กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 ก.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://iqepi.com/39994/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเกษตรและสหกรณืจังหวัดสระบุรีสระบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดสระบุรี

ด้วยจังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณืจังหวัดสระบุรี ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษระงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง กลุ่มงาน ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้าง อัตราว่าง ค่าตอบแทน สถานที่ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 อัตรา ได้แก่

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนและโครงการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแบพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาหนึ่งทางเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และบริหารธุรกิจ โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่จังหวัดกำหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จังหวัดจะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงาน บริการ

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันทึกข้อมูด้านการเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืองานพิมพ์หนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการเลขานุการ โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่จังหวัดกำหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จังหวัดจะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับ หรือ download ใบสมัครได้ที่ www.moac-info.net/Saraburi/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณืจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2560 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 300 บาท

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments