Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ต.ค. -5 พ.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

ลิงค์: https://iqepi.com/41283/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ต.ค. – 5 พ.ย. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบทกรุงเทพมหานคร

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
(2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) วางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อำนวยการใช้ กำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบำรุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี
(3) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
(4) จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ด้านวิศวกรรม เครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
1) กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)
2) คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Computer Programming)
3) อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)
4) กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
5) ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength of Materials) หรือ กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(2) ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้งทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(3) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกลยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับการนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
2. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
1) กลศาสตร์วิศวกรรม
2) ไฟฟ้ารถยนต์
3) ส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์
4) นิวเมติกและไฮดรอลิกส์
5) การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทางหลวงชนบท :online  

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

ประกาศกรมทางหลวงซนบท
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ด้วยกรมทางหลวงซนบทจะตำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐รyว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งข้นฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
๑.๒ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เปีนไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง บีจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไวิในรายละเอียดชองเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธใจ
ช. ลักษณะต้องห้าม…
ทปี. โ1เร0ไส ไส้ใจฦทเ&รรฆ.นๆ(ทวาซปี&สัm& ซจ(ททๆรเๅจรm
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟัอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราซการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๔) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษากีงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเช้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมืลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้อง ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะ ทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มืลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ช. (๑) ให้มืสิทธิสมัครสอบแช่งขันได้ แต่จะมืสิทธิได้รับ การบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแช่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแช่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๔๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘
๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแช่งขันฯ สมัครทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท http://drr.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน”
(๒) กรอกข้อมูล …
ทปี, โป50ใส โส์โ9mmธรรซ นวด[วานปีemta ซจดทารทจร(ท”
ds) กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งซื่อ – นามสกุล และเลขประจำตัวประซาซน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการขำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการขำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปพิมพ์แบบฟอร์ม การขำระเงินในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการขำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ แบบฟอร์มการขำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอก ใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๔.๒ ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการขำระเงินไปขำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการขำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อขำระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๔.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๒๓๐ บาท (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท เมื่อสมัครสอบและขำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๔ ผู้สมัครสอบที่ขำระค่าธรรมเนียมแล้วจะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการขำระค่าธรรมเนียมสอบ
๔.๔ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑.๔ X ๒ นิ้ว ลงลายมือซื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และนำมายืนในวันสอบ ภาคความเหมาะสมลับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
๔.๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ จนถึงวันที่ก่อนสอบข้อเขียน ให้ผู้สมัครสอบเข้าไป ที่เว็บไซต์ http://drr.job.thai.com เพื่อตรวจสอบรายซื่อของผู้สมัครสอบ โดยใข้ปุมพิมพ์ใบสมัคร และกรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประซาขน ซึ่งจะมีเฉพาะผู้สมัครสอบที่ขำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว เท่านั้น และเพื่อนำไปใข้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
๔.๗ เงื่อนไขในการสมัครสอบ
(๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับต0าแหน่ง ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ ให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปีดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
(๒) ในการสมัครสอบตามขั้นตอนตังกล่าวข้างด้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือซื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลตังกล่าว ตามพระราขบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ และ พระราซบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๑ ตังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอก ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
(๓) ผู้สมัครสอบ …
“ทน* โป30ไส ใสโจรเท}ธรรบ นาดวแเซaimdซจดภๆรmsm”
(๓) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดซอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันๆ โดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอก รายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ของกรมทางหลวงซนบท จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้นจะไม่มีสิทธิไต้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ในกรณีที่เลขประจำตัวประขาซนที่ใซ้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน เพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณี ซื่อ – นามสกุลของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ ข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอื่นที,ทางราขการออกให้ไปยืนยันมิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
๕. การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมทางหลวงขนบทจะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ให้ทราบภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ กลุ่มสรรหาและวินัย สำนักบริหารกลาง ขั้น ๖ อาคาร ๒ กรมทางหลวงซนบท ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ และทางเว็บไซต์กรมทางหลวงซนบท http://drr.job.thai.com หัวข้อ “ประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน”
๖. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ
๖.๑ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ผู้สมัครสอบในตำแหน่งใดต้องสอบวิขาเฉพาะตำแหน่งนั้นตามที่ไต้กำหนดไว็ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๖.๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั่งนี้ อาจใข้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในต้านต่างๆ เข่น ความรู้ที่อาจใข้เป็นประโยซน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราซการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั่งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น’ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทั่งนี้ กรมทางหลวงขนบท จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเช้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่ง
๗. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๗.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวม แว่นตาตำ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันปีดรับสมัคร (วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) พร้อมทั่ง ลงลายมือซื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
๗.๒ บัตรประจำตัวประขาซน หรือบัตรประจำตัวข้าราขการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราซการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือซื่อ และมีเลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลัก ระบุขัดเจน เท่านั้น (ฉบับจริง) และสำเนาภาพถ่ายบัตรตังกล่าว จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๓ สำเนาปริญญาบัตร …
ทซ, โปรงใส ใส่?9mmธรรน นๆเทววนtfodbie} ซจดทารทจร(ท”
๗.๓ สำเนาปริญญาบัตร /สำเนาประกาศนียบัตรวิซาซีพซั้นสูง แล้วแต่กรณีและสำเนาระเบียน แสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครและตำแหน่งที่สมัครโดยต้องเป็นผู้สำเร็จ การศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปีดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือ ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและใต้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของสถานศึกษานั้นๆ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบไต้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิขาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ไต้รับอนุมัติประกาศบียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือ ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันบีดรับสมัครสอบมายื่นแทน
๗.๔ สำเนาและตัวจริงของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครสอบในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการเท่านั้น) ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมๆ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันปีดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๗.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๗.๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เซ่น ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเช้ารับราชการทหาร กองประจำการ (แบบ สด.๔๓), ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนขื่อ – สกุล เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๗.๗ สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า จำนวน ๑ ฉบับ หรืออาจให้มายื่นตามวันที่กรมทางหลวงซนบท กำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นวันก่อนประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันไต้
๗.๘ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึ่งได้แก่
– วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
■โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
– โรคติดยาเสพติดให้โทษ
– โรคพิษสุราเรื้อรัง
– โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นขัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงขื่อ วันที่ และระบุ เลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนต้านขวาของสำเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้าด้วย
อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่น ไม่ตรง หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบล้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมทางหลวงขนบท จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิไต้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันไต้ จะต้องเป็นผู้ไต้รับคะแนนในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึง หลักวิชาการวัดผลด้วย
๙. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันไต้…
“หซ. โปร®ใส ใส่ไจmmรรรม นๆ®วามทอส์k& ซจ®ทารทจรm‘
๙. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมทางหลวงชนบท จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนน รวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี การสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๐.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ๑๐.๒ กรมทางหลวงชนบทไม่ประสงคจะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ของรัฐทุกประเภท
กรมทางหลวงชนบท จะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการสอบแข่งขันฯ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือมีพฤติการณีโนทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าหลงเชื่อและโปรดแจ้งให้กรมทางหลวงชนบททราบ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๑ ๕๑๒๗ ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ \d คุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายพิศักด จิตวรยะวดีน)
อรบดีกรมทางหลวงชนบท
ลำเนาถูกต้อง
(นายรุ่งโรจน์ แดงสวัสดิ๋) นิติกรปฏิบัติการ
‘‘ทซ. โป50ใส โส่ใommtsssu นาดว’1 mmefmd ซจ้ดทวรเๅจร(ท’’
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวงชนบท แนบท้ายประกาศกรมทางหลวงชนบท ลงวันที่ V) ฅลาลม พ.ศ. ๒๕๖๐
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิซาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานต้านวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) วางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อำนวยการใช้ กำหนด มาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบำรุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(๒) ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและมี
มาตรฐานที่ดี
(๓) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลต้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพที่ดี
(๔) จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ต้านวิศวกรรม เครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประลานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ขี้แจง และตอบป๋ญหาต้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเบื้องต้นแก่ หน่วยงานราซการ เอกซน และประซาซนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจไต้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยซนํ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
Q><c* o QJ o I
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ เพื่อใข้ประกอบการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ทปี, โนSOไส ใส์ใจฦณ่ธรรบ ฬรสcmm&ส์ปีจmmรท1osm
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิฃาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
(๒) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิซาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ตํ่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (๓) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป
หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใฃ้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑) กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)
๒) คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Computer Programming)
๓) อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)
๔) กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
๔) ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength of Materials) หรือ กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of
Materials)
ตำแหน่งที่ ๒ …
tw. โป50ใ’ส ใส่ใจ0fนรรรบ นาดวาบซ&ส่m& ซจดทารทจรต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานต้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานต้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใซัอยู่เสมอ
(๒) ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานต้านเครื่องกล เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(๓) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานต้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับการนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
๒. ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราซการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๒) ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประซาซนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการทำงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑)ไต้รับประกาศนิยบัตรวิซาชีพขั้นสูง ในสาขาวิซาเครื่องกล สาซาวิขาเทคนิคการผลิต สาขาวิซา เทคนิคโลหะ สาขาวิซาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิซาซ่างกลการเกษตร
(๒) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนิยบัตร
วิซาชีพขั้นสูงชิ้นไป
หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑) กลศาสตร์วิศวกรรม ๒) ไฟฟ้ารถยนต์
๓) ส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์
๔) นิวเมติกและไฮดรอสิกส์

๔) การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ
“ทซ. โปร0ใสไสไจ#เท!รรรนนวทววนซอส(ทซ์ซจ้&การหจร&

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทางหลวงชนบท คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments