Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 ก.ค. -4 ส.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลิงค์: https://iqepi.com/40449/ หรือ
ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นนทบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
2. ได้รับปริญญาอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการปฏิบัติการ
1. ตรวจ วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์ทดลอง ด้านสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค ด้านป้องกัน ควบคุม กำจัดโรคสัตว์ รวมทั้งพัฒนาระบบการจจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและให้ผู้บริโคมีความปลอดภัย
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียมและด้านการผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโล่ยีชีวภาพ ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการผสมเทียม ด้านการผลิตการปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพ่อพันธ์ ด้านความสมบูรณ์พันธ์ุ ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตน้ำเชื้อสัตว์พ่อพันธ์ุและตัวอ่อนตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เพื่อผลิต พัฒนาพันธุ์และขยายพันธ์ุปศุสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี
3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐาน ด้านการกักกันสัตว์ ด้านการเลี้ยงสัตว์ปลอดโรค ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ด้านการผลิต เช่น ฟาร์มมาตรฐาน โรงงาน โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป โรงงานอาหารสัตว์ เป็นต้น ด้านการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสำหรับสัตว์ วัตถุอันตรายสำหรับสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสัตวแพทย์สาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล
4. ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพและให้การรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชีวภัณฑ์สัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ การควบคุมป้องก้นโรคระบาด และสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และการสาธารณสุข เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
5. ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตย์ ชีววัตถุ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สถานที่เลี้ยงสัตว์ และสิ่งแวดล้อมปศุสัตว์ ณ สถานประกอบการห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
6. กำกับ ดูแลงานและดำเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์ ควบคุม เคลื่อนย้าย และกักกันสัตว์ – ซากสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาด
7. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ การผลิตสัตว์ ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูลเพื่อการวางแผนและดำเนินการในการควบคุมและบำบัดโรคสัตว์ ขยายพันธุ์สัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์
8. รวบรวมข้อมูลระบบตรวจสอบย้อนกลับด้านการปศุสัตว์ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ เรียกคืน ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน และหาสาเหตุข้อบกพร่องในการผลิต
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
1. ให้คำแนะนำ จัดทำสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
2. ให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้
1. ทดสอบความรุู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
– ความรู้ด้านวิชาการวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
2. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments