สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -7 ก.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ลิงค์: https://iqepi.com/40115/ หรือ
ตำแหน่ง: 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน2.วิศวกร3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานคร

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

…………………..ba…………………..

ด้วย สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์   มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน       สถาบัน รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ดังนี้

(1)      เพศชาย หรือหญิง มีสัญชาติไทย

(2)      มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)

(3)     ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(4)     ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

(5)     ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(6)      ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(7)   ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย
หรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้

(8)   ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง

(9)   ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับ

การพักงาน หรือพักราชการ

(10)  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะ

กระทำผิดวินัย

2.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักงานสถาบัน รวม 3  อัตรา ดังนี้

2.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

(1)       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ

(2)       หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์นโยบายและแผน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(3)       มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

(4)       มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และการสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี

(5)       มีมนุษยสัมพันธ์ดี อุทิศเวลาและทุ่มเทให้กับการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตภาระงาน

(1)    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

(2)    มีความสามารถจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบัน เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

(3)    วางแผนและร่วมดำเนินการจัดทำร่างงบประมาณประจำปี

(4)    มีความสามารถในการประสานการทำงานร่วมกัน และประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

(5)    สามารถชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

(6)    สามารถให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

(7)    สามารถจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

(8)    จัดงานประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับงานแผน งานงบประมาณ

(9)    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมาย

วิศวกร งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

(1)    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ

(2)    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่หมดอายุ

(3)    มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาชีพวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี และหากมีประสบการณ์ในงานบริหารระบบสาธารณูปโภคอาคาร หรือด้านการซ่อมบำรุง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(4)    มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถควบคุมดูแลการทำงานของช่างเทคนิคได้

(5)    มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี

ขอบเขตภาระงาน

(1)    ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ  เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์และข้อกำหนดความต้องการของงานด้านวิศวกรรม

(2)    เสนอรายงาน แนวทางในการคำนวณออกแบบ ประมาณการเบื้องต้น ในงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ และมีความจำเป็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(3)  จัดทำเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อการจัดทำบัญชีวัสดุอุปกรณ์ในงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

(4)  ตรวจรับรองวัสดุ ฝีมือและงานให้เป็นไปตามหลักวิชา ถูกต้องตามที่ระบุในข้อกำหนดและสัญญา

(5)  จัดให้มีการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

(6)  วางแผนประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และดูแลงานให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ และ

ประเมินผลการทำงานโดยจัดทำรายงานตามระยะ

(7)  ดำเนินมาตรการทางด้านความปลอดภัย และรายงานอุบัติเหตุร่วมกับ จป.วิชาชีพ

(8)  จัดทำรายงานการใช้พลังงานต่างๆ เช่น การคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์

(9)  จัดทำงบประมาณประจำปี และแผนการซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน

ทางด้านวิศวกรรม

(10)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมวิชาการ 1  อัตรา

คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

(1)   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

(2)   หากมีประสบการณ์ทางด้านการประสานการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(3)  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (หากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษแนบมาด้วยจะ      ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

(4)  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และการสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี

(5)   มีมนุษยสัมพันธ์ดี อุทิศเวลาและทุ่มเทให้กับการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตภาระงาน

(1)    รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการภายในสำนักงาน

(2)   จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์และวิทยากรผู้สอนรวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณาจารย์วิทยากร และจัดทำรายงานการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผลการศึกษา และงานกิจกรรมอื่นๆ

(3)    ติดต่อประสานงานกับคณาจารย์และนักศึกษา ประสานงานทั่วไปภายในสถาบันฯหรือประสานงานระหว่างองค์กร

(4)    สืบค้น รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบัน และเตรียมการจัดทำรายงานประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

(5)    จัดบริการต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร

(6)    จัดงานประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา

(7)    ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้านจัดการศึกษา

(8)    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมาย

3.  อัตราเงินเดือน

·    วุฒิการศึกษา                                                             อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

– ระดับปริญญาตรี                                                           19,500.-บาท

·    อัตราเงินเดือนที่ได้รับ สถาบันจะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้  ความสามารถ  และ
ประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา

·    อัตราเงินเดือนดังกล่าวยังไม่รวมประสบการณ์ ค่าวิชาชีพ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

4.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ.2559 และข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ.2560

5.  เอกสารและหลักฐาน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้

(1) ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตา
สีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  1 รูป

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว  1 ฉบับ

(3) สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ

(4) สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา  1 ฉบับ

(5)  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ

(6)  ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)  1 ฉบับ/หน่วยงาน

(7)  ใบรับรองแพทย์   1  ฉบับ

(8) ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 4 ให้ส่งสำเนาหลักฐาน                  การแก้ไขนั้น 1 ฉบับ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบทะเบียนสมรส

(9)  สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9  หรือใบ ส.ด. 43

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6.  การสมัคร

(1)  สมัครด้วยตนเอง    :  ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

(2)  สมัครทางไปรษณีย์ :  ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.cgi.ac.th และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์

โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่

หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถ.กำแพงเพชร 6  แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานครฯ 10210

7.  การดำเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1  พิจารณาประเมินคุณวุฒิ  ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของ

ตำแหน่งที่จะบรรจุ

ขั้นตอนที่ 2  เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการ                   เข้าสู่ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณา

8.  ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก

ขั้นตอน
วันที่
(1) การรับสมัคร

–  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

เวลา 09.00-17.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ

–    สมัครทางไปรษณีย์

สถาบันฯ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์
ตั้งแต่บัดนี้  – 7 ก.ค.60
(2) ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
14 ก.ค.60
(3) สอบสัมภาษณ์
19-21 ก.ค.60
(4) ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือก
26 ก.ค.60
9.  สอบถามรายละเอียด

·       โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน โทร.

0-2554-1900 ต่อ 2153, 2112 โทรสาร 0-2554-1991 หรือติดต่อได้ที่อีเมล์  nusara@cgi.ac.th

/kunnika@cgi.ac.th

·       ตรวจสอบแผนที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  www.cgi.ac.th

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ :ไปรษณีย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ก.ค. 2560
สอบวันที่: 19 ก.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 26 ก.ค. 2560

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments