Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ก.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ลิงค์: https://iqepi.com/41062/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วนตรวจสอบ,พนักงานตรวจสอบอาวุโส
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ก.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)กรุงเทพมหานคร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ(เกรด 9 – 10) ส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่ สาย 6
1.
อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
2.
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และเรียนวิชาด้านการบัญชี มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3.
มีความรู้และทักษะในการใช้งาน Microsoft Office เช่น Word/Exce/Power Point /Visio และเครื่องมือ IT ด้านฐานข้อมูล เช่น SQL/โปรแกรม ACL เป็นต้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งานที่ต้องทำการตรวจสอบ
4.
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสถาบันการเงิน หรือด้านการสอบบัญชี มาไม่น้อยกว่า 7 ปี
5.
หากมีประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินของสถาบันการเงิน หรือเป็นผู้สอบบัญชี และมีวุฒิบัตรวิชาชีพ CPA หรือมีวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certificate of Internal Auditor (CIA), Certificate Professional Internal Auditors of Thailand (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ(เกรด 9 – 10) ส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่ สาย 2
1.
อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสถิติ
3.
มีความรู้และทักษะในการใช้งาน Microsoft Office เช่น Word/Excel /Power Point/ Visio และเครื่องมือ IT ด้านฐานข้อมูล เช่น SQL/โปรแกรม ACL เป็นต้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งานที่ต้องทำการตรวจสอบ
4.
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสถาบันการเงิน จากสถาบันการเงินมาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถตรวจสอบงานด้านสินเชื่อ และด้านการบริหารความเสี่ยงได้อย่างดี
5.
หากมีวุฒิบัตรวิชาชีพ CPA หรือ  มีวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certificate of Internal Auditor (CIA) ,Certificate Professional Internal Auditors of  Thailand (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานตรวจสอบอาวุโส (เกรด 7 – 8)
1.
อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
2.
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสถิติ
3.
มีความรู้และทักษะในการใช้งาน Microsoft Office เช่น Word /Excel/Power Point/Visio และเครื่องมือ IT ด้านฐานข้อมูล เช่น SQL/โปรแกรม ACL เป็นต้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งานที่ต้องทำการตรวจสอบ
4.
มีประสบการณ์งานตรวจสอบ หรืองานสอบทานสินเชื่อ หรืองานบริหารความเสี่ยงจากสถาบันการเงิน ปริญญาตรี มาไม่น้อยกว่า 5 ปี ปริญญาโท มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
5.
หากมีวุฒิบัตรวิชาชีพ CPA หรือมีวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certificate of Internal Auditor (CIA), Certificate Professional Internal Auditors of Thailand (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารประกอบการรับสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1951, 02-202-1268, 02-202-2290

การคัดเลือก
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง www.ghbank.co.th หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2

ทดสอบข้อเขียน วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องพิมานมาศ ชั้น 11 อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments