งานมหาวิทยาลัย,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 ก.ค. 2560

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ลิงค์: https://iqepi.com/40256/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานคร

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
ด้วย สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบัน รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดังนี้

เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย
2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
2.1 สำนักงานสถาบัน รวม 3 อัตรา ดังนี้

2.1.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ
มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Micosoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และ การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการตอบโต้ Email เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

2.1.2 วิศวกร งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวเครื่องกล วิศวกรรมอุตสหกรรม
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่หมดอายุ
มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี และหากมีประสบการณ์ในงานบริหารระบบสาธารณูปโภคอาคาร หรือด้านการซ่อมบำรุง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถควบคุมดูแลการทำงานของช่างเทคนิคได้
มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micosoft Office การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการตอบโต้ Email เป็นอย่างดี

2.1.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมวิชาการ 1 อัตรา

คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
หากมีประสบการณ์ทางด้านการประสานการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (หากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษแนบมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Micosoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และ การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการตอบโต้ Email เป็นอย่างดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อุทิศเวลาและทุ่มเทให้กับการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ระดับปริญญาตรี 19,500.-บาท
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ สถาบันจะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา

อัตราเงินเดือนดังกล่าว ยังไม่รวมประสบการณ์ ค่าวิชาชีพ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

4.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการ ของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ.2560
5.เอกสารและหลักฐาน
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้

ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไข 1 ฉบับ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือใบ ส.ด. 43 เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง
6.การสมัคร
สมัครด้วยตนเอง : ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 31 ก.ค.60
สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่

หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210

7.การดำเนินการคัดเลือก
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการจะพิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา ทั้งนี้ สถาบันฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป
8. ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก
ขั้นตอน
วันที่
(1) การรับสมัคร
-ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
-สมัครทางไปรษณีย์ สถาบันจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตราเป็นเกณฑ์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
(2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และสถานที่สอบ
จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซท์สถาบันฯ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
9. สอบถามรายละเอียด
โทรสอบถามได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงาสถาบัน โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2112 / 2153 โทรสาร 0-2554-1991 หรือติดต่อได้ที่อีเมล์ nusara@cgi.ac.th / kunnika@cgi.ac.th
ตรวจสอบแผนที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ Map รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.510, ปอ.29, 29, 52, 59, 95,356

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ :ตนเอง  ,mail  

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ใบสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments