Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-25 ก.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

ลิงค์: https://iqepi.com/41060/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)กรุงเทพมหานคร

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง : วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและคำนวณ พิจารณาการตรวจสอบ ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์และวิจัย ติดตามการก่อสร้างโครงการ ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

·      สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

·      จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

·      ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาวิศวกรรมโยธา

·      มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการ หรือการควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปี

·      ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี โดยแนบผลสอบจากสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือ
เช่น TOEIC , TOEFL , CU-TEP , TU-GET อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

·      มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดี

·      กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น

·      ผู้สมัครต้องสามารถเดินทางได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

·      ไม่เคยมีประวัติทุจริตหรือด่างพร้อยในการทำงาน

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1)               รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2)               สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3)               สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

4)               สำเนาวุฒิการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด

5)               สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6)               สำเนาเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ชุด

7)               สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

8)               สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ

เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การรับสมัครและการคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

·    วิธีการยื่นใบสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14  อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น (กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” และ สพพ. จะดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

หรือ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานการสมัครส่งมาทางอีเมล์ nitirucht@neda.or.th (กรุณาส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF)

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.neda.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”

·    ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-617-7676 ต่อ 502
·    สพพ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ สพพ. เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยอาจ

ใช้วิธีการทดสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์แล้วแต่กรณี โดย สพพ. จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และผู้ที่ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครไม่ครบตามที่ สพพ. ระบุ จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรม ถือเป็นที่สุด

 


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) :ตนเอง  ,mail  ,email  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments