Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 24 ก.ค. -8 ส.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://iqepi.com/40260/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างกลโรงงาน,ช่างไม้,ช่างโลหะ,ช่างเครื่องสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.ค. – 8 ส.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศกรุงเทพมหานคร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑ ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างกลโลหะ, ช่างโลหะ, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม และ
ช่างเชื่อมประสาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล
ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๒ ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างไม้ เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๓ ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างโลหะ เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างกลโลหะ, ช่างโลหะ, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม และ
ช่างเชื่อมประสาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล
ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๔ ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๒.๑ ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน
๒.๑.๑ ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจและทดสอบเครื่องกล บางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอื่น ๆ และบำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ประจำ
โรงงาน ตลอดจน อุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒.๑.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างกลโรงงาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๑.๓ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒ ตำแหน่ง ช่างไม้
๒.๒.๑ สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
๒.๒.๒ ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
๒.๒.๓ ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒.๒.๔ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๒.๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา ๒.๒.๖ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๓ ตำแหน่ง …

– ๒ –

๒.๓ ตำแหน่ง ช่างโลหะ
๒.๓.๑ สร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และรื้อถอน
สิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณ ต่าง ๆ
๒.๓.๒ วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และ รื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๒.๓.๓ กำกับและตรวจสอบผลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๒.๓.๔ วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๒.๓.๕ ควบคุมคุณภาพของการผลิต
๒.๓.๖ ควบคุมและดูแลในด้านนิรภัยโรงงาน
๒.๓.๗ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๒.๓.๘ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๓.๙ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๔ ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร
๒.๔.๑ ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบเครื่องสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒.๔.๒ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
๒.๔.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับสื่อสารภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๔.๔ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ – ความรู้ทั่วไป – ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ – คอมพิวเตอร์ – ความรู้ตามลักษณะงาน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)

– ทักษะ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล – บุคลิกลักษณะ – การใช้ความรู้ – ท่วงทีวาจา – ปฏิภาณไหวพริบ – ความรู้ทั่วไป
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)
เกณฑ์การประเมิน : ๗.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๗.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน กองทัพอากาศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพอากาศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments