Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งทุกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/40579/ หรือ
เรื่อง: คุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งทุกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น2560

ฝากประชาสัมพันธ์


สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง คุณวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย กว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้ เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เจ้าพนักงานทะเบียน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศการจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้อง มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)

เจ้าพนักงานการคลัง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์การ จัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าพนักงานพัสดุ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาดการขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคาร และธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจ การเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน

เจ้าพนักงานการเกษตร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจและสหกรณ์เทคโนโลยีภูมิทัศน์

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์

2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน

2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทยพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตร การก่าหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่่ากว่า 2 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. ได้รับประกาศนียบัตรทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

นายช่างโยธา

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ สถาปัตยกรรม หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา

นายช่างเขียนแบบ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เท คนิ ค สถาปั ตย กรรม เท ค นิ คก ารจัด การงาน ก่อ สร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

นายช่างสำรวจ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ

 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา

นายช่างผังเมือง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ

นายช่างเครื่องกล

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและ ซ่อมบ่ารุง โลหะการ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและ ซ่อมบ่ารุง โลหะการ หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการ ผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือ กลและซ่อมบ่ารุง โลหะการ

นายช่างไฟฟ้า

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา

เจ้าพนักงานห้องสมุด

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบรรณารักษ์

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชา หรือทางบรรณารักษ์

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ

เจ้าพนักงานเทศกิจ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร

นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิชาการคลัง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ

นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

นักประชาสัมพันธ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

นักวิชาการเกษตร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เกษตรศาสตร์ การเกษตร สัตว์แพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีทางการเกษตร โรคพืชวิทยา การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร

นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา

พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

นักวิชาการสุขาภิบาล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมโยธา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด

สถาปนิก

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด

นักผังเมือง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การจัดการผังเมือง ผังเมือง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง

วิศวกรรมเครื่องกล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด

วิศวกรรมไฟฟ้า

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

นักพัฒนาชุมชน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง

นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา จิตวิทยา

นักวิชาการศึกษา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์

บรรณารักษ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือ สารนิเทศศาสตร์

นักสันทนาการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย

ครูผู้ดูแลเด็ก

1.มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษาหรือ การศึกษาปฐมวัย ดังต่อไปนี้
1.1 อนุบาล
1.2 อนุบาลศึกษา
1.3 การศึกษาปฐมวัย
1.4 ปฐมวัยศึกษา
1.5 การปฐมวัยศึกษา
1.6 การอนุบาลศึกษา
1.7 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 1.8 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1.1 -1.7 หรือ

2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อ กันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน

ครูผู้ช่วย(อังกฤษ)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. ภาษาอังกฤษ
2. การสอนภาษาอังกฤษ
3. วรรณคดีอังกฤษ
4. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
8. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
9. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
10. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
11. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
12. อังกฤษธุรกิจ
13. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
14. การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
15. วิธีสอนภาษาอังกฤษ
16. ภาษาอังกฤษชั้นสูง
17. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาต่างประเทศ
18. การสอนภาษาต่างประเทศ
19. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
20. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-19

ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. คณิตศาสตร์
2. คณิตศาสตร์ประยุกต์
3. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
4. สถิติ
5. สถิติประยุกต์
6. การสอนคณิตศาสตร์
7. สถิติคณิตศาสตร์
8. คณิตศาสตร์สถิติ
9. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
10. คณิตศาสตร์ศึกษา
11. การศึกษาคณิตศาสตร์
12. สถิติศาสตร์
13. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
14. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
15. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-14

ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. วิทยาศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. การสอนวิทยาศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์ศึกษา
5. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
6. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
7. วิทยาศาสตร์กายภาพ
8. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
9. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
10. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
11. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
12. นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
13. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
14. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
15. การศึกษาวิทยาศาสตร์
16. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-15

ครูผู้ช่วย (เคมี)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. เคมี
2. การสอนเคมี
3. เคมีเทคนิค
4. ชีวเคมี
5. วัสดุศาสตร์
6. เคมีวิเคราะห์
7. เคมีทั่วไป
8. เคมีศึกษา
9.การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
10. อินทรีย์เคมี
11. วิศวกรรมเคมี
12. เคมีประยุกต์
13. เคมีชีววิทยา
14. ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
15. เคมีอุตสาหกรรม
16. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
17. เกษตรเคมี
18. เคมีการเกษตร
19. เคมีวิศวกรรม
20. เคมีสิ่งแวดล้อม
21. เคมีเกษตร
22. เคมีสิ่งทอ
23. เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
24. เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
25. ปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน
26. ปิโตรเคมี
27. เทคโนโลยีปิโตรเคมี
28. เคมี(เคมีฟิสิกัลป์,เคมีวิเคราะห์,เคมีอนินทรีย์, เคมีอินทรีย์)
29. เทคโนโลยีกระบวนการเคมีและฟิสิกส์
30. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
31. ปิโตรเคมีและวัสดุพอริเมอร์
32. วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
33. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-32

ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. ฟิสิกส์
2. การสอนฟิสิกส์
3. ฟิสิกส์ประยุกต์
4.การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. สังคมศึกษา
2. การสอนสังคมศึกษา
3. สังคมวิทยา
4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
5. สังคมศาสตร์
6. สังคมศาสตร์การพัฒนา
7. วัฒนธรรมศึกษา
8. การพัฒนาชุมชน
9. พัฒนาสังคม
10. สังคมสงเคราะห์
11. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
12. รัฐประศาสนศาสตร์
13. นิติศาสตร์
14. รัฐศาสตร์
15. พัฒนามนุษย์และสังคม 16.การสอนภูมิศาสตร์
17. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
18. การบริหารรัฐกิจ
19. การเมืองการปกครอง
20. การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
21. ภูมิศาสตร์
22. ประวัติศาสตร์
23. ศาสนา
24. ปรัชญาและศาสนา
25. ศาสนาและปรัชญา
26. จริยศึกษา
27. บาลีพุทธศาสตร์
28. พุทธจิตวิทยา
29. พุทธศาสนา
30. พระพุทธศาสนา
31. การสอนพระพุทธศาสนา
32. การสอนพุทธศาสนา
33. ศาสนาศึกษา
34. ศาสนศึกษา
35. การสอนพุทธศาสนา
36. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
37. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
38. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
39. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
40. ปรัชญา
41. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต
42. การปกครอง
43. โบราณคดี
44. ไทยคดีศึกษา
45. ประวัติศาสตร์ศิลปะ
46. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. พลศึกษา
2. วิทยาศาสตร์การกีฬา
3. การฝึกและการจัดการกีฬา
4. วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและ การจัดการกีฬา)
5. วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
6. พลานามัย
7. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
8. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
9. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-8

ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. นาฏศิลป์
2. นาฏศิลป์ศึกษา
3. นาฏยศิลป์
4. นาฏศิลป์ไทย
5. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
6. นาฏศิลป์สากล
7. นาฏศิลป์สากลศึกษา
8. นาฏศาสตร์
9. นาฏยศาสตร์
10. นาฏศิลป์และการละคร
11. การสอนนาฏยสังคีต
12. การละคร
13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-12

ครูผู้ช่วย (ดนตรี)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. ดนตรี
2. ดนตรีศึกษา
3. ดนตรศึกษา
4. การสอนดุริยางคศึกษา
5. การสอนดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์
6. ศิลปกรรมแขนงวิชาดนตรีศึกษา
7. ศิลปศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-7

ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. คอมพิวเตอร์
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
9. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
10. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
12. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
13. คอมพิวเตอร์ศึกษา
14. ธุรกิจคอมพิวเตอร์
15. ระบบสารสนเทศ
16. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
17. เทคโนโลยีสารสนเทศ
18. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
19. คอมพิวเตอร์และสถิติ
20. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
21. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
22. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-21

ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. อนุบาล
2. อนุบาลศึกษา
3. การอนุบาลศึกษา
4. ปฐมวัยศึกษา
5. การปฐมวัยศึกษา
6. การปฐมวัย
7. การศึกษาปฐมวัย
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1. – 7.

ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. การประถมศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
4. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกประถมศึกษา
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
2. การสอนภาษาจีน
3. ภาษาจีน
4. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-3

ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. ภาษาไทย
2. การสอนภาษาไทย
3. วิธีสอนภาษาไทย
4. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
5. ภาษาและวรรณคดีไทย
6. วรรณคดีไทย
7. ภาษาไทยศึกษา
8. ไทยศึกษา
9. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
10.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11. ภาษาไทยและการสื่อสาร
12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-11

ครูผู้ช่วย (เกษตร)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. เกษตรศึกษา
2. เกษตรศาสตร์
3. พฤกษศาสตร์
4. เกษตรศาสตร์ทั่วไป
5. เกษตรทั่วไป
6. คุรุศาสตร์เกษตร
7. ส่งเสริมการเกษตร
8. พืชศาสตร์
9. พืชสวน
10. พืชผัก
11. พืชไร่
12. พืชสวนประดับ
13. ไม้ผล
14. สัตวศาสตร์
15. สัตว์ปีก
16. โคนม
17. โคเนื้อ
18. การประมง
19. ประมงน้ าจืด
20. เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร
21. เทคโนโลยีการเกษตร
22. อุตสาหกรรมการเกษตร
23. อุตสาหกรรมเกษตร
24. พัฒนาการเกษตร
25. วิศวกรรมเกษตร
26. ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
27. วิทยาศาสตร์เกษตร 28. วิทยาศาสตร์การเกษตร
29. ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
30. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
31. เกษตรและสิ่งแวดล้อม
32.สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-31

ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. ชีววิทยา
2. การสอนชีววิทยา
3. การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
4. ชีววิทยาประยุกต์
5. ชีววิทยาทั่วไป
6. ชีวเคมี
7. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
8. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
9. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-8

ครูผู้ช่วย (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. เทคโนโลยีทางการศึกษา
2. เทคโนโลยีการศึกษา
3. เทคโนโลยี-นวัตกรรมดารศึกษา
4. โสตทัศนศึกษา
5. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
7. นิเทศศาสตร์ 8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-7

สัตวแพทย์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้

เจ้าพนักงานประปา

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้า หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

นักจัดการงานเทศกิจ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์

ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. ศิลปะ
2. ศิลปศึกษา
3. ศิลปไทย
4. ศิลปะไทย
5. ศิลปกรรม
6. ศิลปกรรมศึกษา
7. การสอนศิลปะ
8. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา
9. จิตรกรรม
10. ทัศนศิลป์
11. ศิลปะตกแต่ง
12. ประยุกต์ศิลปศึกษา
13. ศิลปวิจารณ์
14. ภาพพิมพ์
15. ประติมากรรม
16. นิเทศศิลป์
17. วิจิตรศิลป์
18. ออกแบบทัศนศิลป์
19. สื่อนฤมิต
20. นฤมิตศิลป์
21. ศิลปะไทยแขนงวิชาออกแบบศิลปะ
22. ศิลปะไทยแขนงวิชาจิตรกรรมไทย
23. ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างเขียน)
24. ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างรัก)
25. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-24

ครูผู้ช่วย (คหกรรม)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
๑. คหกรรมศาสตร์
๒. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
๓. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
๔. คหกรรมศิลป์
๕. วิทยาศาสตร์การอาหาร
๖. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๗. เทคโนโลยีอาหาร
๘. เทคโนโลยีการอาหาร
๙. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
10. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
11. สุขาภิบาลอาหาร
12. โภชนาศาสตร์ศึกษา
13. โภชนาการชุมชน
14. พัฒนาการเด็กและครอบครัว
15. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
16. อาหารและโภชนาการ
17. โภชนาการและอาหาร
18. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
19. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-18

ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. บรรณารักษ์
2. บรรณารักษ์ศาสตร์
3. ห้องสมุดโรงเรียน
4. สาระนิเทศศาสตร์ทั่วไป
5. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6. . บรรณารักษ์ศาสตร์และสาระนิเทศศาสตร์
7. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-6

พยาบาลเทคนิค

ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากชั้นประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบได้ไม่ต่่ากว่า หลักสูตรดังกล่าว

นายสัตวแพทย์

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. ดนตรีสากล
2. ดุริยางคศาสตร์
3. ดุริยางค์สากล
4. ดุริยางศิลป์
5. ดุริยางคศิลป์
6. ดุริยศิลป์
7. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
8. การสอนดุริยางค์ศึกษา
9. ศิลปกรรม(ดนตรีสากล)
10. ศิลปะนาฏดุริยางค์
11. การแสดงดนตรี
12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-11

ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. ดนตรีไทย
2. ดุริยางค์ไทย
3. คีตศิลป์ไทย
4. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
5. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรีไทย
6. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-5

ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชาเอก/ทาง
1. วัดผลการศึกษา
2. การวัดผลการศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว)

ปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเอก/ทำง
1. การแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา
2. การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4 จิตวิทยาและการแนะแนว
5. จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว
6. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
7. จิตวิทยา
8. จิตวิทยาการศึกษา
9. จิตวิทยาโรงเรียน
10. จิตวิทยาสังคม
11. จิตวิทยาพัฒนาการ
12. จิตวิทยาการทดลอง
13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-12

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments