิรับการพิจารพาเอกสาร การสมัคร เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในการประกาศๆ บี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอก ข้อความในเอกสารในการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ตำเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศรับสมัครบี้ ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณียื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือโเรอกข้อความในเอกสารการสมัครไม,ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือไม่ได้ดำเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม,มีรายขื่อในประกาศ รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการสอบในตำแหน่งที่สมัครนั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓.๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุฌสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรณีที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเฟ้า ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนดังกล่าว หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใข้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอัน เกิดจากการสมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไมมสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ บี้ ให้ถือว่า ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้Iม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม,มี สิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งบี้ ถืงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมการสอบแต่อย่างใด

๓.๕.๓ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเฟ้า จะตำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ ข้อเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันตามประกาศรับสมัครบี้ ดังนั้น กรณีผู้ใดสมัครหลายตำแหน่ง วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๔. ของประกาศรับสมัคร นี้ โดยพิจารณาประกาศรายขี่ฮผู้นั้นตามตำแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย

๔. การประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จะประกาศรายขื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า และ/หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเปัา www.wpptech.ac.th

๕. หลักเกณฑ์และวิธิการเลือกสรร

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบในแต่ละตำแหน่งที่ เปิดรับสมัคร ดังต่อไปบี้

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ส่วนที่ ๑ : ความร้ความสามารถทั่วไป

–                   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

–                   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

–                    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

–                   พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

๑0๐ สอบข้อเขียน

 

สมรรถนะ คะแนนเติม วิรีการประเมิน
–                   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง

–                  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.< ๒๔๔๐

–                   ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการพ์ทั่วไป

–                   ความเข้าใจภาษาและการใช่ภาษาไทย

–                   ความรู้เบื๋องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการ’ใช้ โปรแกรมประยุกต้ไนงานสำนักงาน

ส่วนที่ ๒ : ความร้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติชองตำแหน่งที่สมัคร

๑๐๐ สอบข้อเขียน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓

(๑) มนุษย์ลัมพันธ์ การประสานงาน (๒) การคิดวิเคราะห์ (๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (๔) การสื่อสารโดยการพูด

๑๐๐ สอบลัมภาษถ!

 

 

โดยจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ท่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธี้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป

๖. เกณฑ์การตัดสิน

๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่

๖.๑.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ๖.๑.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓ ๖.๒ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนการประเมินไนส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ รวมกน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖0

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ ๒ จะด้องเป็นผู่ใด้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่ตํ่า กว่าร้อยละ ๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ขอสงวนสิทธิ้พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบในส่วนที่ ๒ ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ ๑ เท่านั้น

๖.๓ ผู้ที่จะมีสืทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้!ด้คะแนนผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑

๖.๔ ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ

๖๐

๖. ผู้ที่,จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่!ด้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

๗. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

๗.๑ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป้าเฟ้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป๋า หรอประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป๋า www.wpptech.ac.th ๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๗.๒.® จำแนกตามตำแหน่งที่เป็ดรับสมัครและผู้สอบผ่าน

๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแต่ละตำแหน่งดังกล่าว จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับที่ หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมตํ่าสุด โดยผู้อยูในระดับด้นจะเป็นผู้อยูในรีะดับที่สืกว่า

๗.๒.๓ กรณีที่ปีผู้ได้’คะแนน,รวมตาม1ข้อ ๗.๒.๒ ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารผาดังนี้

(๑) ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ มากว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า (๒) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๒ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

(๓) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน

ลำดับที่ดีกว่า

๗.๓ หากตำแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้ วิทยาลัยเทคนิค เวียงป่าเป๋า จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไว้เป็นเวลา ๒ ปี

ที่งนี้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไป่นี๋ให้รายซื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้น ด้วย ได้แก่

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด (๓) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราฃการตามกำหนดวัน เวลาที่ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า (๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวีในข้อ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้

๘. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการรายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

กำหนด

๘.๑ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จะจ้างพนักงานราซการครั้งแรกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่าน การเลือกสรร แต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้

๘.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้าจะจัดจ้างพนักงานราขการโดย พิจารณาบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้นๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายซื่อของตำแหน่งที่มีบัญชี รายชื่อเหลืออยู่ตามจำนวนอัตราว่างดังกล่าว

๘.๓ การทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ากำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖o

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราฃการทั่วไป

๑.ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง

ขื่อตำแหน่ง         พนักงานบรัหารทั่วไป (ครู)

ตำแหน่งเลขที่        ๓๒๒๖ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน      วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

๒0๐ หมู่ ๖ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เขียงราย ๕๗๑๗๐ ๒. หน้าที่และความรับผิดขอบของงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในขุมซนหรือ สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริหารสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียบให้มืคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในขุมขนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามดักยภาพ ๖. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปะวัฒนาธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปีญญาท้องถิ่น ๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการ สอนให้มืประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใขีโปรแกรมขุดคำสั่งระบบคอมพึวเตอร่ เพื่อนำมาปฏิบัติงานใน การจัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั่งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน

๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แบะนำ ตอบปัญญา และชี้แจงเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้หน้าที่แก่บุคคลหรีอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๓.๑ ได้รับรุฒิปริญญาตรี หรือคุณรุฒิอื่นที่เพึยบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการตลาด ๓.๒ มืใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธ์ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มืใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวัน เปีดรับสมัครเท่านั้น

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments