Categories
รายงานพิเศษ สอบตำรวจ-ทหาร

กรมยุทธศึกษาทหารบก รวม 100 อัตราเตรียมรับสมัครข้าราชการทหารประทวนสัสดีทหารบก100อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก

ลิงค์: https://iqepi.com/41204/ หรือ
เรื่อง: เตรียมรับสมัครข้าราชการทหารประทวนสัสดีทหารบก100อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์


กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
————————————
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจาการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอาเภอ เสมียนสานักงานสัสดีจังหวัด และเสมียนฝ่ายสรรพกาลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร จานวน ๑๐๐ อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๑.๑ เพศชาย อายุ ๑๘ – ๓๐ ปี ในปี พ.ศ. 2561 (ต้องเกิดปี พ.ศ. 2531 – ๒๕43)
๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนาปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจาการและนาปลด) ดังนี้
๑.๒.๑ สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นาปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
๑.๒.๒ เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการจนครบกาหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
๑.๓ สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
๑.๔ มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑.๕ ผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๑.๖ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
๑.๗ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่
เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก (รายละเอียดตามผนวก ก ประกอบอนุผนวก 1 ในระเบียบ
การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจาปีงบประมาณ 25 61) ทั้งนี้ต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่
๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้าหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป
๑.๘ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
๑.๙ ไม่อยู่ในสมณเพศ
( สาเนาคู่ฉบับ )
๑.๑๐ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจาคุก (จาคุกจริง) ตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ
๑.๑๑ ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๑.๑๒ ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๑.๑๓ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือการสอบเข้ารับราชการมาก่อน
๑.๑๔ ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๑.๑๕ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๑๖ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกาหนด
๒. หลักฐานการสมัครสอบ (นามาให้คณะกรรมการตรวจในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560) ดังนี้
๒.๑ วุฒิการศึกษา ผู้สาเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า) (จริง 1, สาเนา 2 ฉบับ)
๒.๒ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ (จริง 1, สาเนา 2 ฉบับ)
๒.๓ หนังสือสาคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) (จริง 1, สาเนา 2 ฉบับ) หรือสาเนาทะเบียนกองประจาการที่มีรายการบันทึกนาปลดและรับรองสาเนาจาก
สัสดีจังหวัดหรือผู้ทาการแทน (สาเนา 2 ฉบับ)
๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ, บิดา, มารดา จานวน ๒ ฉบับ (สาเนาคนละ 2 ฉบับ)
๒.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) พร้อมสาเนาจานวน ๒ ฉบับ (สาเนา 2 ฉบับ)
2.6 หลักฐานคะแนนเพิ่มต่างๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓. กาหนดการ
3.1 การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com
ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้สมัครสอบจะต้องดาเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบ ดังนี้
3.1.1 ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดระบบจะกาหนดแบบฟอร์มการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3.1.2 พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ เพื่อนาไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณี
ที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกเลขประจาตัวประชาชน
แล้วสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.1.3 ผู้สมัครต้องนาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 ภายในวันและเวลาทาการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 300 บาท เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ว กรมยุทธศึกษาทหารบกจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.1.4 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 กลุ่มตาแหน่งเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (ดูรายละเอียดระเบียบการสอบฯ
หน้าหลักของเว็บไซต์)
3.1.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
3.1.6 ผู้สมัครสอบต้องตรวจและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง กรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
3.1.7 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 1 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ของสถานศึกษาใดจะถือตาม
กฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
3.1.8 เมื่อผู้สมัครชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการประเมินหรือทดสอบในขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งได้ กรมยุทธศึกษาทหารบก
จะไม่รับผิดชอบและจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.1.9 กรณีเลขประจาตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-
นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
3.1.10 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th/
๓.2 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก)
๓.3 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.0๐ นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบได้ทางเว็บไซต์
http://atc.rta.mi.th/
๓.4 การส่งหลักฐานการสมัครสอบ สอบสัมภาษณ์ และพิมพ์ลายนิ้วมือ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา ๐7.๓๐ นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๓.5 การตรวจโรค วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องพิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
๓.6 การทดสอบจิตเวช วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กรุงเทพฯ
๓.7 การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา ๐7.๐๐ นาฬิกา ณ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพฯ
๓.8 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
๓.9 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบได้ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th/
๓.๑0 รายงานตัวเลือกหน่วยบรรจุ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๓.๑1 รายงานตัวทาสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๔. รายละเอียดการสอบคัดเลือก
๔.๑ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบ ๔ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office
โดยขอบเขต ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๒ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ต้องนาหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ 2 มายื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามวัน เวลาที่กาหนดในข้อ 3.4 และจะต้องมารายงานตัว
เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบจิตเวช และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวันเวลาที่กาหนด
๕. การเลือกตาแหน่งบรรจุ ทาการเลือกตาแหน่งจากผู้ที่สอบคัดเลือกมีคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลาดับจากตัวจริงไปจนถึงตัวสารองจนกว่าจะครบตามอัตราที่เปิดบรรจุ โดยผู้
ผ่าน การสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะบรรจุตามตาแหน่งที่เลือกบรรจุ โดยต้องรายงานตัวและทาสัญญาในการบรรจุเข้ารับราชการตามกาหนด
๖. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘ – ๙
ต่อ ๘๙๑๐๙, โทรสาร ๐-๒๒๔๑ – ๔๐๓๗, www.radd-atc.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) พลโท
( ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ )
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก / ประธานกรรมการอานวยการฯ
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
โทร 0-2241-4037, 0-2297-6196

 

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments