Categories
รายงานพิเศษ สอบตำรวจ-ทหาร สอบท้องถิ่น 2563-2564

สำนักงานตำรวจแห่งชาติสอบตำรวจ790อัตรา(ชาย/หญิง)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/40693/ หรือ
เรื่อง: สอบตำรวจ790อัตรา(ชาย/หญิง)

ฝากประชาสัมพันธ์


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ 790 อัตรา

ทางกองบัญชาการศึกษาได้เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัคร สอบตำรวจ ข้อมูล่าสุดวันที่ 2 ส.ค. 60 รายละเอียดดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง สังกัด คุณวุฒิ จำนวนอัตรา เพศ

ระดับชั้นสัญญาบัตร

1 รอง สว.(สอบสวน) ในสังกัด ตร. ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ 100 ชาย
2 นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) สพฐ.ตร. ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ 50 ชาย และ หญิง

ระดับชั้นประทวน

1 ผบ.หมู่ อำนวยการละสนับสนุน สตม. ม.6/ปวช./เทียบเท่า
และผ่านการทดสอบภาษาต่างประเทศ
ชาย:150
หญิง:150
ชาย และ หญิง
2 ผบ.หมู่ อำนวยการแลสนับสนุน ในสังกัด ตร. ม.6/ปวช./เทียบเท่า 200 ชาย และ หญิง
3 ผบ.หมู่
(ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร)
สทส. ปวช./เทียบเท่า
(ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างวิทยุ,ช่างโทรคมนาคม)
50 ชาย และ หญิง
4 ผบ.หมู่
(ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์)
สทส. ปวช./เทียบเท่า
(ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์)
50 ชาย และ หญิง
5 ผบ.หมู่
(ทำหน้าที่พลขับและงานขนส่ง)
สทส.
สกบ.(พธ.)
ปวช./เทียบเท่า
และมีใบอนุญาตขับรถ
พลขับ:38
งานขนส่ง:2
ชาย

บุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ โดยต้องศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาดังกล่าวหรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ให้กับหน่วยงานต่างๆในสังกัด ตร. จำนวน 100 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค (ด้านวิทยาศาสตร์) ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 50 อัตรา

บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในสังกัด สตม. จำนวน 300 อัตรา (เพศชาย 150 อัตรา และเพศหญิง 150 อัตรา)

บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในหน่วยงานต่างๆ

สังกัด ตร. จำนวน 200 อัตรา

บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร

จำนวน 50 อัตรา

บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง

ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา
บุคคลภายนอกเพศชายผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับรถ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับและงานขนส่ง จำนวน 40 อัตรา

หมายเหตุ จะประกาศกำหนดการเป็นทางการให้ทราบ เร็วๆนี้ โปรดติดตามต่อไป

แหล่งที่มา: http://rcm.edupol.org

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments