Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ส.ค. -29 ส.ค. 2560 รวม 15 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

ลิงค์: https://iqepi.com/40666/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ส.ค. – 29 ส.ค. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานคร

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่งทางภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ด้านวิชาการขนส่ง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปด้านการคมนาคมขนส่งของไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการขนส่ง
– ความรู้เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
และสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร..ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
5. ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ
7. ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในสำนักงาน


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในทุกสาขาวิชา
และผ่านการสอบภาค ก ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
– พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– พ.ร.บ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– การบริหารจัดาการภาครัฐแนวใหม่
2. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
3. การเขียนโครงการด้านการบริหารงานบุคคล

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงคมนาคม :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงคมนาคม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments