Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

เตรียมสอบท้องถิ่นกสถ.แถลงข่าว,ประกาศรับสมัคร26ก.ค.60,รับสมัคร10ส.ค.-1ก.ย.60

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เตรียมสอบท้องถิ่น

เตรียมสอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/40425/ หรือ
เรื่อง: กสถ.แถลงข่าว,ประกาศรับสมัคร26ก.ค.60,รับสมัคร10ส.ค.-1ก.ย.60

ฝากประชาสัมพันธ์


เตรียมสอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (ผู้รับมอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา) ร่วมลงนามสัญญาจ้างการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยมีนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และนายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นพยานการลงนาม ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จากการที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ซึ่งมีหลักการสำคัญกำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน

สำหรับการจัดการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งความประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบในตำแหน่งและอัตราที่ว่างทั้งสิ้นจำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา โดยจำแนกได้ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ  จำนวน 33 ตำแหน่ง    7,864  อัตรา
2. ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 25 ตำแหน่ง    1,903  อัตรา
3. ตำแหน่งประเภททั่วไป     จำนวน 27 ตำแหน่ง  11,838  อัตรา

ได้มีการกำหนดให้มีการรับสมัคร เป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 กลุ่มภาค/เขต โดยแต่ละเขต จะมี 8 – 9 จังหวัด แบ่งเป็น 1) ภาคเหนือ 2 เขต 2) ภาคกลาง 3 เขต 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เขต และ 4) ภาคใต้ 2 เขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครในกลุ่มภาค/เขต ได้ 1 เขต ซึ่งจะเป็น กลุ่ม/ภาค ที่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการเมื่อสอบแข่งขันได้ สำหรับสถานที่สอบ จะใช้สถาบันการศึกษาในเขตอำเภอเมือง 43 จังหวัด เป็นสถานที่สอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบ โดยกำหนดวัน เวลา รับสมัคร ดังนี้

– ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
– รับสมัครสอบทางเว็บไซด์  วันที่ 10 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 8 กันยายน 2560

ในการดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้การสอบเป็นไปด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม อย่างแท้จริงมาปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ  ในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ 17 ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัครสอบ การออกข้อสอบ การคัดเลือกข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ การจัดสถานที่สอบ การคุมสอบ และการตรวจข้อสอบ ฯลฯ ดังนั้น หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น กล่าวอ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ มีข้อสอบ ที่ใช้ในการสอบ หรือสามารถส่งสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ขอให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 06-2601-1331 หรือ www.dla.go.th

เช็คตำแหน่งว่าง/คุณสมบัติ ที่ https://z.iqepi.com

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments