Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่นสรุปอัตรารวมทั่วประเทศของแต่ละตำแหน่ง

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เจ้าพนักงานธุรการ
ภาคเหนือ เขต 1 41
ภาคเหนือ เขต 2 149
ภาคกลาง เขต 1 189
ภาคกลาง เขต 2 402
ภาคกลาง เขต 3 255
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 99
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 76
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 97
ภาคใต้ เขต 1 205
ภาคใต้ เขต 2 212
รวม 1,725
เจ้าพนักงานทะเบียน
ภาคเหนือ เขต 1 4
ภาคเหนือ เขต 2 4
ภาคกลาง เขต 1 22
ภาคกลาง เขต 2 14
ภาคกลาง เขต 3 13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 4
ภาคใต้ เขต 1 7
ภาคใต้ เขต 2 7
รวม 84
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ภาคเหนือ เขต 1 74
ภาคเหนือ เขต 2 156
ภาคกลาง เขต 1 167
ภาคกลาง เขต 2 251
ภาคกลาง เขต 3 165
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 94
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 102
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 97
ภาคใต้ เขต 1 167
ภาคใต้ เขต 2 153
รวม 1,426
เจ้าพนักงานการคลัง
ภาคเหนือ เขต 1 2
ภาคเหนือ เขต 2 4
ภาคกลาง เขต 1 20
ภาคกลาง เขต 2 15
ภาคกลาง เขต 3 7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 3
ภาคใต้ เขต 1 9
ภาคใต้ เขต 2 5
รวม 69
เจ้าพนักงานพัสดุ
ภาคเหนือ เขต 1 95
ภาคเหนือ เขต 2 252
ภาคกลาง เขต 1 224
ภาคกลาง เขต 2 284
ภาคกลาง เขต 3 172
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 156
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 162
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 156
ภาคใต้ เขต 1 208
ภาคใต้ เขต 2 231
รวม 1,940
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ภาคเหนือ เขต 1 39
ภาคเหนือ เขต 2 146
ภาคกลาง เขต 1 182
ภาคกลาง เขต 2 214
ภาคกลาง เขต 3 142
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 93
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 79
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 103
ภาคใต้ เขต 1 198
ภาคใต้ เขต 2 175
รวม 1,371
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ภาคเหนือ เขต 1 2
ภาคเหนือ เขต 2 6
ภาคกลาง เขต 1 9
ภาคกลาง เขต 2 10
ภาคกลาง เขต 3 6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 8
ภาคใต้ เขต 2 8
รวม 56
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2 6
ภาคกลาง เขต 1
ภาคกลาง เขต 2 1
ภาคกลาง เขต 3 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 10
ภาคใต้ เขต 2 4
รวม 35
เจ้าพนักงานการเกษตร
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2 1
ภาคกลาง เขต 1
ภาคกลาง เขต 2
ภาคกลาง เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 3
ภาคใต้ เขต 1 2
ภาคใต้ เขต 2 1
รวม 19
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
ภาคเหนือ เขต 1 2
ภาคเหนือ เขต 2 3
ภาคกลาง เขต 1 4
ภาคกลาง เขต 2 10
ภาคกลาง เขต 3 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 1
ภาคใต้ เขต 1 3
ภาคใต้ เขต 2 8
รวม 36
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ภาคเหนือ เขต 1 34
ภาคเหนือ เขต 2 58
ภาคกลาง เขต 1 42
ภาคกลาง เขต 2 103
ภาคกลาง เขต 3 74
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 42
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 20
ภาคใต้ เขต 1 57
ภาคใต้ เขต 2 63
รวม 515
พยาบาลเทคนิค
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคกลาง เขต 1 1
ภาคกลาง เขต 2 1
ภาคกลาง เขต 3 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 1
ภาคใต้ เขต 1 1
ภาคใต้ เขต 2 2
รวม 9
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
ภาคเหนือ เขต 1 5
ภาคเหนือ เขต 2 3
ภาคกลาง เขต 1 4
ภาคกลาง เขต 2 16
ภาคกลาง เขต 3 18
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 3
ภาคใต้ เขต 1 5
ภาคใต้ เขต 2 4
รวม 68
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ภาคเหนือ เขต 1 4
ภาคเหนือ เขต 2 4
ภาคกลาง เขต 1 8
ภาคกลาง เขต 2 6
ภาคกลาง เขต 3 6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 2
ภาคใต้ เขต 2 2
รวม 36
สัตวแพทย์
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 2 4
ภาคกลาง เขต 1 4
ภาคกลาง เขต 2 7
ภาคกลาง เขต 3 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 3
ภาคใต้ เขต 2 2
รวม 28
นายช่างโยธา
ภาคเหนือ เขต 1 176
ภาคเหนือ เขต 2 293
ภาคกลาง เขต 1 246
ภาคกลาง เขต 2 365
ภาคกลาง เขต 3 236
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 191
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 172
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 164
ภาคใต้ เขต 1 263
ภาคใต้ เขต 2 262
รวม 2,368
นายช่างเขียนแบบ
ภาคเหนือ เขต 1 13
ภาคเหนือ เขต 2 28
ภาคกลาง เขต 1 19
ภาคกลาง เขต 2 53
ภาคกลาง เขต 3 31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 17
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 10
ภาคใต้ เขต 1 39
ภาคใต้ เขต 2 31
รวม 251
นายช่างสำรวจ
ภาคเหนือ เขต 1 12
ภาคเหนือ เขต 2 37
ภาคกลาง เขต 1 4
ภาคกลาง เขต 2 40
ภาคกลาง เขต 3 30
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 7
ภาคใต้ เขต 1 23
ภาคใต้ เขต 2 16
รวม 195
นายช่างผังเมือง
ภาคเหนือ เขต 1 3
ภาคเหนือ เขต 2 5
ภาคกลาง เขต 1 3
ภาคกลาง เขต 2 12
ภาคกลาง เขต 3 9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 4
ภาคใต้ เขต 2 2
รวม 42
นายช่างเครื่องกล
ภาคเหนือ เขต 1 3
ภาคเหนือ เขต 2 13
ภาคกลาง เขต 1 11
ภาคกลาง เขต 2 22
ภาคกลาง เขต 3 12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 5
ภาคใต้ เขต 1 15
ภาคใต้ เขต 2 14
รวม 107
นายช่างไฟฟ้า
ภาคเหนือ เขต 1 6
ภาคเหนือ เขต 2 28
ภาคกลาง เขต 1 29
ภาคกลาง เขต 2 50
ภาคกลาง เขต 3 25
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 26
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 20
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 18
ภาคใต้ เขต 1 58
ภาคใต้ เขต 2 30
รวม 290
เจ้าพนักงานประปา
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 2 16
ภาคกลาง เขต 1 11
ภาคกลาง เขต 2 9
ภาคกลาง เขต 3 24
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 17
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 8
ภาคใต้ เขต 1 54
ภาคใต้ เขต 2 18
รวม 189
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ภาคเหนือ เขต 1 7
ภาคเหนือ เขต 2 9
ภาคกลาง เขต 1 8
ภาคกลาง เขต 2 20
ภาคกลาง เขต 3 7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 12
ภาคใต้ เขต 1 12
ภาคใต้ เขต 2 11
รวม 103
เจ้าพนักงานห้องสมุด
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคกลาง เขต 1 2
ภาคกลาง เขต 2 5
ภาคกลาง เขต 3 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1
ภาคใต้ เขต 2 1
รวม 13
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2 3
ภาคกลาง เขต 1 3
ภาคกลาง เขต 2 5
ภาคกลาง เขต 3 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 2
ภาคใต้ เขต 2 2
รวม 18
เจ้าพนักงานเทศกิจ
ภาคเหนือ เขต 1 2
ภาคเหนือ เขต 2 1
ภาคกลาง เขต 1 6
ภาคกลาง เขต 2 18
ภาคกลาง เขต 3 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 10
ภาคใต้ เขต 2 5
รวม 50
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภาคเหนือ เขต 1 35
ภาคเหนือ เขต 2 99
ภาคกลาง เขต 1 97
ภาคกลาง เขต 2 148
ภาคกลาง เขต 3 85
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 54
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 53
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 39
ภาคใต้ เขต 1 110
ภาคใต้ เขต 2 84
รวม 804
นักจัดการงานทั่วไป
ภาคเหนือ เขต 1 5
ภาคเหนือ เขต 2 14
ภาคกลาง เขต 1 20
ภาคกลาง เขต 2 24
ภาคกลาง เขต 3 25
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 9
ภาคใต้ เขต 1 12
ภาคใต้ เขต 2 6
รวม 139
นักทรัพยากรบุคคล
ภาคเหนือ เขต 1 14
ภาคเหนือ เขต 2 68
ภาคกลาง เขต 1 78
ภาคกลาง เขต 2 128
ภาคกลาง เขต 3 72
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 28
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 45
ภาคใต้ เขต 1 71
ภาคใต้ เขต 2 78
รวม 615
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ภาคเหนือ เขต 1 22
ภาคเหนือ เขต 2 73
ภาคกลาง เขต 1 97
ภาคกลาง เขต 2 138
ภาคกลาง เขต 3 79
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 38
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 35
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 39
ภาคใต้ เขต 1 64
ภาคใต้ เขต 2 69
รวม 654
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2 2
ภาคกลาง เขต 1 6
ภาคกลาง เขต 2 8
ภาคกลาง เขต 3 6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 5
ภาคใต้ เขต 1 6
ภาคใต้ เขต 2 7
รวม 45
นิติกร
ภาคเหนือ เขต 1 29
ภาคเหนือ เขต 2 71
ภาคกลาง เขต 1 90
ภาคกลาง เขต 2 131
ภาคกลาง เขต 3 97
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 56
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 49
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 57
ภาคใต้ เขต 1 66
ภาคใต้ เขต 2 69
รวม 715
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาคเหนือ เขต 1 3
ภาคเหนือ เขต 2 8
ภาคกลาง เขต 1 15
ภาคกลาง เขต 2 29
ภาคกลาง เขต 3 14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 12
ภาคใต้ เขต 2 5
รวม 91
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภาคเหนือ เขต 1 31
ภาคเหนือ เขต 2 60
ภาคกลาง เขต 1 70
ภาคกลาง เขต 2 88
ภาคกลาง เขต 3 58
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 47
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 57
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 51
ภาคใต้ เขต 1 31
ภาคใต้ เขต 2 44
รวม 537
นักวิชาการคลัง
ภาคเหนือ เขต 1 8
ภาคเหนือ เขต 2 14
ภาคกลาง เขต 1 23
ภาคกลาง เขต 2 26
ภาคกลาง เขต 3 12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 12
ภาคใต้ เขต 1 7
ภาคใต้ เขต 2 7
รวม 122
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ภาคเหนือ เขต 1 9
ภาคเหนือ เขต 2 21
ภาคกลาง เขต 1 18
ภาคกลาง เขต 2 30
ภาคกลาง เขต 3 19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 13
ภาคใต้ เขต 1 32
ภาคใต้ เขต 2 12
รวม 192
นักวิชาการพัสดุ
ภาคเหนือ เขต 1 28
ภาคเหนือ เขต 2 30
ภาคกลาง เขต 1 18
ภาคกลาง เขต 2 39
ภาคกลาง เขต 3 19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 22
ภาคใต้ เขต 1 51
ภาคใต้ เขต 2 22
รวม 283
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ภาคเหนือ เขต 1 46
ภาคเหนือ เขต 2 41
ภาคกลาง เขต 1 50
ภาคกลาง เขต 2 75
ภาคกลาง เขต 3 73
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 81
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 28
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 31
ภาคใต้ เขต 1 24
ภาคใต้ เขต 2 26
รวม 475
นักประชาสัมพันธ์
ภาคเหนือ เขต 1 5
ภาคเหนือ เขต 2 8
ภาคกลาง เขต 1 6
ภาคกลาง เขต 2 34
ภาคกลาง เขต 3 13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 1
ภาคใต้ เขต 1 9
ภาคใต้ เขต 2 10
รวม 90
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ภาคเหนือ เขต 1 2
ภาคเหนือ เขต 2 3
ภาคกลาง เขต 1 3
ภาคกลาง เขต 2 8
ภาคกลาง เขต 3 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 9
ภาคใต้ เขต 2 5
รวม 35
นักวิชาการเกษตร
ภาคเหนือ เขต 1 17
ภาคเหนือ เขต 2 34
ภาคกลาง เขต 1 5
ภาคกลาง เขต 2 23
ภาคกลาง เขต 3 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 34
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 34
ภาคใต้ เขต 1 9
ภาคใต้ เขต 2 4
รวม 232
นักวิชาการสาธารณสุข
ภาคเหนือ เขต 1 16
ภาคเหนือ เขต 2 22
ภาคกลาง เขต 1 22
ภาคกลาง เขต 2 58
ภาคกลาง เขต 3 30
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 43
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 24
ภาคใต้ เขต 1 31
ภาคใต้ เขต 2 16
รวม 277
พยาบาลวิชาชีพ
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2 4
ภาคกลาง เขต 1 26
ภาคกลาง เขต 2 35
ภาคกลาง เขต 3 9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 1
ภาคใต้ เขต 1 27
ภาคใต้ เขต 2 13
รวม 123
นักวิชาการสุขาภิบาล
ภาคเหนือ เขต 1 9
ภาคเหนือ เขต 2 11
ภาคกลาง เขต 1 51
ภาคกลาง เขต 2 90
ภาคกลาง เขต 3 27
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 12
ภาคใต้ เขต 1 26
ภาคใต้ เขต 2 18
รวม 268
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ภาคเหนือ เขต 1 2
ภาคเหนือ เขต 2 3
ภาคกลาง เขต 1 9
ภาคกลาง เขต 2 11
ภาคกลาง เขต 3 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 2
ภาคใต้ เขต 1 6
ภาคใต้ เขต 2 5
รวม 48
นายสัตวแพทย์
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคกลาง เขต 1 1
ภาคกลาง เขต 2 4
ภาคกลาง เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 2
ภาคใต้ เขต 2 1
รวม 9
วิศวกรรมโยธา
ภาคเหนือ เขต 1 26
ภาคเหนือ เขต 2 35
ภาคกลาง เขต 1 49
ภาคกลาง เขต 2 103
ภาคกลาง เขต 3 59
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 22
ภาคใต้ เขต 1 62
ภาคใต้ เขต 2 39
รวม 425
สถาปนิก
ภาคเหนือ เขต 1 2
ภาคเหนือ เขต 2 9
ภาคกลาง เขต 1 12
ภาคกลาง เขต 2 25
ภาคกลาง เขต 3 16
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 5
ภาคใต้ เขต 1 13
ภาคใต้ เขต 2 13
รวม 100
นักผังเมือง
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2 4
ภาคกลาง เขต 1 1
ภาคกลาง เขต 2 8
ภาคกลาง เขต 3 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 3
ภาคใต้ เขต 2 6
รวม 33
วิศวกรรมเครื่องกล
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2 3
ภาคกลาง เขต 1 6
ภาคกลาง เขต 2 3
ภาคกลาง เขต 3 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 5
ภาคใต้ เขต 2 2
รวม 29
วิศวกรรมไฟฟ้า
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2 1
ภาคกลาง เขต 1 4
ภาคกลาง เขต 2 2
ภาคกลาง เขต 3 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 2
ภาคใต้ เขต 2 1
รวม 12
วิศวกรรมสุขาภิบาล
ภาคเหนือ เขต 1 2
ภาคเหนือ เขต 2 2
ภาคกลาง เขต 1 8
ภาคกลาง เขต 2 6
ภาคกลาง เขต 3 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 7
ภาคใต้ เขต 2 3
รวม 32
นักพัฒนาชุมชน
ภาคเหนือ เขต 1 9
ภาคเหนือ เขต 2 50
ภาคกลาง เขต 1 86
ภาคกลาง เขต 2 84
ภาคกลาง เขต 3 58
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 28
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 36
ภาคใต้ เขต 1 56
ภาคใต้ เขต 2 49
รวม 478
นักสังคมสงเคราะห์
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2 7
ภาคกลาง เขต 1 10
ภาคกลาง เขต 2 28
ภาคกลาง เขต 3 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 1
ภาคใต้ เขต 1 15
ภาคใต้ เขต 2 7
รวม 81
นักวิชาการศึกษา
ภาคเหนือ เขต 1 77
ภาคเหนือ เขต 2 141
ภาคกลาง เขต 1 148
ภาคกลาง เขต 2 243
ภาคกลาง เขต 3 145
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 135
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 98
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 115
ภาคใต้ เขต 1 155
ภาคใต้ เขต 2 160
รวม 1,417
บรรณารักษ์
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2 2
ภาคกลาง เขต 1 2
ภาคกลาง เขต 2 12
ภาคกลาง เขต 3 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 7
ภาคใต้ เขต 2 2
รวม 30
นักสันทนาการ
ภาคเหนือ เขต 1 7
ภาคเหนือ เขต 2 10
ภาคกลาง เขต 1 19
ภาคกลาง เขต 2 35
ภาคกลาง เขต 3 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 5
ภาคใต้ เขต 1 24
ภาคใต้ เขต 2 19
รวม 148
นักจัดการงานเทศกิจ
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 2 1
ภาคกลาง เขต 1 4
ภาคกลาง เขต 2 10
ภาคกลาง เขต 3 9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 3
ภาคใต้ เขต 2 4
รวม 33
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2 4
ภาคกลาง เขต 1 2
ภาคกลาง เขต 2 8
ภาคกลาง เขต 3 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 1
ภาคใต้ เขต 1 2
ภาคใต้ เขต 2 4
รวม 33
ครูผู้ดูแลเด็ก
ภาคเหนือ เขต 1 12
ภาคเหนือ เขต 2 10
ภาคกลาง เขต 1 9
ภาคกลาง เขต 2 11
ภาคกลาง เขต 3 10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 2
ภาคใต้ เขต 1 5
ภาคใต้ เขต 2 5
รวม 70
ครูผู้ช่วย(อังกฤษ)
ภาคเหนือ เขต 1 12
ภาคเหนือ เขต 2 16
ภาคกลาง เขต 1 40
ภาคกลาง เขต 2 49
ภาคกลาง เขต 3 34
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 5
ภาคใต้ เขต 1 37
ภาคใต้ เขต 2 40
รวม 255
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)
ภาคเหนือ เขต 1 10
ภาคเหนือ เขต 2 26
ภาคกลาง เขต 1 41
ภาคกลาง เขต 2 56
ภาคกลาง เขต 3 52
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 5
ภาคใต้ เขต 1 49
ภาคใต้ เขต 2 35
รวม 290
ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์)
ภาคเหนือ เขต 1 5
ภาคเหนือ เขต 2 7
ภาคกลาง เขต 1 32
ภาคกลาง เขต 2 26
ภาคกลาง เขต 3 24
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 4
ภาคใต้ เขต 1 21
ภาคใต้ เขต 2 21
รวม 147
ครูผู้ช่วย (เคมี)
ภาคเหนือ เขต 1 2
ภาคเหนือ เขต 2 4
ภาคกลาง เขต 1 4
ภาคกลาง เขต 2 8
ภาคกลาง เขต 3 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 1
ภาคใต้ เขต 1 4
ภาคใต้ เขต 2 2
รวม 31
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)
ภาคเหนือ เขต 1 2
ภาคเหนือ เขต 2 5
ภาคกลาง เขต 1 5
ภาคกลาง เขต 2 4
ภาคกลาง เขต 3 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 3
ภาคใต้ เขต 2 3
รวม 29
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)
ภาคเหนือ เขต 1 4
ภาคเหนือ เขต 2 10
ภาคกลาง เขต 1 24
ภาคกลาง เขต 2 29
ภาคกลาง เขต 3 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 1
ภาคใต้ เขต 1 23
ภาคใต้ เขต 2 18
รวม 139
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)
ภาคเหนือ เขต 1 4
ภาคเหนือ เขต 2 2
ภาคกลาง เขต 1 16
ภาคกลาง เขต 2 12
ภาคกลาง เขต 3 9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 4
ภาคใต้ เขต 1 13
ภาคใต้ เขต 2 9
รวม 73
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 2 5
ภาคกลาง เขต 1 6
ภาคกลาง เขต 2 6
ภาคกลาง เขต 3 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 9
ภาคใต้ เขต 2 12
รวม 52
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2 4
ภาคกลาง เขต 1 6
ภาคกลาง เขต 2 6
ภาคกลาง เขต 3 8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 3
ภาคใต้ เขต 1 8
ภาคใต้ เขต 2 8
รวม 45
ครูผู้ช่วย (ดนตรี)
ภาคเหนือ เขต 1 3
ภาคเหนือ เขต 2 5
ภาคกลาง เขต 1
ภาคกลาง เขต 2 5
ภาคกลาง เขต 3 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 1
ภาคใต้ เขต 1 7
ภาคใต้ เขต 2 4
รวม 32
ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2 5
ภาคกลาง เขต 1 13
ภาคกลาง เขต 2 10
ภาคกลาง เขต 3 6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 1
ภาคใต้ เขต 1 7
ภาคใต้ เขต 2 9
รวม 55
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)
ภาคเหนือ เขต 1 26
ภาคเหนือ เขต 2 11
ภาคกลาง เขต 1 29
ภาคกลาง เขต 2 32
ภาคกลาง เขต 3 14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 13
ภาคใต้ เขต 1 47
ภาคใต้ เขต 2 40
รวม 222
ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา)
ภาคเหนือ เขต 1 3
ภาคเหนือ เขต 2 5
ภาคกลาง เขต 1 1
ภาคกลาง เขต 2 6
ภาคกลาง เขต 3 13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 1
ภาคใต้ เขต 1 7
ภาคใต้ เขต 2 8
รวม 44
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)
ภาคเหนือ เขต 1 2
ภาคเหนือ เขต 2 2
ภาคกลาง เขต 1 1
ภาคกลาง เขต 2 9
ภาคกลาง เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 7
ภาคใต้ เขต 2 10
รวม 33
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)
ภาคเหนือ เขต 1 10
ภาคเหนือ เขต 2 26
ภาคกลาง เขต 1 27
ภาคกลาง เขต 2 40
ภาคกลาง เขต 3 46
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 6
ภาคใต้ เขต 1 35
ภาคใต้ เขต 2 32
รวม 244
ครูผู้ช่วย (เกษตร)
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2 3
ภาคกลาง เขต 1 1
ภาคกลาง เขต 2 3
ภาคกลาง เขต 3 4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1
ภาคใต้ เขต 2 3
รวม 16
ครูผู้ช่วย (คหกรรม)
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 2 3
ภาคกลาง เขต 1 4
ภาคกลาง เขต 2 4
ภาคกลาง เขต 3 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 4
ภาคใต้ เขต 2 7
รวม 26
ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา)
ภาคเหนือ เขต 1 3
ภาคเหนือ เขต 2 1
ภาคกลาง เขต 1 4
ภาคกลาง เขต 2 3
ภาคกลาง เขต 3 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 4
ภาคใต้ เขต 2 2
รวม 20
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคกลาง เขต 1 9
ภาคกลาง เขต 2 7
ภาคกลาง เขต 3 9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 1
ภาคใต้ เขต 1 9
ภาคใต้ เขต 2
รวม 36
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย)
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคกลาง เขต 1 1
ภาคกลาง เขต 2 6
ภาคกลาง เขต 3 7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 3
ภาคใต้ เขต 2 2
รวม 19
ครูผู้ช่วย (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ภาคเหนือ เขต 1 1
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคกลาง เขต 1 2
ภาคกลาง เขต 2 3
ภาคกลาง เขต 3 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 3
ภาคใต้ เขต 2
รวม 12
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 2 1
ภาคกลาง เขต 1 4
ภาคกลาง เขต 2 3
ภาคกลาง เขต 3 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 3
ภาคใต้ เขต 2 3
รวม 17
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล)
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคกลาง เขต 1 3
ภาคกลาง เขต 2
ภาคกลาง เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1 1
ภาคใต้ เขต 2 3
รวม 7
ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว)
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคกลาง เขต 1
ภาคกลาง เขต 2
ภาคกลาง เขต 3 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคใต้ เขต 1
ภาคใต้ เขต 2
รวม 1

 

ตำแหน่ง ภาคเหนือ
เขต 1
ภาคเหนือ
เขต 2
ภาคกลาง
เขต 1
ภาคกลาง
เขต 2
ภาคกลาง
เขต 3
ภาคอีสาน
เขต 1
ภาคอีสาน
เขต 2
ภาคอีสาน
เขต 3
ภาคใต้
เขต 1
ภาคใต้
เขต 2
รวม
เจ้าพนักงานธุรการ 41 149 189 402 255 99 76 97 205 212 1,725
เจ้าพนักงานทะเบียน 4 4 22 14 13 7 2 4 7 7 84
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 74 156 167 251 165 94 102 97 167 153 1,426
เจ้าพนักงานการคลัง 2 4 20 15 7 3 1 3 9 5 69
เจ้าพนักงานพัสดุ 95 252 224 284 172 156 162 156 208 231 1,940
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 39 146 182 214 142 93 79 103 198 175 1,371
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 2 6 9 10 6 2 5 8 8 56
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 6 1 4 1 8 10 4 35
เจ้าพนักงานการเกษตร 1 1 5 6 3 2 1 19
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 2 3 4 10 4 1 1 3 8 36
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 34 58 42 103 74 42 22 20 57 63 515
พยาบาลเทคนิค 1 1 2 1 1 1 2 9
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 5 3 4 16 18 5 5 3 5 4 68
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 4 4 8 6 6 4 2 2 36
สัตวแพทย์ 4 4 7 3 1 4 3 2 28
นายช่างโยธา 176 293 246 365 236 191 172 164 263 262 2,368
นายช่างเขียนแบบ 13 28 19 53 31 17 10 10 39 31 251
นายช่างสำรวจ 12 37 4 40 30 13 13 7 23 16 195
นายช่างผังเมือง 3 5 3 12 9 1 3 4 2 42
นายช่างเครื่องกล 3 13 11 22 12 4 8 5 15 14 107
นายช่างไฟฟ้า 6 28 29 50 25 26 20 18 58 30 290
เจ้าพนักงานประปา 16 11 9 24 17 32 8 54 18 189
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 7 9 8 20 7 15 2 12 12 11 103
เจ้าพนักงานห้องสมุด 1 2 5 3 1 1 13
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 1 3 3 5 1 1 2 2 18
เจ้าพนักงานเทศกิจ 2 1 6 18 5 2 1 10 5 50
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 35 99 97 148 85 54 53 39 110 84 804
นักจัดการงานทั่วไป 5 14 20 24 25 12 12 9 12 6 139
นักทรัพยากรบุคคล 14 68 78 128 72 33 28 45 71 78 615
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22 73 97 138 79 38 35 39 64 69 654
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 2 6 8 6 3 1 5 6 7 45
นิติกร 29 71 90 131 97 56 49 57 66 69 715
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 8 15 29 14 4 1 12 5 91
นักวิชาการเงินและบัญชี 31 60 70 88 58 47 57 51 31 44 537
นักวิชาการคลัง 8 14 23 26 12 7 6 12 7 7 122
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 9 21 18 30 19 15 23 13 32 12 192
นักวิชาการพัสดุ 28 30 18 39 19 32 22 22 51 22 283
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 46 41 50 75 73 81 28 31 24 26 475
นักประชาสัมพันธ์ 5 8 6 34 13 3 1 1 9 10 90
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 2 3 3 8 4 1 9 5 35
นักวิชาการเกษตร 17 34 5 23 4 68 34 34 9 4 232
นักวิชาการสาธารณสุข 16 22 22 58 30 43 15 24 31 16 277
พยาบาลวิชาชีพ 1 4 26 35 9 7 1 27 13 123
นักวิชาการสุขาภิบาล 9 11 51 90 27 19 5 12 26 18 268
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2 3 9 11 5 2 3 2 6 5 48
นายสัตวแพทย์ 1 4 1 2 1 9
วิศวกรรมโยธา 26 35 49 103 59 22 8 22 62 39 425
สถาปนิก 2 9 12 25 16 3 2 5 13 13 100
นักผังเมือง 1 4 1 8 4 3 3 3 6 33
วิศวกรรมเครื่องกล 1 3 6 3 5 2 2 5 2 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 4 2 1 2 1 12
วิศวกรรมสุขาภิบาล 2 2 8 6 3 1 7 3 32
นักพัฒนาชุมชน 9 50 86 84 58 28 22 36 56 49 478
นักสังคมสงเคราะห์ 1 7 10 28 11 1 1 15 7 81
นักวิชาการศึกษา 77 141 148 243 145 135 98 115 155 160 1,417
บรรณารักษ์ 1 2 2 12 2 2 7 2 30
นักสันทนาการ 7 10 19 35 21 4 4 5 24 19 148
นักจัดการงานเทศกิจ 1 4 10 9 1 1 3 4 33
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 4 2 8 3 3 5 1 2 4 33
ครูผู้ดูแลเด็ก 12 10 9 11 10 5 1 2 5 5 70
ครูผู้ช่วย(อังกฤษ) 12 16 40 49 34 10 12 5 37 40 255
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์) 10 26 41 56 52 4 12 5 49 35 290
ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์) 5 7 32 26 24 4 3 4 21 21 147
ครูผู้ช่วย (เคมี) 2 4 4 8 3 3 1 4 2 31
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์) 2 5 5 4 3 1 3 3 3 29
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) 4 10 24 29 21 4 5 1 23 18 139
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา) 4 2 16 12 9 1 3 4 13 9 73
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ) 5 6 6 11 1 2 9 12 52
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์) 1 4 6 6 8 1 3 8 8 45
ครูผู้ช่วย (ดนตรี) 3 5 5 4 3 1 7 4 32
ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์) 1 5 13 10 6 2 1 1 7 9 55
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย) 26 11 29 32 14 7 3 13 47 40 222
ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา) 3 5 1 6 13 1 7 8 44
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน) 2 2 1 9 2 7 10 33
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย) 10 26 27 40 46 9 13 6 35 32 244
ครูผู้ช่วย (เกษตร) 1 3 1 3 4 1 3 16
ครูผู้ช่วย (คหกรรม) 3 4 4 3 1 4 7 26
ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา) 3 1 4 3 1 2 4 2 20
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล) 9 7 9 1 1 9 36
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย) 1 6 7 3 2 19
ครูผู้ช่วย (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 1 2 3 3 3 12
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์) 1 4 3 1 2 3 3 17
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล) 3 1 3 7
ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว) 1 1
รวม 1,042 2,235 2,556 3,965 2,529 1,578 1,328 1,342 2,633 2,355 21,563

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments