คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 27 มิ.ย. -5 ก.ค. 2560 รวม 20 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

คุรุสภา

คุรุสภา

ลิงค์: https://iqepi.com/39982/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการ,นิติกรปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,730-
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**คุรุสภากรุงเทพมหานคร

คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 24 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรกและเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

1.1.1 ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,730 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของส่วนงานที่สังกัดตามที่ได้รับมอบหมาย ในด้านวิชาชีพทางการศึกษาโดยปฏิบัติงานตามระเบียบ คำสั่ง ทั้งปริมาณ และคุณภาพตามแนวทางที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้


1.1.2 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,730 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของส่วนงานที่สังกัดตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านกฎหมาย จัดทำร่างสัญญา ข้อบังคับและระเบียบคุรุสภา ตรวจสัญญาที่คุรุสภาจะทำกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ให้คำปรึกษา แนะนำทางกฎหมายแก่ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิติศาสตร์

2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้


1.1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,730 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของส่วนงานที่สังกัดตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำโครงการเพื่อขอความช่วยเหลือ ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ สถานทูต และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือและให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของคุรุสภา ติดต่อ ประสานงานและจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ติดต่อประสานงานในการส่งบุคลากรไปประชุม ศึกษา ดูงานอบรมในต่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาศึกษาดูงานจากต่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา อักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี


1.1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,730 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของส่วนงานที่สังกัดตามที่ได้มอบหมายในด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดระบบฐานข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติงานด้านชุดคำสั่งระบบ ด้านชุดคำสั่งประยุกต์ ด้านการสื่อสารคอมพิวเตอร์ จัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสารสนเทศ

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้


1.1.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,730 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของส่วนงานที่สังกัดตามที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนดำเนินงาน ประสานการจัดทำแผนการดำเนินงานของคุรุสภาทั้งแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติงานประจำปี ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณประจำปี และจัดทำรายงานประจำปี ประสานงานกับสำนักงบประมาณและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การคลัง หรือเศรษฐศาสตร์การเงินและการบัญชี

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้


1.1.6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,730 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของส่วนงานที่สังกัดตามที่ได้รับมอบหมาย ในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ ที่มีรายละเอียดซับซ้อนมากขึ้น ควบคุม ดูแลงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุมของส่วนงานในเบื้องต้น พิมพ์หนังสือหรือเอกสาร ร่างหนังสือโต้ตอบที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดยุ่งยาก ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การจขัดการ พาณิชยศาสตร์ การบริหาร หรือ คอมพิวเตอร์

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้


การรับสมัครสอบ

4.1 ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา http://www.ksp.or.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน”


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ คุรุสภา :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ คุรุสภา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments