Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ต.ค. -16 ต.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://iqepi.com/41287/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจิตวิทยา,นักกิจกรรมบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์,กาฬสินธุ์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ต.ค. – 16 ต.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย โรงพยาบาลกาฬสินธุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราซการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕;£๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕;๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี รายละเอียดดังต่อใปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ อัตราว่าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ ระยะเวลา การจ้าง ตามเอกสารแนบท้าย
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเช้ารับการเลือกสรร ๒.® คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีลัญชาติไทย
(๒) มีอายุ’ไม่พาก-ว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มืกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตพินเพ้อน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งช้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน ห้าปี
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นช้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างชองราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕;) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กำหนดตามเอกสารแนบท้าย
/๓.การรับ…
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกาฬสินธ์ ตั้งแต่วันที่ ๙- ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราขการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้ แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้อง สำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนซอ-นามสกุล (ในกรณีที่ซื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงซื่อกำกับไว้ด้วย และเรียงเอกสารทั้งหมดตามลำดับ (๑) – (๖) ให้ถูกต้อง
๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ๑๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดซอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้ทั้น และโรงพยาบาลกาฬสินธ์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
อนึ่ง เป็นหน้าที่ซองผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรครั้งนี้ ของจังหวัดกาฬสินธุ และประกาศของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
๔. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดกาฬสินธุ้ โดยโรงพยาบาลกาฬสินธ์ จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ และ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประซา-สัมพันธ์ หน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ขั้น ๓ ตึกผู้ปวยนอกโรงพยาบาลกาฬสินธุ และ ทาง www.klsh.moph.go.th
/๕.หลักเกณฑ์…
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑ – ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐๐ สอบข้อเขียน
การประเมินครั้งที่ ๒ – ความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์
รวม ๒๐๐
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
จังหวัดกาฬลินธ์ จะดำเนินการประเมินครั้งที่ ร) ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้อง เข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ตํ่าก’ว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ร) และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะ’ให้ผู้ที่’ได้ คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะพิจารณา จากลำดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๗. การประกาศรายขื่อและการขึ้นบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดกาฬสินธ์ จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประซา-สัมพันธ์ หน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ขั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธ์ และทาง vwvw.klsh.moph.go.th โดยบัญชีรายซื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วัน ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่จังหวัดกาฬลินธ์กำหนด
ประกาศ ณ วันที่^กั๙\กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
ร^ 1
(นายมงคล อดทบ)
รพคู่^ราชmรจังหวัด ปฎํบัดิราชการนท’น ผูว่าราชการจังหวัดกาหสิบ!’ เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดกาฬสินธุ ลงวันที่ พ กันยายน ๒๔๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
๑. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลีกษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ ทาง การเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการ ลงบัญชี ประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง
อัตราว่าง ๒ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๙๑๖๗ และ ๙๑๖๘ ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตริหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านื้Iนสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวช้างด้น
๒. ชื่อตำแหน่ง นักจิตวิทยา กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการในการประเมินภาวะสุขภาพจิต ให้คำแนะนำปรึกษา รวมทั้งการส่งเสริม บีองกัน แก้ไขบีญหาสุขภาพจิตในสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศงาน ผีเกอบรมวิชา จิตวิทยา เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาในหน่วยงานต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๙๑๖๙
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี๋ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก
๓. ชื่อตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด พินฟูสมรรถภาพ ของผู้ที่มีความบกพร่อง หรือ พิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และพัฒนาการซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน บริหารทางกิจกรรมบำบัดการนิเทศงาน และแกอบรมวิชากิจกรรมบำบัดเพื่อพัฒนาช้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ด้าน กิจกรรมบำบัดในหน่วยงานจิตเวชและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๙๑๗๐
ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตรกว่านี้ใน สาชาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคติลปะสาขากิจกรรมบำบัด

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments