Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 ส.ค. 2560 รวม 270 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม

ลิงค์: https://iqepi.com/40969/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 19,500-31,500
อัตราว่าง: 270
ปฏิบัติงานที่: นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยนครพนมนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ

ก่อนท่านจะสมัครงานตำแหน่งใดๆ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครของตำแหน่งงานนั้นๆ จากประกาศรับสมัครก่อน
ว่าคุณสมบัติของท่านตรงกับในประกาศหรือไม่ อย่าเพิ่งดำเนินการชำระเงินค่าสมัครจนกว่าได้ตรวจสอบจนแน่ใจแล้ว
ว่าท่านมีคุณสมบติตรงกับในประกาศ หากไม่แน่ใจว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะสมัครงานตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้
โปรดโทรศัพท์มาสอบถามกับทางงานการเจ้าหน้าที่ก่อนที่หมายเลข 0-4253-2477-8 ต่อ 206, 207

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เปิดรับสมัคร 31 ตำแหน่ง จำนวน 55 อัตรา

 

สายวิชาการ(อาจารย์) จำนวน 24 ตำแหน่ง 47 อัตรา

สมัคร รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา คุณวุฒิ สังกัด รับ เงินเดือน จำนวน
สมัคร
สมัคร 101 1. อาจารย์สาขา การบัญชี ปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 31,500 0
สมัคร 102 2. อาจารย์สาขา นิเทศศาสตร์ ปริญญาโท – ปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 26,250 – 31,500 3
สมัคร 103 3. อาจารย์สาขา การจัดการ ปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 31,500 0
สมัคร 104 4. อาจารย์สาขา ภาษาไทย ปริญญาโท – ปริญญาเอก คณะเกษตรและเทคโนโลยี 1 26,250 – 31,500 2
สมัคร 105 5. อาจารย์สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท – ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 26,250 – 31,500 8
สมัคร 106 6. อาจารย์สาขา นิติศาสตร์ ปริญญาโท – ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 26,250 – 31,500 9
สมัคร 107 7. อาจารย์สาขา ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท – ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 26,250 – 31,500 2
สมัคร 108 8. อาจารย์สาขา วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ 1 31,500 1
สมัคร 109 9. อาจารย์สาขา ดนตรีศึกษา ปริญญาโท – ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ 3 26,250 – 31,500 3
สมัคร 110 10. อาจารย์สาขา โลจิสติกส์ ปริญญาโท – ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 26,250 – 31,500 4
สมัคร 111 11. อาจารย์สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท – ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 26,250 – 31,500 2
สมัคร 112 12. อาจารย์สาขา วิศวกรรมโยธา ปริญญาโท – ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 26,250 – 31,500 5
สมัคร 113 13. อาจารย์สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท – ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 26,250 – 31,500 5
สมัคร 114 14. อาจารย์สาขา เครื่องกล ปริญญาโท – ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 26,250 – 31,500 6
สมัคร 115 15. อาจารย์สาขา ช่างซ่อมบำรุงอากศยาน ปริญญาโท – ปริญญาเอก วิทยาลัยการบินนานาชาติ 2 26,250 – 31,500 2
สมัคร 116 16. อาจารย์สาขา พยาบาล ปริญญาโท – ปริญญาเอก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 10 26,250 – 31,500 3
สมัคร 117 17. อาจารย์สาขา พยาบาล ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 2 22,500 1
สมัคร 118 18. อาจารย์สาขา วิทยาศาสตร์ ปริญญาโท – ปริญญาเอก วิทยาลัยธาตุพนม 1 26,250 – 31,500 5
สมัคร 119 19. อาจารย์สาขา เทคโนโลยีพื้นฐาน ปริญญาโท – ปริญญาเอก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 1 26,250 – 31,500 1
สมัคร 120 20. อาจารย์สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาโท – ปริญญาเอก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 1 26,250 – 31,500 9
สมัคร 121 21. อาจารย์สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาโท – ปริญญาเอก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 1 26,250 – 31,500 4
สมัคร 122 22. อาจารย์สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาโท – ปริญญาเอก วิทยาลัยนาหว้า 1 26,250 – 31,500 5
สมัคร 123 23. อาจารย์สาขา ช่างยนต์ ปริญญาโท – ปริญญาเอก วิทยาลัยนาหว้า 1 26,250 – 31,500 2
สมัคร 124 24. อาจารย์สาขา การจัดการประชุมและนิทรรศการ ปริญญาโท – ปริญญาเอก วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 2 26,250 – 31,500 3
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร 47 รวมจำนวนผู้สมัคร 85

 

สายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่) จำนวน ตำแหน่ง อัตรา

สมัคร รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา คุณวุฒิ สังกัด รับ เงินเดือน จำนวน
สมัคร
สมัคร 301 1. นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 19,500 16
สมัคร 302 2. นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและวัดผล) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 19,500 24
สมัคร 303 3. นักวิชาการศึกษา(งานหลักสูตร) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 19,500 57
สมัคร 304 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน 1 19,500 13
สมัคร 305 5. นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 1 19,500 17
สมัคร 306 6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี สำนักงานประสานงานการศึกษากรุงเทพฯ 1 19,500 34
สมัคร 307 7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการวิชาการ) ปริญญาตรี ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 1 19,500 24
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร 8 รวมจำนวนผู้สมัคร 185
รวมจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 270

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยนครพนม :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยนครพนม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments