Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ส.ค. -21 ส.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://iqepi.com/40653/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ส.ค. – 21 ส.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรือ
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณที่ยากพอสมควรปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และงานบันทึก งามพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น
1) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
2) ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
3) ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ
4) ควบคุมการรับส่งแยกประเภท และจัดส่งหนังสือหรือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร
6) ควบคุมการเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา และค้นหาหนังสือหรือเอกสารทางราชการ
7) ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานต่างๆตลอดจนดูแลการซ่อมแซมรักษาสถานที่และทรัพย์สินของส่วนราชการ
8) ช่วยติดตาม รวบรวม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
9) งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ
10) ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ
11) ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
12) วางขั้นตอนของงานบันทึกข้อมูล
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและข้อมูลที่ได้รับมาก่อนที่จะดำเนินการบันทึกต่อไป
13) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล เพื่อการประมวลผลข้อมูลในขั้นต่อไป
14) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น
15) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 4) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 7) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
วิธีการประเมิน :

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments