กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-17 ก.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

กอช.

กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/40030/ หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายจัดการลงทุน,หัวหน้าฝ่ายการตลาด,ฝ่ายธุรการและพัสดุ,ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์,ฝ่ายการตลาด,ฝ่ายบัญชี,ฝ่ายปฏิบัติการงานทะเบียนสมาชิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กอช. กองทุนการออมแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

หัวหน้าฝ่าย / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน

ขอบเขตความรับผิดชอบ
รับผิดชอบงานในระดับฝ่ายโดยปฏิบัติการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ แนวโน้มตลาด ผลการดำเนินงาน ต่อคณะอนุกรรมการการลงทุน และ/หรือ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดูแลและควบคุมให้พอร์ตการลงทุนต่างๆ อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของกองทุนการออมแห่งชาติ หน่วยงานกำกับดูแลภายนอก รวมทั้งเกณฑ์การควบคุมนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้และเป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง

วุฒิปริญญาตรี /หรือ ปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหาร เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์       การบริหารจัดการภาครัฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการกองทุนหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
– กรณีเป๋นเจ้าหน้าที่อาวุโส มีประวสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
– เคยบริหารจัดกองทุนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกันไม่ต่ากว่า 10,000 ล้านบาท ( สำหรับหัวหน้าฝ่าย)
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office , BISNEW, และ Bloomberg ได้เป็นอย่างดี


หัวหน้าฝ่ายการตลาด

ขอบเขตความรับผิดชอบ
– วางแผน ควบคุม การปฏิบัติงานด้านการตลาดวางกลยุทธ์การตลาด ให้เหมาะสมตามสภาพกลุ่มเป้าหมายของ แต่ละพื้นที่ เพื่อให้ฝ่ายส่งเสริมการออมได้บรรลุเป้าหมาย การเพิ่มสมาชิกแก่ กอช.อย่างต่อเนื่อง
– ติดตามประเมินผลเพื่อปรับแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ประสานงานฝ่ายกฏหมาย ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และสามารถนำแผนการตลาด กลยุทธ์ไปปฏิบัติงานให้เกิดผล
– วิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เพื่อวางแผนและกลยุทธ์การตลาด คิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก คิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะดึงดูดสมาชิก ไม่ให้ลาออกจากกองทุน
– ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายกำหนด

คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารการตลาด การเงินการธนาคาร สถิติ นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ในงานวางแผนการตลาด กลยุทธ์ต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับสื่อสารได้
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ power point ได้ในระดับดี

– มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายธุรการและพัสดุ

ขอบเขตความรับผิดชอบ
กำกับดูแลงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหาพัสดุ งานธุรการของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ทั้งหมด โดยวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ของ กอช. และถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รวมทั้งจัดการสำนักงานโดยทั่วไป เช่น การใช้อาคารสถานที่ ความเรียบร้อยปลอดภัย การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การดูแลความสะอาด การบริหารรถยนต์ การบริการรับส่งเอกสารพัสดุ ตลอดจนบริหารจัดเก็บข้อมูลระบบงานพัสดุ งานสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการบริหารและปฏิบัติงานทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ ทั้งภาครัฐ และหรือเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์จากภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้และทักษะการบริหารจัดการด้าน งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการ และระบบพัสดุ งานสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
– มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานพื้นฐาน
– มีความรู้และทักษะในการสื่อความทั้งการพูดและเขียน สามารถนำเสนอได้ดี
– มีทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นมีทักษะการสื่อสารในด้านการประสานงานและติดตามผล รวมทั้งสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
– มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบัญชี

ขอบเขตความรับผิดชอบ
– จัดทำบัญชีประเภทต่างๆของ กอช. ในทุกขั้นตอน ให้สอดคล้องกับแนวทาง การดำเนินงานของ กอช. จัดทำงบการเงินและรายงาน วิเคราะห์ทางบัญชีต่างๆ อาทิ รายงานวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย งบแสดงฐานะการเงิน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– จัดทำรายงานทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบทางการบัญชี เพื่อให้การดำเนินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการบัญชี
– ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
– ระดับเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี
– ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
– มีความสามารถใข้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชี
– ความสามารถในการปรับตัว ทำงานภายใต้ข้อจำกัดได้


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายส่งเสริมการออม

ขอบเขตความรับผิดชอบ
– รับผิดชอบในฝ่ายส่งเสริมการออม ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการออมของสมาชิก ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของ กอช. การให้ความรู้เสริมสร้างวินัยในการออม ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการออม เพื่อการเกษียณอายุ
– สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่ายภาครัฐและชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อการขยายฐานหรือจำนวน สมาชิกของ กอช. และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / สาขาการตลาด/ บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์/ สื่อสารการตลาด การเงินการธนาคาร / นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
– ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0 – 2 ปี มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรม.ในขณะเป็นนักศึกษา
– มีความสามารถเป็นวิทยากรหรือพูดต่อหน้าที่ชุมชนได้
– กรณีเจ้าหน้าที่อาวุโส ต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ power point ได้ในระดับดี
– มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ขอบเขตความรับผิดชอบ
– เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารของ กอช. การตอบข้อซักถาม ข้อปัญหา ข้อร้องเรียนแก่สมาชิก กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มพันธมิตร ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจสูงสุดและเพื่อให้เกิดการขยายฐานสมาชิกของ กอช.ในที่สุด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้านงานด้านสมาชิกสัมพันธ์
– ประสบการณ์การทำงานด้านงานสมาชิกสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 0-2 ปี
– สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการตลาด

ขอบเขตความรับผิดชอบ
– ปฏิบัติงานวางแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด ให้เหมาะสมตามสภาพกลุ่มเป้าหมายของ แต่ละพื้นที่ เพื่อให้ฝ่ายส่งเสริมการออมได้บรรลุเป้าหมาย การเพิ่มสมาชิกแก่ กอช.อย่างต่อเนื่อง
– ติดตามประเมินผลเพื่อปรับแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ประสานงานฝ่ายกฏหมาย ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และสามารถนำแผนการตลาด กลยุทธ์ไปปฏิบัติงานให้เกิดผล
– วิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เพื่อวางแผนและกลยุทธ์การตลาด คิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก คิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะดึงดูดสมาชิก ไม่ให้ลาออกจากกองทุน
– ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายกำหนด

คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารการตลาด การเงินการธนาคาร สถิติ นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ในงานวางแผนการตลาด กลยุทธ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 0-2 ปี
– สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโส มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
– ความสามารถในการใช้ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ในระดับสื่อสารได้
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ power point ได้
– มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายปฏิบัติการงานทะเบียนสมาชิก

ขอบเขตความรับผิดชอบ
– ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในฝ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านรับส่งเงินสมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วน
– จัดทำรายงานฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก ร่วมวางแผนการพัฒนาและการสร้างระบบงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติขั้นต่ำตามตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น MS Office
– มีความรู้ความสามารถในการเขียนคำสั่งเชื่อมต่อฐานข้อมูล Oracle, SQL และ MS Office ได้
– ประสบการณ์การทำงานด้านงานทะเบียนสมาชิกในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ


คุณสมบัติทั่วไปและรายละเอียดการรับสมัคร

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2555 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุตามที่กองทุนการออมแห่งชาติกำหนด โดยไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.4 สามารถทำงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา
1.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
1.7 ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากงานของกองทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน หรือองค์การสาธารณะอื่น
1.8 ไม่เคยเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้องรัง
1.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ
1.10 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.11 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.12 เป็นผู้มีประวัติและพฤติกรรมซึ่งกองทุนได้ตรวจสอบแล้วว่า เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

2. สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กองทุนการออมแห่งชาติ (www.nsf.or.th) โดยแนบเอกสาร ได้แก่ ประวัติโดยย่อ (Resume) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ส่งไปที่ E-mail Address: recruit@nsf.or.th โดยระบุหัวข้อ (Subject) “ตำแหน่ง………….(ตำแหน่งงานที่สนใจ)” (หากไม่ระบุท่านอาจเสียสิทธิในการเรียกดูใบสมัครของท่าน เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก)

3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาสมัครงานในวันเข้าสัมภาษณ์
กรณีผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ให้นำหลักฐาน ดังต่อไปนี้มาในวันเข้าสัมภาษณ์
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.2 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.4 สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว 1 ฉบับ
3.5 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
3.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
3.7 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบนำเข้าเงินเดือน (Slip เงินเดือน)
3.8 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ เอกสารสำเนาจะต้องเป็นกระดาษ A4 และในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/ผลการคัดเลือก
กองทุนการออมแห่งชาติจะติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ที่ให้ไว้

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ ในตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5

6. เงื่อนไขการสมัครสอบ

1) การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับ กอช.และ Aptitude Test
2) สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ) เช่นความรู้ที่ใช้ในงาน ประสบการณอุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว เป็นคนทำงานเพื่อเสียสละ เพื่อสังคม เพื่อส่วนรวม ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม
*****ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปก่อน และผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ จะเข้าทดสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก / ผลการคัดเลือก

กองทุนการออมแห่งชาติจะแจ้งผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/ผลการคัดเลือกถึงผู้สมัครโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ และ/หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตามที่ผู้สมัครได้ระบุมา ทั้งนี้ กอช. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากคะแนนรวมทั้ง 2 ส่วน
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนของกองทุนการออมแห่งชาติ

8. การจ้าง

ทั้งนี้ ค่าจ้างของพนักงาน เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วให้ได้รับอัตราค่าจ้างตาม กอช. กำหนด ซึ่ง กอช.จะได้ประเมิน สมรรถนะ คุณสมบัติ และคุณลักษณะของแต่ละบุคคล เพื่อพิจารณากำหนดเป็นอัตราค่าจ้างของพนักงานแต่ละบุคคลต่อไป ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก อาจได้รับการจ้าง และ/หรือบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นหรือในระดับตำแหน่งที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในใบสมัคร ตามดุลพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์และกำหนดอัตราค่าจ้าง โดยความยินยอมของผู้สมัคร

 


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ :email  

ดาวน์โหลดไฟล์ กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments