Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ก.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ลิงค์: https://iqepi.com/41068/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม สานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จานวน 1 ตาแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
– สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทุกสำขำ
– หำกจบกำรศึกษำในสำขำที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสิ่งแวดล้อม วนศำสตร์ หรือเกษตร จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
– มีประสบกำรณ์ทำงำนในเรื่องกำรฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ต่ำง ๆ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
ระยะเวลาการจ้าง
วันที่ 2 ตุลำคม 2560 – วันที่ 30 กันยำยน 2561
รายละเอียดงาน
ปฏิบัติงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น กำรสำรวจพื้นที่ที่ผ่ำนกำรทำเหมืองแร่แล้ว กำรเก็บตัวอย่ำงด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรจัดทำรำยงำนทำงวิชำกำร กำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรต่ำงๆ เช่น กำรปรับปรุงคุณภำพดิน น้ำ กำรขยำยพันธุ์ไม้ กำรป้องกันและกำรกำจัดศัตรูพืช กำรออกแบบและดำเนินกำรฟื้นฟูพื้นที่ในรูปแบบต่ำง ๆ ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือนักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ วิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและเผยแพร่วิชำกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบกำร และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
สวัสดิการ
– ประกันสังคม
สถานที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มฟื้นฟูคุณภำพสิ่งแวดล้อม สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ กทม.
วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภำษณ์
สถำนที่รับสมัคร กลุ่มฟื้นฟูคุณภำพสิ่งแวดล้อม สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ ชั้น 2 ตึกกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 28 สิงหำคม – 15 กันยำยน 2560 เวลำ 09.00 น. – 16.00 น.
เอกสารประกอบการรับสมัคร
– บัตรประจำตัวประชำชน และทะเบียนบ้ำน
– สำเนำประกำศนียบัตร และระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ อย่ำงละ 1 ฉบับ
– รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอุไรวรรณ/คุณละมัย/คุณเจนจิรา หมายเลขโทรศัพท์ 02 202 3914
ในวันและเวลาราชการ

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments