Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ย. -22 ก.ย. 2560 รวม 55 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ลิงค์: https://iqepi.com/40851/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,วิทยากร,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานชวเลข,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,นายช่างศิลป์,นายช่าง,เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 9,400-17,500
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 22 ก.ย. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งระเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งและจำนวนที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งและจำนวนที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 14 ตำแหน่ง 55 อัตรา ประกอบด้วย

1.1.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. ตำแหน่งวิทยากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  1. ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ และภาษาศาสตร์ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโทขึ้นไป
 4. ตำแหน่งนักวิชากรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ โดยต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 6. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 7. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน และ
  2. เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการกระจายเสียง
  3. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

1.1.2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพณิชยการ หรือเลขานุการ และ
  2. เขียนชวเลขภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 120 คำ พิมพ์ภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ และ
  3. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชี พณิชยการ หรือเลขานุการ หรือ ภาษาต่างประเทศ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
 3. ตำแหน่งเจ้พานักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน จำนวน 19 อัตรา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือภาษาต่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
  2. มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 55 คำ และ
  3. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเครื่องยนต์ หรือช่างกลโรงงาน และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หรือเลขานุการ หรือพณิชยการ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
 6. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาทางศิลปกรรม หรือวิจิตรศิลป์ หรือศิลปประยุกต์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
 7. ตำแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

1.2 อัตราเงินเดือน

 1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 2. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ประกาศด้านล่าง
 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กำหนด
 3. ให้สามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

4. การรับสมัคร

 1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 22 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยคลิกที่ลิงค์เว็บสมัครสอบด้านล่าง หรือเว็บไซต์ www.senate.go.th หรือ https://senate.thaijobjob.com


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ต.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments