Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 7 ส.ค. -3 ก.ย. 2560 รวม 5 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

ลิงค์: https://iqepi.com/40769/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการผลิตภัณฑ์,นิติกร,เศรษฐกร,ช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,650-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ส.ค. – 3 ก.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯกรุงเทพมหานคร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งปรเเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ก.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษ๖รและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคีัดเลือกบุคคลทั่ไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รวม 5 อัตรา

2. คุณสบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ก. ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกวางแผนการผลิต กองโรงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้านเทคโนโลยีการอาหาร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านชีววิทยา ด้านจุลชีววิทยา ด้านชีวเคมี หรือด้านวิศวกรรมอาหาร

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 16,800 บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ข. ตำแหน่งนิติกร 4 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกนิติกรรมสัญญาและคดีกองกฎหาย ฝ่ายทรัพยากรบุคล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบแลฃะประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ค. ตำแหน่งเศรษฐกร 4 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกติดตามและประเมินผลกองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ค.ส. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ง. ตำแหน่งช่างโยธา 2 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกออกแบบก่อสร้างกองอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ฝ่ายพัสดุและบริการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการออกแบบ

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 10,150 บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 11,650 บาท ทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

จ. ด้านตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกอาคารสถานที่ และบริการทั่วไป กองอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ฝ่ายพัสดุและบริการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 10,150 บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 11,650 บาท ทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments