Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่นเปลี่ยนคุณสมบัตินักวิชาการศึกษา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/40824/ หรือ
เรื่อง: เปลี่ยนคุณสมบัตินักวิชาการศึกษา

ฝากประชาสัมพันธ์


สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

อ้างถึงหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว43 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยรับสมัครเป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 เขต ตามตำแหน่งและอัตราที่ว่างของแต่ละกลุ่ม ภาค/เขต และกำหนดให้มีการรับสมัครทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 นั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศ เรื่องคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำหรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำหรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ดังนี้

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงขอความร่วมมือจังหวัดได้โปรดประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถ่ิน เรื่องคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำหรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ให้ผู้สนใจสมัครสอบได้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments