งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  สอบตำรวจ-ทหาร

กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -4 ก.ค. 2560 รวม 13 อัตรา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร

ลิงค์: https://iqepi.com/40084/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน,ชาย/หญิง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ก.ค. – 4 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการทหารสื่อสารกรุงเทพมหานคร

กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการทหารสื่อสาร
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน

กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และทดแทนการสูญเสียปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จ านวน ๑๓ อัตรา ดังนี้
๑.๑ รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนชาย จำนวน
๘ อัตรา
๑.๑.๑ พลขับรถยก (ชกท.๖๔๒) กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุง
เขตหลัง (อัตรา สิบเอก) จ านวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ พลขับรถกู้ (ชกท.๖๓๑) กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุง
เขตหลัง (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑ . ๑ . ๓ พลสูทก รรม (ชกท.๙๔๐) กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๐๒
กรมทหารสื่อสารที่ ๑ (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๔ นายสิบคลัง (ชกท.๕๕๑) กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๕ เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.๗๑๑) กองการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๖ เสมียน (ชกท.๗๑๐) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหาร
สื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๗ เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.๗๑๑) กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
(อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑.๑.๘ พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร
(อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิง จำนวน ๕ อัตรา
๑.๒.๑ เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๐) โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการ
ทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒.๒ เสมียน (ชกท.๗๑๐) โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหาร
สื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จ านวน ๑ อัตรา
๑.๒.๓ เสมียน (ชกท.๗๑๐) กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมการ
ทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จ านวน ๑ อัตรา
– ๒ –
๑.๒.๔ นายสิบสโมสร (ชกท.๐๗๓) กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร
(อัตรา สิบเอก) จ านวน ๑ อัตรา
๑.๒.๕ เสมียน (ชกท.๗๑๐) กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
(อัตรา สิบเอก) จ านวน ๑ อัตรา
๒. คุณวุฒิของผู้สมัคร
๒.๑ ตามข้อ ๑.๑.๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องมี
ความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย, สามารถขับรถยกสิ่งของได้ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
๒.๒ ตามข้อ ๑.๑.๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องมี
ความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย, สามารถขับรถขนาดใหญ่ได้ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
๒.๓ ตามข้อ ๑.๑.๘ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องมี
ความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่ง
ทางบก
๒.๔ ตามข้อ ๑.๑.๓ , ๑.๑.๔ , ๑.๑.๕ , ๑.๑.๖ , ๑.๑.๗ , ๑.๒.๒ , ๑.๒.๓ , ๑.๒.๔
และ ๑.๒.๕ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒.๕ ตามข้อ ๑.๒.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี
หรือต้องศึกษาวิชาบัญชี ๙ หน่วยกิตขึ้นไป
๒.๖ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๔ จะใช้คุณวุฒิ
ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ เพิ่มเติมในภายหลังมิได้

กำหนดการรับสมัคร
๖.๑ รับสมัคร ในวันที ่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ณ
กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๖.๒ กำหนดการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี , ภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ในวันที่
๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๐๐
๖.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕๐๐
๖.๔ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐
๖.๕ ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕๐๐
พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงการบรรจุ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารสื่อสาร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการทหารสื่อสาร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments