Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -31 ก.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลิงค์: https://iqepi.com/40348/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ค. – 31 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
3) มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการประชุมราชการ
5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งในการพูดและลายลักษณ์อักษร
6) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7) มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีการตอบสนองที่ฉับไว สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกภายใต้ความกดดัน ด้วยสภาวะต่าง ๆ
8) มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความยืดหยุ่นต่อภาระหน้าที่ พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
9) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด เช่น งานรับ-ส่ง ร่าง จัดพิมพ์หนังสือ เอกสารราชการ งานบันทึกหนังสือ ย่อเรื่องสรุปความเห็นเสนอผู้บริหาร งานบริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล งานควบคุมดูแลการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร
1.2 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของ
หน่วยงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดให้ห้องทำงานมีสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานที่ดีถูกสุขลักษณะ
1.4 งานบันทึกและควบคุม ดูแล การประสานงาน การขอใช้รถราชการให้มีความเรียบร้อย
1.5 ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านธุรการ
1.6 งานบริการการจัดเตรียมงานการประชุม งานรับรอง งานพิธีการต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้งานเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
1.7 งานประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.8 งานเกี่ยวกับการพระราชทานปริญญาบัตร
1.9 ปฏิบัติงานร่วมกับงานอื่นๆ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักและมหาวิทยาลัย เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.0 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2526 4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาระงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
6. มนุษยสัมพันธ์/การสื่อสารโดยการพูด/การประสานงาน 7. การคิดวิเคราะห์ 8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments