Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-30 ก.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สวทช.

สวทช.

ลิงค์: https://iqepi.com/41097/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง,
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สวทช.กรุงเทพมหานคร

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

ที่ปรึกษา/งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์
วันที่ประกาศ06/02/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือเทียบเท่า ทีมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือวุฒิปริญญาโทในสาขาดังกล่าวที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการไม่น้อยกว่า 5 ปี
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในขั้นดี
2. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO9000
3. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
4. สามารถริเริ่มงานและทำงานด้วยตนเองได้
5. มีจริยธรรมในการทำงาน (รักษาความลับของลูกค้า)
6. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power Point และสามารถสื่อสาร ค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยี วิเคราะห์ปัญหา และจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ของบริษัทที่ขอรับการสนับสนุน ตลอดจนบริหารจัดการโครงการสนับสนุน (จัดทำรายงานผลโครงการ และควบคุมคุณภาพของโครงการ)
2. ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการแก่งาน / หน่วนงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้บริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ขอใช้บริการอย่างกว้างขวาง
4. แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของ สวทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สรุป ประมวล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะๆ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


Mainpage >Job vacancies> รวมทุกศูนย์

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ07/02/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : บริหารงานบุคคล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
2. มีความรู้และความเข้าใจในระดับที่สามารถจัดระบบด้านบริหารงานบุคคลได้
3. มีความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ โดยเฉพาะ Excel อยู่ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ทำหน้าที่ประสานงาน โดยต้องมีความรู้ด้านบริหารงานบุคคล
2. จัดทำ HR Report เชิงวิเคราะห์ข้อมูลของ Function เช่น Movement, Exit Interview นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาสรุปประเด็นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้
3. งานเชิงระบบเช่น Process Improvement ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงาน Routine น้อยลง เป็นการทำงานแบบ Project Assignment
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


Mainpage >Job vacancies> รวมทุกศูนย์

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ07/02/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : บริหารงานบุคคล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
2. มีความรู้และความเข้าใจในระดับที่สามารถจัดระบบด้านบริหารงานบุคคลได้
3. มีความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ โดยเฉพาะ Excel อยู่ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ทำหน้าที่ประสานงาน โดยต้องมีความรู้ด้านบริหารงานบุคคล
2. จัดทำ HR Report เชิงวิเคราะห์ข้อมูลของ Function เช่น Movement, Exit Interview นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาสรุปประเด็นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้
3. งานเชิงระบบเช่น Process Improvement ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงาน Routine น้อยลง เป็นการทำงานแบบ Project Assignment
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


Mainpage >Job vacancies> รวมทุกศูนย์

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ07/02/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : บริหารงานบุคคล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
2. มีความรู้และความเข้าใจในระดับที่สามารถจัดระบบด้านบริหารงานบุคคลได้
3. มีความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ โดยเฉพาะ Excel อยู่ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ทำหน้าที่ประสานงาน โดยต้องมีความรู้ด้านบริหารงานบุคคล
2. จัดทำ HR Report เชิงวิเคราะห์ข้อมูลของ Function เช่น Movement, Exit Interview นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาสรุปประเด็นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้
3. งานเชิงระบบเช่น Process Improvement ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงาน Routine น้อยลง เป็นการทำงานแบบ Project Assignment
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


ที่ปรึกษาอาวุโส/ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์
วันที่ประกาศ06/03/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 10 ปีขึ้นไป
ด้าน : บริหาร จัดการ ประสานงาน บริหารโครงการ การตลาด หรือการขายสินค้า หรือบริการในอุตสาหกรรมอาหาร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. People skill ประสานงานกับคนได้หลายระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสาร และนำเสนอได้ในระดับดี
3. มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และองค์กรที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางกลยุทธ์และแผนในการสร้างเครือข่าย เขื่อมโยง key player ในอุตสาหกรรมอาหารและชิ้นส่วนยานยนต์ สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับเครือข่ายยั่งยืน
2. ทำหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานและพัฒธมิตรในการพัฒนา Foof Innovation Cluster และ Autoparts Innovation Cluster ตลอดจนในการพัฒนากลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและนอก สวทช. และกลไกการให้บริการเพื่อตอบโจทย์และแก้ป้ญหาเรื่องเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้บริการ
3. บริหารจัดการ กำกับดูแล และประเมินผลกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ รวมถึงเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนแผนหรือกิจกรรม เพื่อให้บรรจุเป้าหมาย
4. พัฒนาทีมงาน Cluster Promotion การทำงานเป็นทีมภายในฝ่ายและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูความสอดคล้องของกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นและเป้าหมาย นโยบาย สวทช.
5. สนับสนุนการพัฒนา EECi(Eastern Economic Corridor of Innovation) ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการส่งเสริมคลัสเตอร์เป้าหมาย


ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ประกาศ20/03/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล , แมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้ความสามารถด้านการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษ
2. สามารถใช้โปรแกรม Ms Word และ Ms Excel ได้
3. หากมีประสบการณ์ด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร หรือการเขียนคำขอสิทธิบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและร่างคำขอสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรในสาขาวิศวกรรม
2. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเรื่องสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร
วันที่ประกาศ01/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีสาขาดังกล่าว ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 3 ปี
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตลาด

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้หลักการธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการตลาด มีความสามารถทางด้าน IT สำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า นักวิจัย พันธมิตร เครือข่าย รวมทั้งติดต่อและผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
2. ประสานงาน เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า เพื่อทำการนัดหมายและให้ข้อมูล บริการ แก่ลูกค้ารวมทั้งนำเสนอเรื่องรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี รูปแบบบริการและเงื่อนไขต่างๆ
3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการของ สวทช.
4. บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์
วันที่ประกาศ01/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ประสบกรณ์ด้านการดูแล Corporate Sales และ Key Account
2. มีทักษะด้าน Professional Presentation & Negotiation
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน ในระดับดี
4. ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. Customer Portfolio Analysis : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้วางแผนกลยุทธ์การเข้าถึงการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการพื้นที่เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงในอนาคต
2. Integrate internal and external networks to create and deliver value to targeted customers : เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมจากหน่วยงานภายใน พันธมิตรภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าไปยังผู้เช่า/ลูกค้าเป้าหมาย
3. R&D Coordination : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการโดยการประสานงานเชื่อมโยงและผลักดันระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่า ผู้เช่ากับนักวิจัย สวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
4. Non R&D Coordination and Technical Service Facilitation : เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ในการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. เช่น ITAP, CD, RDC, STKS และบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ(อาทิ BOI, อย.) และหน่วยงานภาคเอกชนทีมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้เช่า
5. Manage Customer is Style : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานให้ผู้เช่าสามารถดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมด้านการวิจัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนากลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยเชิงอุตสาหกรรมนอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ strengthen relationship กับเครื่อข่าย
6. Create Credibility, Build Strong Lasting Client Relationship and Earn Client is Trust : สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับผู้เช่าอย่างยั่งยืน


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร
วันที่ประกาศ03/05/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 38 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีสาขาดังกล่าว ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 3 ปี
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตลาด

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้หลักการธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการตลาด มีความสามารถทางด้าน IT สำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า นักวิจัย พันธมิตร เครือข่าย รวมทั้งติดต่อและผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
2. ประสานงาน เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า เพื่อทำการนัดหมายและให้ข้อมูล บริการ แก่ลูกค้ารวมทั้งนำเสนอเรื่องรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี รูปแบบบริการและเงื่อนไขต่างๆ
3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการของ สวทช.
4. บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน


ผู้ช่วยผู้จัดการ / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ถึง 50 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 7 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหาร จัดการ ประสานงาน บริหารโครงการ การตลาด หรือการขายสินค้า หรือบริการในอุตสาหกรรมที่เป็น new S-curve

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. People skill ประสานงานกับคนได้หลายระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสาร และนำเสนอได้ในระดับดี
3. มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านการทำงานกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ สมาคมที่ทำงานระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมกับหน่วยงานและพันธมิตร พัฒนาและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง key player เพื่อพัฒนา Innovation Cluster ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับเครือข่ายยั่งยืน
2. รวบรวม จัดทำ database ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ แหล่งทุน กลไกลสนับสนุน ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. พัฒนากลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและนอก สวทช. และกลไกการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ และแก้ปัญหาเรื่องเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้บริการ


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส/ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์
วันที่ประกาศ22/05/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรมศาสตร์ และ MBA หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 7 ปีขึ้นไป
ด้าน : พัฒนาธุรกิจ การตลาด หรือการขายสินค้า หรือบริการในอุตสาหกรรมที่เป็น Technology based Industry

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. People skill ประสานงานกับคนได้หลายระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสาร และนำเสนอได้ในระดับดีมาก
3. มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านการทำงานกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ สมาคมที่ทำงานระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมกับหน่วยงานและพันธมิตร พัฒนาและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม ในอุตสาหกรรม / เทคโนโลยีเป้าหมาย ในพื้นที่ EEC
2. เชื่อมโยง key players และ prospect เพื่อนำไปสู่การพัฒนา Innovation ในพื้นที่
3. หาลูกค้าเป้าหมายทั้งไทย และต่างชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทำกิจกรรมในพื้นที่ EECi
4. Design/Formulate selling package ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย


นักวิเคราะห์อาวุโส/งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์
วันที่ประกาศ22/05/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารธุรกิจ (MBA) วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. People skill ประสานงานกับคนได้หลายระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสาร และนำเสนอได้ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษา และจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาเขตนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ และพัฒนากลไกที่ผลักดันให้เกิดในการนำกลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาเขตนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตลอดจนทำการศึกษา ทบทวนกลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อปรับให้มีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติจริงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาเขตนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเอกสารรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม / อบรมสัมมนา รวมทั้งจัดทำเอกสาร และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม / อบรมสัมมนา เช่น จัดทำเอกสารประกอบการประชุม / อบรมสัมมนา ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานสรุปผลการประชุมและประเมินผลการจัดอบรมสัมมนา เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


นักวิเคราะห์/งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์
วันที่ประกาศ24/05/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารธุรกิจ (MBA) วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี
ด้าน : การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. People skill ประสานงานกับคนได้หลายระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสาร และนำเสนอได้ในระดับดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษา และจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาเขตนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ
2. จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาเขตนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาเขตนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเอกสารรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม / อบรมสัมมนา รวมทั้งจัดทำเอกสาร และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม / อบรมสัมมนา เช่น จัดทำเอกสารประกอบการประชุม / อบรมสัมมนา ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานสรุปผลการประชุมและประเมินผลการจัดอบรมสัมมนา เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส/ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์
วันที่ประกาศ29/05/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : การตลาด
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สื่อสารประชาสัมพันธ์ และ MBA หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 7 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตลาด สื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้บริการกับลูกค้าที่เป็น Technology based Industry

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. People skill ประสานงานกับคนได้หลายระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสาร และนำเสนอได้ในระดับดีมาก
3. มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านการทำงานกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ สมาคมที่ทำงานระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลช่องทางการสื่อสาร (Channel of Communication) เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารการขายไปยังกลุ่ม Stakeholders และ prospects ทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่ความสนใจในการพัฒนา / ร่วมพัฒนา / เช่าพื้นที่ใช้บริการและร่วมกิจกรรม ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในพื้นที่ EEC
2. พัฒนาสื่อสนับสนุนการขาย และประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงบริการและกลไกการสนับสนุนต่างๆ ที่มีใน EEC/EECi อันจะนำไปสู่การเกิด การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ จากฐานนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรม / เทคโนโลยีเป้าหมาย
3. การวางแผนการทำ Digital Marketing ในช่องทางต่างๆ รวมถึง email , Social Media และช่องทางอื่นๆ เพื่อเพิ่มจำนวนของลูกค้าเป้าหมายจากช่องทางออนไลน์ รวมถึงรับผิดชอบในส่วนของ Database ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีความถูกต้อง และ Up-to-date
4. ติดตามแนวโน้ม และสภาวการณ์ของตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อพัฒนาแนวทางการทำตลาดและพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการขายใหม่ๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์สภาพแวดล้อม รวมถึงความต้องการและสถานการณ์ของโลก วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ร่วมกับปัจจัยและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันที่ประกาศ07/07/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ด้านบริหารโครงการ ด้านการตลาด การจัดการอบรม / สัมมนา

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านหลักการทางการตลาด การนำเสนอขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง การจัดทำรายงาน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและบริหารจัดการในการจัดอบรม / โครงการ / สัมมนา ให้กับบุคลากรในสายวิชาทางด้านไอที และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ
2. วางแผนทางกลยุทธ์ทางการตลาด และดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร / โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กร
3. บริหารจัดการ ประสานงานวิทยากร รวมทั้งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกวิทยากร ในการนำเสนอหลักสูตรใหม่
4. ดำเนินการจัดอบรมให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กร ซึ่งจะต้องทำการประสานงาน / เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า พันธมิตร เพื่อให้ตัวชี้วัดทางด้านรายได้ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม / สัมมนา จำนวนหลักสูตร จำนวนครั้ง ซึ่งตัวชี้วัดจะเป็นทั้งภาพรวมของแผนก และรายบุคคล
5. มีความสามารถในการตัดสินใจ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
วันที่ประกาศ31/07/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Programming, Database, Network

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. Programming for mobile devices (Android, IOS)
2. Object oriented programming (Java, C#)
3. Web Programming (PHP, JSP)
4. Database
5. Information security knowledge

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา
2. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน สวทช. ภายใต้คำแนะนำของหัวหน้า / พี่เลี้ยง เพื่อที่จะให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
3. ประเมินความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของงานที่ได้รับมอบหมายกับงานผู้อื่น และวางแผนงานของตนและให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับทีมงาน และโครงการวิจัย เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายใหญ่ที่กำหนดไว้
4. บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งรวบรวม สรุปข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานของตนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. รวบรวมความต้องการและตอบข้อซักถามเบื้องต้นกับลูกค้า / แหล่งทุนที่เกี่ยวกับงานตนเองภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้ารวมทั้งส่งมอบ สิ่งที่ลูกค้า / แหล่งทุนต้องการ (ได้ถูกต้องและตรงเวลา) ในกรอบงานตนเอง
6. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลงานวิจัยที่ร่วมรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงาน
7. มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รับจ้างวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเขียนสิ่งพิมพ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานบริหารอาคารสถานที่
วันที่ประกาศ10/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 33 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : บริหารงานทั่วไป

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ควบคุมการปฏิบัติงานบริษัทรักษาความสะอาด
2. ประสานงานเบิก-สั่งซื้อวัสดุ สำหรับงานช่างและสำนักงาน
3. ประสานงานรับแจ้งซ่อมด้านอาคารสถานที่ จากหน่วยงานต่างๆทางโทรศัพท์
4. จัดทำแบบคำขออนุมัติค่าใช้จ่ายในระบบ PABI
5. ประกาศแจ้งข่าวสารของงานบริหารอาคารให้พนักงานทราบ
6. จัดทำสรุปข้อมูลประจำเดือน เช่น การจองใช้ห้องประชุม ค่าโทรศัพท์
7. รับเรื่องและดำเนินการให้บริการ ขอมีบัตร Access Control
8. Update ข้อมูลใน Website ของงานบริหารอาคารให้เป็นปัจจุบัน
9. Update ข้อมูลพื้นที่และจัดทำป้ายชื่อพนักงาน งาน/ฝ่าย ให้เป็นปัจจุบัน
10. จัดทำบันทึกข้อความ ประกาศ คู่มือการทำงาน รายงานการประชุม และเอกสารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
11. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร


ผู้ช่วยผู้จัดการ/ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์
วันที่ประกาศ15/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การขาย การตลาด และบริการลูกค้า

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ผ่านการดูแล Corporate Sales และ Key Account มีทักษะด้าน Professional Presentation & Negotiation
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์พืื้นฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. Customer Portfolio Analysis : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ในการเข้าถึงการตอบสนองความต้องการ เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการพื้นที่เช่าใน อวท. และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงในอนาคต
2. Integrate internal and external networks to create and deliver value to targeted customers : ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรม จากหน่วยงานภายในรวมทั้งพันธมิตรภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าไปยังผู้เช่า / ลูกค้าเป้าหมาย
3. R & D Coordination : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานเชื่อมโยง และผนักดันระหว่างผู้เช่ากับเช่า ผู้เช่ากับนักวิจัยใน สวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
4. Non R&D Coordination and Technical Service Facilitation : เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ในการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. เช่น ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITAP), CD, RDC, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) และบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ (อาทิ BOI, อย.) และหน่วยงานภาคเอกชนที่มีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้เช่า (อาทิ บริษัทออกแบบ / สร้างห้องปฏิบัติการ , บริษัท Logistic เป็นต้น)


นักวิเคราะห์/ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
วันที่ประกาศ17/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 37 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จุลชีววิทยา,ชีวเคมี,บริหารธุรกิจ,บริหารเทคโนโลยี,การจัดการนวัตกรรม,การตลาด
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : ธุรกิจเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ การจัดการนวัตกรรม การตลาด

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. วิเคราะห์เชิงธุรกิจเทคโนโลยี
2. การจัดการนวัตกรรม
3. ทักษะการพูด – เขียน ภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงาน เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า วิเคราะห์และนำเสนอรูปแบบ/เงื่อนไขความร่วมมือ เพื่อให้เกิดโครงการความร่วมมือเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
2. ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในการจัดหานักวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา และการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้า
3. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการตลาด/แผนธุรกิจ เพื่อผลักดันผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์
4. บริหารโครงการวิจัย/บริการด้านเทคนิคให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงกับกลุ่มลูกค้า ทั้งในการสนับสนุนแก่นักวิจัยและการประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
5. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกลุ่มลูกค้าและนักวิจัย


นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน
วันที่ประกาศ17/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงินหรือบัญชี และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ / บัญชี / การเงิน
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : Investment Banking หรือ Project Financing หรือ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการหรือการวิเคราะห์การลงทุน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำเอกสารวิเคราะห์ และค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์การลงทุนและบริหารจัดการลงทุนในธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ และตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่จะลงทุน (due diligence review)
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน บริษัทที่เกิดจากการแปรรูปโครงการ (Spin-off) ของสวทช. และโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมของ สวทช.
4. ให้คำปรึกษาด้านแผนธุรกิจ การเงิน/บัญชี นโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของ สวทช. ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ร่วมทุน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น พิจารณาโครงการเพื่อรับรองกิจการ Start up ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานของกิจการ และวิเคราะห์กิจการเทคโนโลยี เป็นต้น


นักกฎหมาย/งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ประกาศ18/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : กฎหมาย
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การจัดทำนิติกรรมสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่างและจัดทำนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้
2. ให้คำปรึกษาและความเห็นแก่หน่วยงานของ สวทช.ในขอบเขตของงานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยการแปลงผันกําลังงานขั้นสูง
วันที่ประกาศ21/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 50 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ / ภาษาญี่ปุ่นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ออกแบบและทำงานวิจัยระบบที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่มีการควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/งานบริการด้านจ่าย 4 (FR03-05)
วันที่ประกาศ22/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บัญชี-การเงิน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบัญชีหรือการเงิน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2. หากเคยใช้โปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บันทึกรายการทางด้านรายจ่ายตามมาตรฐานการบัญชี
2. ปิดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
3. จัดทำรายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายประจำวัน และจัดทำรายงานต่างๆที่รับผิดชอบ
4. จัดทำรายงานต่างๆทางด้านรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และทางด้านการเงินและบัญชี
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิเคราะห์/งานประสานงานภายนอก
วันที่ประกาศ22/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
ด้าน : แผนและงบประมาณ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะในการสรุปประเด็นสำคัญและเขียนรายงาน การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel และการประสานติดต่องาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในมิติต่างๆต่อหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง เจ้าภาพแผนบูรณาการเป็นต้น
2. ประสานงานเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เช่นงบกลาง เงินกู้ โครงการเบิกจ่ายแทนกัน และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานจัดส่งให้กับแหล่งทุน
3. ประสานงานและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เสนอต่อหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับการร้องขอ
4. สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆของฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมและการผลิต
วันที่ประกาศ25/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : ฟิสิกส์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : การทำงานด้านเซนเซอร์ และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางฟิสิกส์และเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถออกแบบระบบวงจร และ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สถาปัตยกรรรมไม่โครคอนโทรลเลอร์ เขียนคำสั่งควบคุมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
2. มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ สามารถออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
4. มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านงานช่าง การใช้เครื่องมือกลึง ไส กัด เจียร CNC การซ่อมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์
5. มีความรู้พื้นฐานในด้านเครื่องมือ Characterization เช่น SEM, TEM, AFM, XRD, FTIR, RAMAN, UV VIS, AAS, ICP เป็นต้น
6. มีทักษะการเขียนเอกสารทางวิทยาศาสตร์ภาษาไทยและอังกฤษ ดี
7. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานดีและสามารถประมวลผลได้
8. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความขยัน มีความซื่อสัตย์ เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประดิษฐ์ต้นแบบได้ /การทำงานของเซนเซอร์ต่างๆ
2. พัฒนาหลักการทางฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องต้นแบบได้
3. ออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถคำนวณและวิเคราะห์ทางสถิติได้


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานธุรการ
วันที่ประกาศ27/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : มนุษยศาสตร์,อักษรศาสตร์,รัฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี
ด้าน : บริหารจัดการสำนักงาน/งานสนับสนุนด้านบริหารงานทั่วไป

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษในระดับต้น
2. มีความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์สำนักงานได้ดี
3. ทักษะในการทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่น รับฟังความเห็นของผู้อื่น
4. ทักษะในการบริหารจัดการ สามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆได้ สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
5. มีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ และปรับตัวทำงานในสภาวะกดดันได้ดี บุคลิกภาพดี กระฉับกระเฉง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดูแลรับผิดชอบการติดต่อประสานงาน/ประสานข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป เช่นงานสารบัญ การบันทึกข้อมูลในระบบ การบริหารจัดการเก็บข้อมูล การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ริเริ่ม พัฒนา และปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปของ ศช. เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สวทช. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments