กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -14 ก.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://iqepi.com/39986/ หรือ
ตำแหน่ง: ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-20,370
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ก.ค. – 14 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น จนถึงผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงาน ภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้องใช้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างสูง โดยมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาทางภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการออกแบบผังแม่บท วางผังงานขนาดใหญ่ ออกแบบรายละเอียด เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมทั่วไป หรืองานด้านอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากเป็นพิเศษ หรือมีงบประมาณสูงมาก ตรวจพิจารณาแก้ไขให้คำแนะนำ ในการออกแบบวางผังและการคำนวณโครงสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลงนามรับรองแบบ ตามที่กฎหมายกำหนด อำนวยการควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งภูมิทัศน์ตามรูปรายการที่กำหนด โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การค้นคว้าพัฒนาเอกสารวิชาการคู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม และอำนวยการโครงการนั้น ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาค้นคว้าปรับปรุงหรือประยุกต์งานด้านวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐาน วิธีการ ทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมข้อมูล ออกแบบ จัดทำแบบ จัดทำงบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ควบคุมการก่อสร้าง งานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และทางกายภาพเมือง เพื่อให้การปฏิบัติงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และทางกายภาพเมือง สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และทางกายภาพเมือง เพื่อพัฒนาการจัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และทางกายภาพเมือง ให้มีคุณภาพ
(๓) ศึกษา รวบรวมข้อมูล ออกแบบเพื่ออนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมโบราณหรือพื้นที่ประวัติศาสตร์
๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔ ด้านการบริการ
ให้ความเห็น ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานภูมิสถาปัตยกรรม ดังนี้
(๑) การออกแบบ และเขียนแบบเกี่ยวกับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม
(๒) ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ
๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments