Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 ต.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/41285/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ต.ค. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรุงเทพมหานคร

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ :ตนเอง  

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศกรมเซื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปีโตรเลียมปฏิบัติการ
ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปีโตรเลียมปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่’นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแช่งขันๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งวิศวกรปีโตรเลียมปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ การจะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดปีจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ช้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
ตำแหน่งวิศวกรปีโตรเลียมปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติชองตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง ตามที่ระบุไวิในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๔. คุณสมบัติชองผู้มีลิทธิสมัครลอบ
๔.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ ก. คุณสมบัติทั่วไป (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธน)
ช. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ จิตที่นเหืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
/ (๔) เป็นผ้บกพร่อง…
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม (๔) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดขอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ใด้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
อื่นของรัฐ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม พระราขบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราฃบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราขการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราขการเป็นข้าราขการพลเรือนซึ่งมืลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราขการได้ แต่ล้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราขการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใข่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก ราขการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มืลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มืสิทธิสมัครสอบแข่งขันไต้ แต่จะมืสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันไต้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๔๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบ
แนบท้ายประกาศนี้
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
๔. การรับสมัครสอบ
๔๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยืนใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มบริหารงาน บุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กฃ์ อาคารบี ขั้น ๒๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๒- ๓๐ ตุลาคม ๒๔๖๐ ในวันและเวลาราขการ ภาคเข้า เวลา ๐๘.๓๐ น. ถงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐น. ถงเวลา ๑๖.๓๐ น.
/ ๔.๒ ค่าธรรมเนียม…
๔.๒ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบจำนวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครที่ขำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับ เลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการขำระค่าธรรมเนียมสอบ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ลำนักบริหารกลาง กรมเขื้อเพลิงธรรมขาติ โทรศัพท์. ๐ ๒๗๙๔ ๓๐๙๐ โทรสาร ๐ ๒๗๙๔ ๓๐๘๓ (ในวันและเวลาราขการ)
๔.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๔ X ๒ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี(นับถึงวันปีดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) ลำเนาปริญญาบัตร และ ลำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปีดรับสมัคร จำนวน อย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปีดรับสมัคร คือ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๖๐ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาตังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิขาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ ภายในกำหนดวันปีดรับสมัครมายื่นแทน
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน จำนวน ๑ ฉบับ (๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เข่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนขื่อ – นามสกุล (ในกรณีขื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน ๑ ฉบับ หรืออาจให้มายื่นตามวันที่ส่วนราฃการกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นวัน ก่อนประกาศขึ้นบัญขีผู้สอบแข่งขันได้
(๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึ่งได้แก่ (ให้นำมายื่นในวันรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุก็ได้)
– วัณโรคในระยะแพร่กระจายเขื้อ
– โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ลังคม
– โรคติดยาเสพติดให้โทษ
– โรคพิษสุราเรื้อรัง
– โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นขัดหรือรุนแรง และ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงขื่อ วันที่ และระบุเลข ประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
/ ๖. เงื่อนไข…
๖. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที, ๓๐ ตุลาคม ๒๔๖๐ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และผู้สมัครต้องผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ด้วย
๖.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน่ามายืนไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๗. การประกาศรายขื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบแข่งข้น
กรมเชื้อเพลิงธรรมขาติ จะประกาศรายขื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งข้นให้ทราบ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ ทางเว็บไซต์ http://vwvw.dmf.go.th หัวข้อประกาศ สมัครงาน/ฝึกงาน
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งข้น
๘.๑ การสอบแข่งข้นเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน)
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งที่รับสมัคร สอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๘.๒ การสอบแข่งข้นเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ สัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที,มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที,จำเป็นสำหรับ ตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบความรู้ความสามารถที,ไข้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการทดสอบ ความรู้ความสามารถที’ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว (ได้คะแนนไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐) จึงจะมีสิทธิใข้าสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
/ ๙. เกณฑ์…
๙. เกณฑการตดสน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัด ความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และต้องได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัด ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตามลำดับ คะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับ ตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ใน ลำดับที่ดีกว่าแต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขัน จากน้อยไปมาก
การชื้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะชื้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ ชื้นบัญชี แต่ถ้ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ชื้น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแช่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุในข้อ ๑
๑๒. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือ พนักงานชองรัฐทุกประเภท ซึ่งมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและ เสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้!ดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการชื้นบัญชี หรือ มีพฤติการณ์ใน ทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่
^>3 กันยายน พ.ศ. ๒£๖๐
Y
(นายวิระด้กด พื่ง,รัศมี) อธิบดีกรนชื้อเพลิงธรรมซาสิ
เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราซการ (แนบท้ายประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมขาติ ฉบับลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๐)
ตำแหน่งวิศวกรปีโตรเลียมปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตำแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใซ้ความรู้ ความสามารถทางวิซาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบรายงานปริมาณสำรองปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน และประเมินปริมาณสำรอง
ปิโตรเลียม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถนำไปใข้ในการกำหนดนโยบายด้าน ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
๑.๒ จัดทำฐานข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม ข้อมูลพื้นที่ผลิต ข้อมูลการสละหลุมผลิตและ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพหลุมผลิต เพื่อให้สะดวกต’อการสืบค้น และนำไปใข้ประโยซน่ไนงาน ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการ
วางแผนพัฒนาแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมและปริมาณสำรองของผู้รับสัมปทาน
๑.๔ ตรวจสอบ และพิจารณาคำขออนุมัติการสละหลุมผลิต และเปลี่ยนแปลงสถานภาพหลุมผลิต
เพื่อให้การตำเนินงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการป๋องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๑.๕ ตรวจสอบ และพิจารณาคำขออนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม และด้านเศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม เพื่อให้การคำเนินการผลิตปิโตรเลียมเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๖ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบป๋ญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานด้านแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมแก,หน่วยงาน ภาครัฐ เอกซน และประซาซนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใข้ให้ เกิดประโยซน์สูงสุด
๑.๗ ดำเนินการฝ็กอบรม จัดทำคู,มือ เอกสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก’หน่วยงานภาครัฐ
เอกซน และประซาขนทั่วไป เพื่อเผยแพร’ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมให้กับ บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใข้ประโยซน์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดยวกัน ในสาขาวิซาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิซาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม หรือทางเทคโนโลยีธรณี
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
/หลักสูตร…
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใฃ้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (๑) ความรู้ทางด้านวิศวกรรมปีโตรเสียม (คะแนนเต็ม ๑๕:๐ คะแนน)
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
– ความรู้ทางด้านวิศวกรรมปีโตรเสียม เข่น การเจาะหลุม วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ การประเมินปริมาณสำรอง และความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ปีโตรเสียม เป็นด้น
(๒) ความรู้ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปิโตรเลียม
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments