ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ก.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/40073/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารกรุงไทยกรุงเทพมหานคร

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ

 • ตำแหน่งงาน ด้านบริหารโครงการ (Project Management) – 301หน้าที่และความรับผิดชอบ
  พัฒนา Bank-wide Transformation Roadmap โดยประสานงานกับสายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร ตลอดจนทำหน้าที่เป็น Project Management Office (PMO) เพื่อให้โครงการต่างๆ ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

  พัฒนา Bank-wide Transformation Roadmap โดยประสานกับสายงานต่างๆ ในการกำหนดโครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร
  ทำหน้าที่เป็น Project Management Office (PMO) ในการกำหนดแนวทาง และมาตรฐานในการบริหารจัดการโครงการ และการควบคุมดูแลโครงการ เพื่อให้โครงการต่างๆ ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด
  สนับสนุนสายงานต่างๆ ในด้านการวางแผนโครงการ เพื่อให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน มีความสอดคล้องกันระหว่างโครงการของสายงานต่างๆ และมีการระบุทรัพยากรที่ต้องการอย่างชัดเจน
  ติดตามและผลักดันโครงการสำคัญของธนาคารให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  ติดตามการดำเนินโครงการของแต่ละสายงาน และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมต่อคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ
  ร่วมประเมินความสำเร็จของโครงการ รวมถึงให้คำแนะนำแก่สายงานต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนแผนงงานให้เหมาะสม
  บริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการที่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน

  คุณสมบัติ
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรุ้ด้านการบริหารโครงการ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจธนาคารในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะด้านการให้คำปรึกษา
  มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 • ตำแหน่งงาน ด้านยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy) – 300หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ติดตามและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจให้กับทุกสายงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรและของสายงานต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย

  ติดตามและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจให้กับทุกสายงาน เพื่อให้สายงานสามารถกำหนดแผนรองรับกับแผนกลยุทธ์องค์กร และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงานให้สามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
  ติดตามการดำเนินงานขององค์กร และของสายงานต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับธนาคารคู่เทียบเพื่อคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจ และเพื่อนำมาปรับใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์
  หาโอกาสทางธุรกิจ และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เช่น Digital Banking ธุรกิจต่างประเทศ การร่วมทุน Partnership Merger & Acquisition
  สนับสนุนการพัฒนาจัดทำ Organization Performance Report (OPR) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขอการประเมิน SEPA

  คุณสมบัติ
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรุ้ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิจัยและพัฒนา และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจธนาคารในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ
  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 • ตำแหน่งงาน ด้านวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Strategic Planning) – 299หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานทางธุรกิจและติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามแผนธุรกิจเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตามแผนที่กำหนดไว้

  ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร Wholesale Banking ในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของ Wholesale Banking ในด้านลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และด้านพัฒนาบุคลากร จากผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
  ร่วมกำหนดแผนธุรกิจของ Wholesale Banking โดยอ้างอิงข้อมูลจากกระบวนการในการวางแผนทางกลยุทธ์ ระบุ Strategic Initiatives ในเบื้องต้น และพัฒนาแผนแม่บทของธุรกิจ Wholesale Banking ตลอดจนสนับสนุนการจัดทำแผนดำเนินงาน (Action Plan)
  ร่วมพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดที่สำคัญของ Wholesale Banking รวมถึงการถ่ายทอดตัวชี้วัด Cascading Measure ลงในระดับกลุ่มงานและหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Wholesale Banking
  ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร Wholesale Banking ในการพัฒนาเป้าหมายของแต่ละงาน โดยผลักดันกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณด้านเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงเป้าหมายระหว่าง RM และทีม Product Sales
  ติดตามผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
  สื่อสารแผนกลยุทธ์ของ Wholesale Banking และความคืบหน้าของแผนดำเนินการ (Action Plan) ไปยัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
  ทบทวนแผนกลยุทธ์ Wholesale Banking ตัวชี้วัดที่สำคัญต่าง ๆ และแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา

  คุณสมบัติ
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วางแผนงบประมาณการเงิน วางแผนทางการเงิน  Performance Management การบริหารจัดการโครงการ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการดำเนินงานรตามแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย 3 ปี
  มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของธนาคารเป็นอย่างดี
  มีทักษะด้านการนำเสนอและการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้ดี
  มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะการใช้ Microsoft Excel และ Microsoft Power Point
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 • ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์บัตร – 298หน้าที่และความรับผิดชอบ

  กำกับดูแลการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ (System Analyst / System Development) ด้านช่องทางและผลิตภัณฑ์รายย่อย โดยวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ และแปลงให้เป็นข้อกำหนดความต้องการ (Functional Requirement) และเอกสารรายละเอียดด้านเทคนิคของระบบ (Functional Specification)
  กำกับดูแลการดำเนินการโครงการตามกระบวนการ Agile โดยออกแบบด้าน Architecture/ Security/ Functional และกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งการจัดทำเอกสารด้านเทคนิค (Functional Specification)/Step Screen หรือ System Prototype เพื่อพัฒนาเป็นระบบงานด้านผลิตภัณฑ์ และระบบงานผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
  ให้คำปรึกษา / คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาระบบ รวมถึงการสรรหาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของผู้ใช้งานและความเหมาะสมของทรัพยากร
  กำกับดูแลการทดสอบระบบ (SIT/UAT) รวมถึงการติดตามผลหลังการขึ้นระบบงาน (Post Implementation) และดูแลระบบงานในความรับผิดชอบ (Maintenance & Support)
  บริหารจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร รวมทั้งติดตามโครงการและการจัดทำรายงานการดำเนินการ​ด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบงาน บุคลากร และปัญหา รวมถึงความคืบหน้าตามระยะเวลาให้ผู้บริหารทราบ
  บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

  คุณสมบัติ

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรูด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด หรือมีประสบการณในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ป
  มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 • ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์รายย่อย – 297หน้าที่และความรับผิดชอบ

  กำกับดูแลการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ (System Analyst / System Development) ด้านช่องทางและผลิตภัณฑ์รายย่อย โดยวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ และแปลงให้เป็นข้อกำหนดความต้องการ (Functional Requirement) และเอกสารรายละเอียดด้านเทคนิคของระบบ (Functional Specification)
  กำกับดูแลการดำเนินการโครงการตามกระบวนการ Agile โดยออกแบบด้าน Architecture/ Security/ Functional และกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งการจัดทำเอกสารด้านเทคนิค (Functional Specification)/Step Screen หรือ System Prototype เพื่อพัฒนาเป็นระบบงานด้านผลิตภัณฑ์ และระบบงานผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
  ให้คำปรึกษา / คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาระบบ รวมถึงการสรรหาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของผู้ใช้งานและความเหมาะสมของทรัพยากร
  กำกับดูแลการทดสอบระบบ (SIT/UAT) รวมถึงการติดตามผลหลังการขึ้นระบบงาน (Post Implementation) และดูแลระบบงานในความรับผิดชอบ (Maintenance & Support)
  บริหารจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร รวมทั้งติดตามโครงการและการจัดทำรายงานการดำเนินการ​ด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบงาน บุคลากร และปัญหา รวมถึงความคืบหน้าตามระยะเวลาให้ผู้บริหารทราบ
  บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

  คุณสมบัติ

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรูด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด หรือมีประสบการณในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ป
  มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 • ตำแหน่งงาน ด้านธุรกิจสัมพันธ์ สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Relationship Manager – Wholesale Banking) – 295หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (ฐานลูกค้าที่มียอดขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปหรือลูกค้าในกลุ่ม SET100) โดยสร้างฐานลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน
  แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคารทางด้านสินเชื่อและบริการให้แก่ลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร
  วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า ปัจจัยความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าและธนาคาร

  คุณสมบัติ

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry) ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์การดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การทำประมาณการกระแสเงินสด (cash flow projection) การบริหารความเสี่ยง และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  มีทักษะด้านการตลาด การเจรจาต่อรอง การสื่อสารและการนำเสนอเป็นอย่างดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 • ตำแหน่งงาน ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Credit Manager – Wholesale Banking) – 296หน้าที่และความรับผิดชอบ

  วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ความเป็นไปได้ของกิจการ ประเมินปัจจัยความเสี่ยง และจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (cash flow projection) ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (ฐานลูกค้าที่มียอดขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปหรือลูกค้าในกลุ่ม SET100)
  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
  จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติและนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการสินเชื่อ
  ประสานงานร่วมกับ Relationship Manager และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง

  คุณสมบัติ

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 100 – 500 ล้านบาทขึ้นไป) หรือธุรกิจขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การทำประมาณการกระแสเงินสด (cash flow projection) และการบริหารความเสี่ยง
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ – 294หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกระบวนการดูแลลูกค้าในการใช้บริการ Netbank / Virtual Bank และผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขปัญหาการใช้บริการ รวมทั้งการตรวจสอบกรณีมีรายการผิดปกติต่างๆ
  เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล คำแนะนำ คำปรึกษา รวมถึงการแก้ไขปัญหาการใช้บริการผลิตภัณฑ์ Netbank / Virtual Bank และผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานภายในธนาคาร ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น โทรศัพท์, Facebook, Twitter, Facetime เป็นต้น รวมถึงการทำ Conference Call เพื่อบริการและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าจนแล้วเสร็จ
  ให้บริการธุรกรรมด้านการเปิดบัญชีลูกค้ารายใหม่ การโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร (บัญชีตนเอง/บัญชีบุคคลอื่น) การให้บริการชำระค่าสินค้าหรือบริการ การให้บริการชำระเงินกู้ของธนาคาร และบริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ลูกค้า KTB Netbank และลูกค้าของธนาคารที่มีบัญชีหรือบัตร ATM/ VDB ของธนาคาร รวมทั้งลูกค้ารายใหม่ๆ ผ่านระบบ VDO Conference ในรูปแบบ VDO Banking
  รวบรวมข้อมูลการใช้บริการและปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้าหรือระบบที่ได้รับจากสื่อต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประมวลผล เพี่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป ตลอดจนเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้เพื่อใช้ในการให้บริการลูกค้า

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
  สามารถทำงานหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์
  สามารถทำงานเป็นผลัด ผลัดละ 9 ชั่วโมง (ทํางาน 8 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง) เวลาทำการตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น.
  มีความรอบรูในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงมีความรูดานการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยูในความรับผิดชอบ
  มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล
  มีความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม และโปรงใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีตอธนาคาร
  มีทักษะดานการวิเคราะหขอมูล ประมวลผลขอมูล และการนําเสนอ
  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับดี

 • หัวหน้าส่วน/ เจ้าหน้าที่อาวุโส/ เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยนครหลวง และTOP Developersหน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

  (Sales)

  สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าบุคคลของโครงการในกลุ่ม Top Developers
  ร่วมกับ RM Top Developers ดำเนินการด้านการตลาดและการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าในความดูแล
  ร่วมกับ RM Top Developers ออกบูธ หรือนั่งโครงการในกลุ่ม Top Developers เพื่อให้คำปรึกษาสินเชื่อแก่ลูกค้า
  ติดตามข่าวสารและข้อมูลของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการบริหารงาน
  จัดทำและวิเคราะห์รายละเอียดการสมัครขอสินเชื่อ เพื่อนำเสนอแก่หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ
  ติดตามการรวบรวมเอกสารประกอบการสมัครที่ไม่ครบถ้วน
  แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ

  (Sales Support)

  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียม Showcase Materials สำหรับการออกบูธ
  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Loan Factory ทีมประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายบริหารทีมปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการด้านเอกสาร ใบสมัคร พร้อมติดตามผลการพิจารณาการอนุมัติให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  ประสานงานร่วมกับสาขาธนาคารที่ลูกค้าใช้วงเงินในกระบวนการต่างๆ จนตั้งวงเงินเสร็จสิ้น
  จัดทำรายงานความเสี่ยงและคุณภาพของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ตลอดจนประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลูกหนี้ให้ดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเป็นหนี้ NPLs
  รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด
  มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในด้านการประสานงาน
  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต (ปฏิบัติงานเป็นผลัด)หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. เฝ้าระวังรายการผิดปกติ ต้องสงสัย (Detective) พร้อมแจ้งเตือน (Notify Alert) รายการทางการเงิน (Financial Transaction) และไม่ใช่รายการทางการเงิน (Non-Financial Transaction) ของธุรกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และบัตร ด้วยบัตร ATM/VISA DEBIT ผ่านช่องทาง ATM & e-Channel ตามเงื่อนไขที่กำหนดในระบบ Fraud Monitoring ของธนาคาร ทั้งในและนอกเวลาทำการ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  2. ตรวจสอบรายการที่ผิดปกติ หรือต้องสงสัย (Investigation) รายการจากระบบ Fraud Monitoring โดยวิเคราะห์และประสานงานกับสาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือลูกค้า พร้อมทั้งพิจารณาระงับการทำธุรกรรมที่ทำผ่านบัตร ATM / VISA DEBIT หรือ e – Channel ที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ธนาคาร/ลูกค้าทันที (Preventive) กรณีพบรายการผิดปกติหรือต้องสงสัยว่าเป็นการทุจริต เพื่อป้องกันความเสียหายในเบื้องต้น

  3. ประเมินความเหมาะสม แนวทางการป้องกันของเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบรายการธุรกรรมต้องสงสัย ที่เป็นการทำรายการผ่านช่องทาง ATM/ADM และการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Channel) อื่นๆ เช่น KTB Online / KTB Corporate Online / KTB Online @ Mobile / Tele Banking / KTB Netbank / EDC / Mobile EDC เพื่อนำผลการประเมินมากำหนด ปรับปรุง Criteria/Parameter ต่างๆ ในแต่ละเงื่อนไขบนระบบ Fraud Monitoring ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร หน่วยงานกำกับ แนวโน้มและรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป

  4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง เงื่อนไขต่างๆ (Criteria / Parameter) ที่ใช้ในการตรวจจับ เฝ้าระวัง รายการผิดปกติ ต้องสงสัย บนระบบ Fraud Monitoring ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  5. ติดตามการทุจริตจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำธุรกรรมต่างๆ ของธนาคาร วิเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกรรมผลิตภัณฑ์ / บริการ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของการทุจริต โดยสามารถเข้าถึงระบบงานต่างๆ ของธนาคาร และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับ งานนโยบายและสนับสนุนการป้องกันการทุจริต นำไปกำหนดเป็นนโยบาย แนวทางการบริหารการป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาด

  6. จัดทำข้อมูลการทุจริต และข้อผิดพลาด ที่เกิดจากการทำธุรกรรมทุกประเภท ทั้งโดยพนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอก ให้กับ งานประสานงานและบริหารข้อมูลการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนข้อมูล ให้ความเห็น ร่วมวางแผนในการแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริต อันเนื่องมาจากพนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอก

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  2. หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือการเฝ้าระวังและตรวจสอบธุรกรรม (Fraud Monitoring) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ (ผลัดตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น. / ผลัดละ 9 ชั่วโมง / ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน)

  4. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร และระเบียบ/คำสั่งเกี่ยวกับสินเชื่อ รวมทั้งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินเป็นอย่างดี

 • หัวหน้าส่วน/ เจ้าหน้าที่อาวุโส/ เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยนครหลวง และTOP Developers – 291หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

  (Sales)

  สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าบุคคลของโครงการในกลุ่ม Top Developers
  ร่วมกับ RM Top Developers ดำเนินการด้านการตลาดและการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าในความดูแล
  ร่วมกับ RM Top Developers ออกบูธ หรือนั่งโครงการในกลุ่ม Top Developers เพื่อให้คำปรึกษาสินเชื่อแก่ลูกค้า
  ติดตามข่าวสารและข้อมูลของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการบริหารงาน
  จัดทำและวิเคราะห์รายละเอียดการสมัครขอสินเชื่อ เพื่อนำเสนอแก่หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ
  ติดตามการรวบรวมเอกสารประกอบการสมัครที่ไม่ครบถ้วน
  แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ

  (Sales Support)

  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียม Showcase Materials สำหรับการออกบูธ
  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Loan Factory ทีมประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายบริหารทีมปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการด้านเอกสาร ใบสมัคร พร้อมติดตามผลการพิจารณาการอนุมัติให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  ประสานงานร่วมกับสาขาธนาคารที่ลูกค้าใช้วงเงินในกระบวนการต่างๆ จนตั้งวงเงินเสร็จสิ้น
  จัดทำรายงานความเสี่ยงและคุณภาพของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ตลอดจนประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลูกหนี้ให้ดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเป็นหนี้ NPLs
  รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด
  มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในด้านการประสานงาน
  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 • โครงการ KTB Management Trainee – 276โครงการสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ

  พิสูจน์ความสามารถ และแสดงศักยภาพในตัวคุณ กับงานที่ท้าทาย และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงสู่ Digitalization

  คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

  อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60)
  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป  (สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาตรี ต้องมี GPAX. 3.25 ขึ้นไป)
  คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ *  (ขั้นต่ำ TOEIC 700 หรือ TOEFL 550 PBT / 210 CBT / 80 IBT หรือIELTS 6.0)
  มีภาวะความเป็นผู้นำ มุ่งมั่น และความรับผิดชอบในการทำงาน
  มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
  มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบทำงานที่ท้าทาย
  * หมายเหตุ : กรณีไม่มีผลคะแนน ขอให้ท่านแนบเอกสารที่แสดงถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก โดยธนาคารจะพิจารณาเป็นกรณีไป

  ระยะเวลาในการรับสมัคร

  ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2560

  ช่องทางในการรับสมัคร (กรุณากรอกข้อมูลผ่าน Link ด้านล่างนี้เท่านั้น)

  https://goo.gl/forms/NVD40qe8ax5Nsg4e2

 • หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ พัฒนาข้อเสนอและคุณค่าลูกค้าธนบดี – 252หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

  วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านกลยุทธ์การตลาด ภาวะการแข่งขัน Best Practice ในการทำธุรกิจ รวมทั้งสำรวจ (Survey) ความต้องการของลูกค้าเชิงลึก (Customer insight) ตลอดจนการสำรวจ วิเคราะห์ และวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มลูกค้าและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานเชิงสถิติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน และวางแผนกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำเสนอให้กับผู้บริหาร ทีมดูแลความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าธนบดี และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ศึกษาและวิเคราะห์ถึงความต้องการ คุณค่าของลูกค้าต่อธนาคาร และแบ่งกลุ่มลูกค้าย่อย (Sub-Segmentation) รวมทั้งให้ข้อมูลกับทีมดูแลความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าธนบดี เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในช่องทางที่เหมาะสม ตลอดจนดูแลการประสานงานกับงานบริหารกลุ่มลูกค้าธนบดี เพื่อนำไปบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าได้สอดคล้องกับความต้องการและคุณค่าของลูกค้า
  ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการกำหนดกลยุทธ์ ตำแหน่งทางการตลาด และคุณค่าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างการรับรู้ในการให้บริการของธนาคาร (Brand Awareness) และกระตุ้นความสนใจในการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการสร้างคุณค่าให้กับบริการของธนาคาร (Brand Equity) เพื่อรักษา ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของกลุ่มลูกค้าธนบดี รวมถึงเพิ่มจำนวนผู้ถือบัตรเครดิตที่ร่วมกับ KTC
  ร่วมวางแผนกำหนดสิทธิพิเศษ (Privilege Program) เพื่อสร้างความรู้สึกถึงความเป็นคนสำคัญที่พิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าธนบดี โดยวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการของลูกค้าผ่านการทำ Customer Segmentation
  รวบรวมแผนงานในการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้า ได้แก่ แผนการหาลูกค้าใหม่ การเพิ่มการถือครองผลิตภัณฑ์ การเพิ่มการใช้บริการธนาคารในฐานะธนาคารหลัก การรักษาฐานลูกค้าและการบริหารประสบการณ์ลูกค้า ตลอดจนกำหนดเป้าหมายและวิธีประเมินผล
  ดูแลการขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องที่เกี่ยวกับการจ้างทำวิจัย และบริหารบริษัทวิจัยภายนอกในการทำการวิจัยตลาดให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลถูกต้องตามวัตถุประสงค์ดำเนินการร่วมกับงานบริหารกลุ่มลูกค้าธนบดี งานจัดหาผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการเงินกลุ่มลูกค้าธนบดี และทีมบริหารช่องทางการขาย/ บริหาร (Channel) ในการแสวงหาโอกาส และพยากรณ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสรรค์ จุดแข็ง จุดอ่อน และปัญหาต่างๆ

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ
  มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 • ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales) – 204หน้าที่และความรับผิดชอบ

  แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์  ให้บรรลุตามเป้าหมาย (KPI)
  เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบงาน
  ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ สร้างสัมพันธภาพและความประทับใจในการใช้บริการของธนาคาร
  ปฏิบัติงานประจำออฟฟิศ  ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามที่ธนาคารกำหนด
  คุณสมบัติ

  อายุไม่เกิน 27  ปี
  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  ชอบงานบริการและมีทัศนคติที่ดีต้อการขาย
  สามารถใช้ Microsoft Office ได้
  หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing / Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการตลาดทุน ฝ่ายบริการตลาดทุน – 155หน้าที่และความรับผิดชอบ

  งานสนับสนุนการขาย (Selling Agent)

  1. สร้างและตรวจสอบ Master Data ในระบบ ได้แก่ Fund Profile, Fund Calendar, NAV Data
  2. ตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบให้ถูกต้องกับคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึง KYC , AML , FATCA , Suitability รวมถึงนำส่งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เปิดเผยรายชื่อ
  (Omnibus  Account) ไปยังบริษัทจัดการ
  3. ตรวจสอบรายการซื้อ ขาย และรายการ Switching  และรายการอื่นๆ  พร้อม Reconcile Cash กับ รายการซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนโอนเงินและส่งรายการให้บริษัทจัดการภายในเวลา Cut off time ที่กำหนด
  4. ตรวจสอบรายการจัดสรรหน่วยลงทุน (Allotment Unit) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการส่งมาให้ถูกต้อง
  5. จัดพิมพ์ Statement / Confirmation ต่าง ๆ เช่น การจัดสรรหน่วย การ Redemption และจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
  6. จัดสรรการจ่ายเงินปันผลของกองทุนที่บริษัทจัดการส่งมาให้ โดยการ Reconcile กับระบบธนาคารก่อนจ่ายเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกประเภทให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและกรมสรรพากร

  งาน (NAV Calculation)

  ดำเนินการรับและจัดส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วน
  ควบคุมและบันทึกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
  รวบรวมและบันทึกรายการซื้อขาย ข้อมูลราคาตลาดของหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อทำการ Mark to Market
  คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และยืนยันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
  สอบทานและลงนามรับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ราคาขายและราคารับซื้อคืนของกองทุนรวม
  รายงานยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์และยอดคงเหลือหลักทรัพย์ และรายงานที่จัดส่งให้ กลต. และ ธปท.
  จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติตำแหน่งงาน

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในงานคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนรวม ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,กองทุนอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 2 ปี
  มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารหรือทะเบียนกองทุนอย่างน้อย 2 ปี
  มีความรู้ด้านกองทุนรวมและกฎระเบียบจากสำนักงาน กลต.
  มีความรู้ด้านตลาดเงินตลาดทุน การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ ความรู้ด้านตราสารอนุพันธ์ และงานด้านบัญชี
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
  มีความรู้และความเข้าใจด้านตลาดทุน
  มีทักษะด้านการวิเคราะห์และนำเสนอ
  มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  ระยะเวลาในการรับสมัคร

  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

 • ตำแหน่งงานด้าน Programmer / Developer สายงานเทคโนโลยี – 111คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบโดยใช้ JAVA, shell script (UNIX , AIX) , PL/SQL , DB2, Store Procedure , Oracle , JQuery , Entity frame work, Reporting Service , Scala , Python , Spark , HTML5 , CSS3 , Angular, Bootstrap , XML , JSON , AJAX และ Responsive Design
  มีความสามารถในการใช้ Net Beans , Eclipse , JBOSS , GlassFish , Struts Framework , Spring Framework , Web Service , Visual Studio.Net  Version 2013 ขึ้นไป , IBM WebSphere  Application Server , Hibernate , IBM Process Manager Version 8 (BPEL) และ REST-API
  มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้าน  Web Based Application ด้วย Java , Microsoft.Net (C#, C++) , J2EE และ OOP Concept
  มีประสบการณ์ในด้านเขียนโปรแกรม  Mobile Hybrid Application ด้าน Ionic Framework, jQuery Mobile และ Apache Cordova
  มีประสบการณ์การพัฒนาระบบด้วย ESB , Kafka , Hive บน Big Data Platform
  มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนา Program Information Server (DataStage Enterprise Edition) หรือ Netezza
  มีประสบการณ์ในการใช้ Package Oracle E-Business Suites/Oracle Finance
  มีประสบการณ์การทำโครงการด้วยวิธี Agile Methodologies (SCRUM)
  มีประสบการณ์ในการทำงานกับข้อมูล Data Mart และ Data Warehouse
  มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาระบบ ATM /VTM
  มีประสบการณ์ในด้านเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Card Reader, Printer
  มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์และออกแบบ User Interface หรือความรู้ในด้านการทดสอบและควบคุมคุณภาพของระบบ
  มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ Data Model, Data Mart และ ETL Process
  มีความสามารถในด้าน Graphic Design โดยสามารถใช้งาน Adobe Photo Shop และ Adobe Illustrator
  มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ

 • รับสมัครงานสำหรับผู้พิการ – 14หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1.งานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  1. รับโทรศัพท์ และ/หรือ ตอบ e-mail, chat ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ตอบข้อซักถามลูกค้า และรับเรื่องติดตามแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

  2. ติดตาม/ตรวจสอบเอกสารรับจากลูกค้า โทรศัพท์ยืนยันความถูกต้อง และบันทึกรายละเอียดลูกค้าเพื่อความสะดวกในการติดตาม ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเอกสารส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ติดตามความคืบหน้าจนแล้วเสร็จและแจ้งผลให้ลูกค้าทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

  2.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  1.รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางอิเลคทรอนิกส์ จดหมาย โทรศัพท์ หรือการติดต่อโดยตรงจากลูกค้า

  2.พิจารณาข้อร้องเรียนลูกค้า เพื่อนำส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ข้อมูลสนับสนุน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ร้องเรียน

  3.ติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จนสิ้นสุดกระบวนการและชี้แจงแก่ลูกค้า

  4.ประสานงานร่วมกับงานบริการลูกค้า (Customer Service) ทีมบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

  3. งานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบ

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  1.ตรวจสอบ คัดแยก scan เอกสาร

  2.รับเอกสารเข้า – ออก

  3.บันทึกข้อมูลในระบบงาน

  4.ติดตามงานต่างๆทางระบบ DMS

  5.ประกาศหนังสือเวียน และคำสั่ง บนระบบ Intranet
  คุณสมบัติ

  คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น

  อายุไม่เกิน 30 ปี
  ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  สามารถใช้ Microsoft Office ได้

 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ – 8หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการอนุมัติสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้การบริหารงานหลังการอนุมัติสินเชื่อบรรลุเป้าหมาย

  2. ประสานงานกับเจาหน้าที่ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) และวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้คำปรึกษาและเจรจาต่อรองกับลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่อนุมัติและเป็นไปตามนโยบายกฎเกณฑ์มาตรฐานสินเชื่อและการควบคุมความเสี่ยงตามที่ธนาคารกำหนด

  3. ประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร การเบิกจ่าย – รับชำระเงินกูจากลูกค้า การ Rollover ตั๋ว P/N และนำเสนอขออนุมัติด้านธุรกรรมสินเชื่อต่างๆ ให้กับลูกค้า

  4. ร่วมตรวจสอบและประสานงานการปรับปรุงข้อมูลวงเงินสินเชื่อ หลักประกัน และข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้าในระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและหน่วยงานกำกับทั้งภายในและภายนอกธนาคาร

  5. จัดส่งเอกสารประกอบการสืบภูมิลำเนา สืบฐานะ สืบทรัพย์ของลูกหนี้และผู้ค้าประกันให้ฝ่ายสนับสนุนงานกฎหมายและเร่งรัดหนี้หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ 2 ปีขึ้นไป

  3. มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

  4. มีทักษะด้านการบริการและทักษะการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

 


วิธีการสมัครงาน ธนาคารกรุงไทย :online

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments